Ras­pro­da­li cis­ter­ne

Naf­ta i de­ri­va­ti mo­ra­ju ići že­ljez­ni­com

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

“Bi­lo je pri­jed­lo­ga da se naf­ta i naf­t­ni de­ri­va­ti pre­vo­ze is­klju­či­vo že­ljez­ni­com, me­đu­tim ta ide­ja ni­je za­ži­vje­la što za po­s­lje­di­cu ima gu­bi­tak ogrom­nih sred­sta­va, a o eko­lo­škom as­pek­tu da ne go­vo­ri­mo. Mo­ra­mo se do­go­vo­ri­ti sa su­sje­di­ma, i s Hr­vat­skom i Sr­bi­jom, da se po­ve­že­mo i da ba­rem naf­ta i naf­t­ni de­ri­va­ti kao i opas­ni ma­te­ri­ja­li idu sa­mo že­ljez­ni­com, no pri­je to­ga mo­ra­mo po­bolj­ša­ti i vlas­ti­te ka­pa­ci­te­te, a ka­ko ka­da je Ener­go­pe­trol ras­pro­dao svo­je vla­ko­ve cis­ter­ne, ko­je en­ti­tet­ske že­ljez­ni­ce kao ve­li­ki gu­bi­ta­ši ne mo­gu vi­še na­ba­vi­ti”, ka­že Osman Lin­dov, pro­fe­sor sa­ra­jev­skog Pro­met­nog fa­kul­te­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.