Posao su po­če­li u ma­loj ku­ći, da­nas ops­krb­lju­ju 80 dr­ža­va

De Ri­go Jed­na od naj­us­pješ­ni­jih kom­pa­ni­ja na po­dru­čju op­tič­ke ma­lo­pro­da­je proizvodi bren­do­ve po­put Po­li­cea

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr PD

Obi­telj De Ri­go je zas­luž­na za rast po­pu­lar­nos­ti sun­ča­nih na­oča­la u Ita­li­ji, po­naj­vi­še zbog ulaganja u ogla­ša­va­nje

Ukas­nim 70-ima En­nio De Ri­go, ko­ji se ta­da ba­vio gra­di­telj­stvom i imao u svom vlas­niš­tvu tvor­ni­cu hlad­nja­ka Sur­fri­go, od­lu­čio je ulo­ži­ti u pro­izvod­nju na­oča­la. Da­nas je De Ri­go svjet­ski li­der u di­zaj­nu, pro­izvod­nji i dis­tri­bu­ci­ji vr­hun­skih di­op­trij­skih i sun­ča­nih na­oča­la. Gru­pa je jed­na od naj­us­pješ­ni­jih na po­dru­čju op­tič­ke ma­lo­pro­da­je s vlas­ti­tim lancima, Ge­ne­ral Op­ti­ca u Špa­njol­skoj, Ma­is Op­ti­ca u Por­tu­ga­lu i Op­mar Op­tik u Tur­skoj te po­druž­ni­com Bo­ots Op­ti­ci­ans u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu. Pu­tem raz­gra­na­te ve­le­pro­daj­ne mre­že ko­jom uprav­lja De Ri­go Vi­si­on SpA, proizvodi gru­pa­ci­je se dis­tri­bu­ira­ju u ot­pri­li­ke 80 dr­ža­va, ve­ći­nom u Eu­ro­pi, Azi­ji i Ame­ri­ci, kroz 16 kom­pa­ni­ja i vi­še od 100 neo­vis­nih dis­tri­bu­te­ra.

“Mo­že se re­ći da smo za­po­če­li posao u šta­li: u ma­loj ku­ći u na­se­lju Po­zza­le di Ca­do­re. Moj su­prug se pr­vi put upus­tio u biz­nis s na­oča­la­ma kao part­ner ko­ji je fi­nan­ci­rao ma­lo po­du­ze­će. U to nas je vri­ima je­me bi­lo pet­na­est i ra­di­li smo na ugo­vor za tri ve­li­ka kli­jen­ta, u Nje­mač­koj, u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma i u Ita­li­ji. Iz­ra­đi­va­li smo na­oča­le ko­je su bi­le poz­na­te kao ‘pe­ro­la­ke’ jer su bi­le iz­nim­no la­ga­ne, što je bio ve­li­ki us­pjeh i do­bar po­če­tak”, pri­sje­ti­la se po­če­ta­ka Emi­li­ana De Ri­go, su­pru­ga En­nia De Ri­go.

Ka­da je nji­ho­vo ime pos­ta­lo poz­na­to u svi­je­tu biz­ni­sa, bra­ća En­nio i Wal­ter od­lu­či­li su po­kre­nu­ti vlas­ti­tu kom­pa­ni­ju, ko­ja je pro­izvo­di­la na­oča­le i dis­tri­bu­ira­la ih kroz svo­ju pro­daj­nu mre­žu. Iz­gra­di­li su no­vu tvor­ni­cu u na­se­lju Li­ma­na te os­no­va­li Char­me Lu­net­tes, ma­lu obi­telj­sku kom­pa­ni­ju s 30 rad­ni­ka ko­ji su iz­ra­đi­va­li sun­ča­ne na­oča­le, ok­vi­re i kom­po­nen­te ok­vi­ra za di­op­trij­ske le­će.

“Isko­ris­ti­li smo no­vu tvor­ni­cu za pro­izvod­nju Po­li­ce na­oča­la ko­ja je za­po­če­la 1983. go­di­ne i lan­si­ra­li smo Sting u Po­zza­leu 1985. go­di­ni”, po­jaš­nja­va De Ri­go.

Ogla­ša­va­njem do pu­bli­ke

Na­po­me­nu­la je ka­ko u po­čet­ku ni­je bi­lo la­ko jer se De Ri­go na­tje­cao s čvr­sto afir­mi­ra­nim tvrt­ka­ma po­put Luxot­ti­ca, Sa­fi­lo i Lo­zza. Kas­ni­je je De Ri­go ku­pio Lo­zzu, naj­sta­ri­ji ta­li­jan­ski brend na­oča­la, os­no­van dav­ne 1878.go­di­ne. “Lo­zza je bio div i to je bio naš san. U to su vri­je­me op­ti­ča­ri iz ci­je- le Ita­li­je do­la­zi­li u Lo­zzu ku­pi­ti di­je­lo­ve i brend je bio na vr­hun­cu svog us­pje­ha. Ni­kad ni­sam ni po­mis­li­la da bi brend Lo­zza jed­nog da­na mo­gao bi­ti naš...”, objaš­nja­va De Ri­go.

De Ri­go obi­telj je pr­va po­če­la ula­ga­ti u ogla­ša­va­nje, u vri­je­me ka­da je ma­lo lju­di vje­ro­va­lo u to, te su zas­luž­ni za rast po­pu­lar­nos­ti sun­ča­nih na­oča­la u Ita­li­ji, učin­ko­vi­to gra­de­ći no­vo tr­ži­šte.

