ISPUŠNIM PLINOVIMA

MERCEDES MANIPULIRAO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki pro­izvo­đač luk­suz­nih auto­mo­bi­la Da­imler manipulirao je me­ha­niz­mi­ma za kon­tro­lu is­puš­nih pli­no­va u pri­bliž­no mi­li­jun di­zel­skih auto­mo­bi­la ka­ko bi stvo­rio do­jam da ma­nje za­ga­đu­ju oko­liš, iz­vi­jes­ti­li su u če­t­vr­tak nje­mač­ki me­di­ji. “Tvrt­ka sa sje­di­štem u Stut­t­gar­tu pro­da­va­la je ti­je­kom go­to­vo de­set go­di­na, od 2008. do 2016., vo­zi­la s vi­šom ra­zi­nom štet­nih is­puš­nih pli­no­va no što je bi­lo do­pu­šte­no”, obja­vio je u če­t­vr­tak dnev­ni list Süd­de­ut­s­c­he Ze­itung (SZ). Is­tra­ži­te­lji sum­nja­ju da je naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač luk­suz­nih auto­mo­bi­la ko­ris­tio ure­đaj za ‘la­ži­ra­nje’ po­da­ta­ka o emi­si­ji štet­nih pli­no­va na­lik ono­me upo­tri­jeb­lje­nom u slu­ča­ju Vol­k­swa­ge­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.