Ne­ma­ti u star­tu­pu i os­ni­va­ča i os­ni­va­či­cu, vi­še ni­je naj­bo­lja inves­ti­cij­ska po­li­ti­ka

So­lar­ni sus­tav Pro­mje­na Za­ni­ma­nje za ulaganja u ‘mje­šo­vi­te’ star­tu­pe, ko­ji imaju i os­ni­va­ča i os­ni­va­či­cu stal­no ras­te, njih vi­še od ti­su­ću la­ni je pri­vuk­lo 6,72 mi­li­jar­de do­la­ra ulaganja, dru­gim ri­je­či­ma, raz­li­ke su i da­lje i do 16 pu­ta u ko­rist ‘mu­ških’

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Os­ni­va­te li startup do­bro pro­mis­li­te ima­te li u ti­mu i os­ni­va­ča i os­ni­va­či­cu! Sta­tis­ti­ka uka­zu­je da je trend sma­nje­nja ulaganja u is­klju­či­vo “mu­ške” star­tu­pe za­po­čeo pri­je dvi­je go­di­ne, da se la­ni pro­du­bio, a po­s­ljed­nji do­ga­đa­ji u Si­li­cij­skoj do­li­ni uka­zu­ju da bi mo­gao čvr­sto nas­ta­vi­ti tim tem­pom.

Pak­le­no lje­to za mu­škar­ce

Jed­nim ma­njim di­je­lom sve se vi­še ula­že u “žen­ske” star­tu­pe. Is­tra­ži­va­nje vo­de­će ame­rič­ke plat­for­me za ana­li­ti­ku pos­lo­va­nja star­tu­pa Pit­c­hBo­oka uka­zu­je da je broj star­tu­pa, ko­ji su do­bi­li fi­nan­ci­ra­nje u 2016., a či­ji su os­ni­va­či is­klju­či­vo že­ne, sa­da već vid­lji­vih 4,94 pos­to. No, in­te­res za ulaganja u “mje­šo­vi­te” star­tu­pe, ko­ji ima- ju i os­ni­va­ča i os­ni­va­či­cu, pet je pu­ta ve­ći. Njih vi­še od ti­su­ću la­ni je pri­vuk­lo 6,72 mi­li­jar­de do­la­ra ulaganja. Dru­gim ri­je­či­ma, raz­li­ke su i da­lje i do 16 pu­ta u ko­rist “mu­ških” star­tu­pa, ali ta se kli­ma mi­je­nja u ko­rist “mje­šo­vi­tih”.

U Hr­vat­skoj je najpoznatiji “mještoviti” startup Bellabeat. Nje­go­vi su os­ni­va­či za­gre­bač­ki ma­te­ma­ti­čar Sandro Mur i slo­ven­ska umjet­ni­ca Urška Sršen. Slu­čaj­no ili ne, ima­li su tu sre­ću da su na put svog us­pje­ha kre­nu­li iz ame­rič­kog ak­ce­le­ra­to­ra Y Com­bi­na­to­ra. Ovaj ak­ce­le­ra­tor ni­je sa­mo je­dan od naj­ve­ćih na svi­je­tu, već je ujed­no i je­dan od naj pro­mi­nent­ni­jih u pro­mo­ci­ji pra­va žena u teh­no­lo­škoj in­dus­tri­ji. I dok je os­ta­tak in­dus­tri­je na ne­jed­na­kost mu­ška­ra­ca i žena žmi­rio, uvje­ren da ve­ćih po­s­lje­di­ca po mu­škar­ce u startup za­jed­ni­ci ne­će bi­ti, 2017. im je pri­re­di­la pak­le­no lje­to.

Pad Da­vea McClu­rea

Sje­ća­te se os­ni­va­ča VC fon­da 500Star­tups Da­vea McClu­rea? Jed­na od naj­ve­ćih zvi­jez­da Si­li­cij­ske do­li­ne pri­je pet go­di­na po­sje­tio je Za­greb na inves­ti­cij­skoj tur­ne­ji po Eu­ro­pi, gos­tu­ju­ći na kon­fe­ren­ci­ji Ge­eks on a Pla­ne.

Hr­vat­skoj jav­nos­ti u to je vri­je­me bio poz­nat tek kao je­dan od inves­ti­to­ra u biv­ši osi­ječ­ki startup Far­me­ron. Ov­dje se fo­to­gra­fi­rao s ka­pom s hr­vat­skim koc­ki­ca­ma i na­gla­ša­vao da je ključ­no da ko­ris­ni­ci pre­ma star­tu­pi­ma ni­su in­di­fe­rent­ni. Da­nas is­pa­da da je u to­me uspio i to na vr­lo oso­ban na­čin.

Niz žena iz startup svi­je­ta pri­je ko­ji tje­dan pro­ka­za­le su ga kao se­rij­skog sek­su­al­nog na­pas­ni­ka. Pri­ti­sak pr­vo jav­nos­ti, a za­tim i inves­ti­to­ra bio je to­li­ki da je McClu­re mo­rao na­pus­ti­ti 500Star­tup, kom­pa­ni­ju ko­joj je sam je­dan od os­ni­va­ča. Kom­pa­ni­ja ga je čak iz­bri­sa­la sa svo­jih kor­po­ra­tiv­nih in­ter­net­skih stra­ni­ca.

