Go­ogle po­bi­je­dio fran­cu­ske po­rez­ni­ke

Do­bi­li spor Sud po­t­vr­dio da ir­ska po­druž­ni­ca ni­je od­go­vor­na za pla­ća­nje fran­cu­skog po­re­za

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Teh­no­lo­ški div Go­ogle ne­će mo­ra­ti pla­ti­ti Fran­cu­skoj 1,1 mi­li­jar­du eura na ime po­rez­nog du­go­va­nja, pri če­mu je sud u Pa­ri­zu pre­su­dio da ir­ska po­druž­ni­ca te kom­pa­ni­je ni­je od­go­vor­na za pla­ća­nje po­re­za u Fran­cu­skoj. “Go­ogle Ir­ska ni­je tre­ba­lo opo­re­zi­va­ti u Fran­cu­skoj u raz­dob­lju od 2005. do 2010. go­di­ne”, sto­ji u pre­su­di fran­cu­skog su­da. Go­ogle za­poš­lja­va 700 lju­di u Fran­cu­skoj, no ogla­ši­vač­ki ugo­vo­ri sklop­lje­ni za pri­ka­zi­va­nje u Fran­cu­skoj knji­že­ni su pu­tem po­druž­ni­ce u Ir­skoj gdje su ni­ži po­re­zi.

Go­ogle je u 2015. pla­tio 6,7 milijuna eura kor­po­ra­tiv­nog po­re­za u Fran­cu­skoj. Sud je is­tak­nuo da Go­ogle ni­je imao “stal­nu pos­lov­nu je­di­ni­cu” ni­ti do­volj­no opo­re­zi­vu pri­sut­nost u Fran­cu­skoj da bi se oprav­da­li zah­tje­vi fran­cu­skih vlas­ti. Iz Go­oglea su po­ru­či­li ka­ko je sud po­t­vr­dio da kom­pa­ni­ja po­štu­je fran­cu­ske po­rez­ne za­ko­ne i me­đu­na­rod- ne stan­dar­de. Fran­cu­sko mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja krat­ko je po­ru­či­lo da će raz­mo­tri­ti mogućnosti žal­be. Za žal­bu ima rok od dva mje­se­ca.

Va­lja pod­sje­ti­ti da je no­vo­iza­bra­na fran­cu­ska ad­mi­nis­tra­ci­ja, pre­dvo­đe­na fran­cu­skim pred­sjed­ni­kom Em­ma­nu­elom Ma­cro­nom, do­dat­no is­tak­nu­la svo­je na­mje­re o pri­ti­sku na me­đu­na­rod­ne kom­pa­ni­je za ko­je sma­tra­ju da ne is­pu­nja­va­ju po­šte­no svo­je po­rez­ne obve­ze.

Ušte­di­li 1,1 mi­li­jar­du eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.