ZA HAVAIANAS JAPANKE

1,1 MILIJARDA DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vlas­nik bra­zil­skog pro­izvo­đa­ča ja­pan­ki Havaianas pos­ti­gao je do­go­vor o pro­da­ji kon­trol­nog udje­la inves­ti­cij­skim kom­pa­ni­ja­ma naj­ve­ćih bra­zil­skih ba­na­ka za 1,1 mi­li­jar­du do­la­ra, po­ka­zu­ju do­ku­men­ti dos­tav­lje­ni re­gu­la­to­ri­ma. Vlas­nik J&V Inves­ti­men­tos pro­dat će 86 pos­to udje­la u Al­par­ga­ta­su inves­ti­cij­skim kom­pa­ni­ja­ma Cam­buhy Inves­ti­men­tos, Ita­usa Inves­ti­men­tos i fon­du Bra­sil War­rant. Ita­usa uprav­lja imo­vi­nom obi­te­lji Vil­le­la i Se­tu­bal ko­je kon­tro­li­ra­ju naj­ve­ću ban­ku u La­tin­skoj Ame­ri­ci po imo­vi­ni.

Ide 86% udje­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.