Sam McClu­re jav­no se is­pri­čao. “Sram me je što ni­sam pro­mi­je­nio svo­je po­na­ša­nje sve dok ni­sam bio pri­si­ljen na to si­tu­aci­jom u ko­ju sam se do­veo kao i pri­ti­skom oko­li­ne”, na­pi­sao je McClu­re u is­pri­ci u ko­joj je priz­nao i svo­je ne­pri­hvat­lji­vo po­na­ša­nje pre­ma že­na­ma. Sam je na­veo da ga se s pra­vom mo­že zva­ti ga­dom, a da je nje­go­vo po­na­ša­nje neo­pros­ti­vo i kri­vo.

No, taj do­ga­đaj sam po se­bi i ni­je iz­nim­ka. Ta­ko po­na­ša­nje odre­đe­nih mu­ška­ra­ca u Si­li­cij­skoj do­li­ni, teh­no­lo­škom svi­je­tu te VC za­jed­ni­ci poz­na­to je već de­set­lje­ći­ma. Me­đu­tim, sa­ma či­nje­ni­ca da su inves­ti­to­ri u 500Star­tups in­zis­ti­ra­li da McClu­re mo­ra oti­ći po­ka­zu­je da je u nji­ho­vim oči­ma tak­vo po­na­ša­nje značajan ri­zik ko­ji ne mo­gu za­ne­ma­ri­ti. Dru­gim ri­je­či­ma, pro­iz­la­zi da su ula­ga­či po pr­vi pu­ta pro­ci­je­ni­li da im us­pje­šan sek­su­la­ni na­pas­nik u VC in­dus­tri­ji izvor ve­će šte­te ne­go ko­ris­ti.

No­vo ras­po­lo­že­nje

I za­to dok je trend ras­ta ulaganja u “mje­šo­vi­te” pa čak i “žen­ske” star­tu­pe bio mo­žda i stvar na­če­la, McClu­re je, po sve­mu su­de­ći, to upra­vo pre­tvo­rio u funk­ci­ju u Exce­lu. A ni­ti je­dan inves­ti­tor ne­će ići pro­tiv Exce­la. K to­me, ri­jet­ko će ko­ji inves­ti­tor u star­tu­pe bi­lo gdje na svi­je­tu ići pro­tiv kli­me u Si­li­cij­skoj do­li­ni.

Startup za­jed­ni­ca je eko­sus­tav ko­ji za­po­či­nje lo­kal­nim inves­ti­ci­ja­ma di­ljem svi­je­ta, a sa sva­kom idu­ćom run­dom ulaganja, inves­ti­to­ri oče­ku­ju da će ih pri­mje­ti­ti ne­ki fond ili tvrt­ka iz Si­li­cij­ske do­li­ne ka­ko bi im se do­bro pro­da­li. Sve što u Exce­lu mo­že po­mo­ći da startup bu­de pri­mam­lji­vi­ji i da se či­ni kva­li­tet­ni­jom inves­ti­ci­jom, upra­vo je ono što će i po­du­ze­ti.

Pro­mje­na ras­po­lo­že­nja inves­ti­to­ra ni­je ko­šta­la gla­ve sa­mo McClu­rea. U stra­hu da obi­lje­že­ni VCi ne­će mo­ći pri­vu­ći naj­i­no vat­niv­ni­je i ti­me po­ten­ci­jal­no naj­u­nos­ni­je star­tu­pe, kao i zbog stra­ha da će mo­ra­ti pla­ća­ti vi­so­ke od­šte­te, ula­ga­či su ta­ko­re­ći po­ko­pa­li i šan­se za bu­duć­nost VC tvrt­ke Bi­nary Ca­pi­tal.

Ona ni­je us­pje­la sa­ku­pi­ti do­volj­no novca da lan­si­ra no­vi VC fond na­kon što je ot­kri­ve­no da je part­ner u toj tvrt­ci, Jus­tin Cal­d­beck, osum­nji­čen kao sek­su­al­ni na­pas­nik. Us­to, dru­gi part­ne­ri po­put mi­še­va po­če­li su na­pu­šta­ti brod.

Javnog sramoćenja zbog optužbi za seksualno napastovanje ni­je se uspio izvući ni je­dan od najpoznatijih ame­rič­kih pos­lov­nih an­đe­la Chris Sacca, ko­ji je me­đu pr­vi­ma ulo­žio u Twit­ter, Uber i Ins­ta­gram te ko­ji se na TV mre­ži ABC po­ja­vio u emi­si­ji Shark Tank. Ia­ko se po­vu­kao još u trav­nju, ovih se da­na mo­rao is­pri­ča­va­ti zbog svog ra­ni­jeg po­na­ša­nja pre­ma že­na­ma. Za­to kad sas­tav­lja­te vaš po­bjed­nič­ki startup tim uz­mi­te u ob­zir da inves­ti­to­ri u Exce­lu sa­da imaju još jed­nu va­ri­ja­blu ko­ja će s vre­me­nom do­bi­va­ti na važ­nos­ti.

U HR­VAT­SKOJ

JE NAJPOZNATIJI ‘MJEŠTOVITI’ STARTUP BELLABEAT, KO­JEG SU OS­NO­VA­LI SANDRO MUR I URŠKA SRŠEN

JAVNOG SRAMOĆENJA ZBOG OPTUŽBI ZA SEKSUALNO NAPASTOVANJE NI­JE SE USPIO IZVUĆI NI JE­DAN OD NAJPOZNATIJIH AME­RIČ­KIH POS­LOV­NIH AN­ĐE­LA CHRIS SACCA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.