PRIMJERAKA KATALOGA

IKEA TISKA MI­LI­JUN

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Šved­ska Ikea pri­vo­di kra­ju ra­do­ve na otva­ra­nju pr­ve rob­ne ku­će u Sr­bi­ji, što je pla­ni­ra­no za 10. ko­lo­vo­za, a ka­ta­log ppro­izvo­da na sr­p­skom je­je­zi­ku bit će će ooti­su­nut u vi­še od mmi­li­jun primjeraka, re­re­če­no je Ta­nju­gu iz te kom­pa­ni­je. Ma­ja VVu­ja­ško­vić-Ðu­re­ino­vić, me­na­dže­ri­ca za kor­po­ra­tiv­ne kko­mu­ni­ka­ci­je u Ikei Sr­bi­ji, ka­že ka­ko se oče­ku­je da će pr­vog da­na rob­nu ku­ću po­sje­ti­ti oko 20.000 lju­di, ko­li­ko je bi­lo na otva­ra­nju Ikee u Za­gre­bu. Ikea je je u Sr­bi­ji za­pos­li­la 416 oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.