“Mo­že­mo re­ći da smo zas­luž­ni za do­vo­đe­nje sun­ča­nih na­oča­la u op­ti­ke. Pri­je su se pro­da­va­le sa­mo u tra­fi­ka­ma i na tr­ž­ni­ca­ma. Mi smo us­pje­li ra­zvi­ti pro­da­ju sun­ča­nih na­oča­la, za raz­li­ku od dru­gih pro­izvo­đa­ča, ko­ji su pro­izvo­di­li sa­mo di­op­trij­ske na­oča­le, uz ne­ko­li­ko iz­ni­ma­ka po­put bren­da Ray Ban˝, ka­že De Ri­go.

Od 80ih do sre­di­ne 90ih do­go­dio se bo­om. To je bi­lo vri­je­me eks­po­nen­ci­jal­nog ras­ta no ta­da su, doš­li i dru­gi kon­ku­ren­ti.

˝Lo­zza se pri­dru­ži­la Po­li­ceu i Stin­gu tri bren­da u ko­ja još uvi­jek snaž­no vje­ru­je­mo, u ko­je nas­tav­lja­mo ula­ga­ti i ko­ji pred­stav­lja­ju na­še upo­ri­šte. No i dru­gi bren­do­vi za ko­je po­sje­du­je­mo li­cen­ce jed­na­ko su nam važ­ni te nas­tav­lja­mo ula­ga­ti jed­na­ke na­po­re u nji­hov ra­zvoj˝, is­ti­če De Ri­go. Kom­pa­ni­ja je snaž­no ras­la od 80ih te otvo­ri­la svoj pr­vi pro­izvod­ni po­gon u Lon­ga­ro­neu Kom­pa­ni­ja ima pre­ko 3000 za­pos­le­nih 1993. go­di­ne, nas­tav­lja­ju­ći sa ši­re­njem i otva­ra­njem mno­go­broj­nih me­đu­na­rod­nih po­druž­ni­ca, pr­vo u Eu­ro­pi, a on­da i u os­tat­ku svi­je­ta.

Imaju 19 di­zaj­ne­ra

Proizvodi gru­pe pro­da­ju se u ot­pri­li­ke 80 ze­ma­lja di­ljem svi­je­ta, kroz 16 ko­mer­ci­jal­nih fi­li­ja­la, pet ma­lo­pro­daj­nih po­druž­ni­ca i 100 neo­vis­nih dis­tri­bu­te­ra. De Ri­go pre­no­si ta­li­jan­sku op­tič­ku tra­di­ci­ju i stil di­ljem svi­je­ta za­hva­lju­ju­ći ra­du 3000 za­pos­le­ni­ka i kre­ativ­nos­ti 19 di­zaj­ne­ra.

Ka­ko tvr­di De Ri­go, te­melj sve­ga pred­stav­lja­ju me­đu­sob­ni od­no­si i fo­ku­si­ra­nost na lju­de, što kom­pa­ni­ju či­ni jed­nom ve­li­kom obi­te­lji. “Vr­lo smo bli­ski s na­šim lju­di­ma. Sve lju­de ko­ji ra­de za De Ri­go do­živ­lja­va­mo kao obi­telj i na to smo po­nos­ni. Vje­ru­je­mo u odre­đe­ne vri­jed­nos­ti te ih pr­vens­tve­no nas­to­ji­mo pre­ni­je­ti svo­joj dje­ci, ali i lju­di­ma ko­ji ra­de s na­ma. Na­šu kom­pa­ni­ju či­ne lju­di i oni su nam važ­ni­ji od sve­ga dru­gog. Tvrt­ka snaž­ne lo­kal­ne ko­ri­je­ne. Osje­ća­mo ve­li­ku duž­nost pre­ma druš­tvu jer svi u po­kra­ji­ni Bel­lu­no za ži­vot za­ra­đu­ju ba­ve­ći se na­oča­la­ma”, poručuje De Ri­go.

Za kraj je is­tak­nu­la ka­ko us­pjeh ta­li­jan­ske op­tič­ke in­dus­tri­je ovi­si o po­vje­re­nju i za­do­volj­stvu ku­pa­ca. Na­ime, nji­ho­va obi­telj­ska kom­pa­ni­ja uvi­jek je bi­la vr­lo bli­ska sa svo­jim kli­jen­ti­ma.

˝Ne­ki lju­di me još uvi­jek zo­vu ka­ko bi me pi­ta­li o na­šim pro­izvo­di­ma, što naj­bo­lje po­ka­zu­je ko­li­ko su na­ši od­no­si odu­vi­jek bli­ski. Još uvi­jek vo­lim po­ka­za­ti svoj en­tu­zi­ja­zam i že­lju za ak­ci­jom u pos­lu jer me iz­lu­đu­je bi­ti do­ma. Ima­mo mno­go ta­len­ti­ra­nih mla­dih lju­di i nas­to­ji­mo im da­va­ti sa­vje­te na te­me­lju vlas­ti­tog is­kus­tva. Vo­lim po­že­lje­ti do­bro­doš­li­cu mla­dim lju­di­ma ko­ji se po­či­nju ba­vi­ti mo­jim po­dru­čjem pos­la – pro­da­jom i mar­ke­tin­gom – go­vo­re­ći im da pos­ta­ju dio obi­te­lji, što im iz­no­va po­ka­zu­je­mo sva­ki dan”, za­klju­ču­je De Ri­go.

PD

Obi­telj je va­žan te­melj us­pje­ha gru­pa­ci­je De Ri­go

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.