EU fon­do­va za pa­met­na rje­še­nja

Im­ple­men­ta­ci­je smart city rje­še­nja u hr­vat­ske gra­do­ve te objaš­nja­va­ju do­bro­bi­ti ko­je bi nji­ho­va pri­mje­na do­ni­je­la

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

i na­do­da­je da je ukup­no pri­kup­lje­no 218 ti­su­ća li­ta­ra ot­pa­da, od če­ga 156 ti­su­ća mi­je­ša­nog ot­pa­da i 62 ti­su­će li­ta­ra re­cik­li­ra­nog ot­pad.

Sve ko­ris­ti vi­de­onad­zo­ra

“Iz to­ga pro­iz­la­zi da je sto­pa re­cik­li­ra­nog ot­pa­da 28,4 pos­to, što zna­či da je Čis­to­ća Du­brov­nik 62 ti­su­će li­ta­ra ko­ris­nog ot­pa­da odvo­ji­la i ti­me spri­je­či­la nje­go­vo od­la­ga­nje na lo­kal­nom od­la­ga­li­štu te osi­gu­ra­la no­vi iz­vor za­ra­de”, za­klju­ču­je di­rek­to­ri­ca BigBel­lyja Hr­vat­ska. Ne­za­mje­njiv ko­ta­čić sva­kod­nev­nog ži­vo­ta sva­kog su­vre­me­nog gra­da da­nas su pos­ta­le i nad­zor­ne ka­me­ra. “Grad­ske vlas­ti i u Eu­ro­pi i di­ljem svi­je­ta uvi­dje­le su da za­hva­lju­ju­ći vi­de­onad­zo­ru do­bi­va­ju bo­lji, br­ži i toč­ni­ji uvid u zbi­va­nja na svo­jim uli­ca­ma i tr­go­vi­ma, ko­lo­dvo­ri­ma i par­ki­ra­li­šti­ma, u tak­si­ji­ma i vo­zi­li­ma jav­nog pri­je­vo­za, pred ško­la­ma i vr­ti­ći­ma, na od­la­ga­li­šti­ma ot­pa­da i vo­do­za­štit­nim zo­na­ma... Nad­zor­ne ka­me­re ne omo­gu­ću­ju sa­mo iz­ra­van pogled uži­vo, pa ti­me i pre­ven­ci­ju ne­že­lje­nih do­ga­đa­ja, ne­go i kas­ni­ji pre­gled, tj. re­kons­truk­ci­ju in­ci­den­ta ili ne­sre­će ko­ja se već zbi­la. Od nadzornih sni­ma­ka ko­rist ima­ju i po­li­ci­ja i ko­mu­nal­ne služ­be ko­je skr­be o ured­nom funk­ci­oni­ra­nju či­ta­vo­ga grad­skog sus­ta­va. Jas­no, najveću ko­rist od sve­ga ima­ju – gra­đa­ni”, ka­že An­tun Kre­ši­mir Bu­te­rin, me­na­džer pos­lov­nog ra­zvo­ja Hik­vi­si­ona u Hr­vat­skoj te is­ti­če ka­ko da­nas gra­do­vi ma­sov­no ko­ris­te di­gi­tal­ne IP ka­me­re ‘oprem­lje­ne’ ni­zom pa­met­nih funk­ci­ja za ana­li­zu vi­deo sa­dr­ža­ja. “Ali to ni­je kraj. Što­vi­še, to je tek fa­za pre­ma bu­duć­nos­ti ko­ja nam snaž­no ku­ca po vra­ti­ma. Nje­zi­no je ime - umjet­na in­te­li­gen­ci­ja. Hik­vi­si­on, kao svjet­ski li­der u vi­de­onad­zo­ru, već ne­ko vri­je­me pro­izvo­di tzv. AI ka­me­re. U su­rad­nji s ame­rič­kom kom­pa­ni­jom Mo­vi­di­us, iona­ko pa­met­ne ka­me­re ople­me­nju­je­mo umjet­nom in­te­li­gen­ci­jom ko­ja do­dat­no po­bolj­ša­va toč­nost vi­de­oana­li­ti­ke. Ukrat­ko, naši al­go­rit­mi imi­ti­ra­ju dje­lo­va­nje ljud­skog moz­ga – dje­lu­ju­ći unu­tar sa­mih ka­me­ra, a ne u ‘obla­ku’, objaš­nja­va Bu­te­rin i na­po­mi­nje ka­ko naši gra­do­vi u u po­dru­čju pri­mje­ne nadzornih ka­me­ra ka­ska­ju za europ­skim i svjet­skim gra­do­vi­ma.

“Ia­ko su i da­lje si­gur­ni­ji od europ­skog pro­sje­ka te­ško je re­ći da su hr­vat­ski gra­do­vi od europ­skog pro­sje­ka i pa­met­ni­ji. Na­ža­lost, u to se mo­že­mo sva­kod­nev­no uvje­ri­ti u prak­tič­ki ci­je­loj dr­ža­vi. Vrlo je ma­lo gra­do­va pre­poz­na­lo važ­nost, vri­jed­nost i pri­li­ke ko­je im pru­ža­ju su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je. To se oso­bi­to ti­če pro­met­nog, ali i sek­to­ra si­gur­nos­ti. Ri­jet­ki su gra­do­vi ko­ji su u svo­je auto­bu­se, tra­mva­je ili tak­si­je, pos­ta­vi­li ka­me­re ko­je vo­za­če i os­ta­lo osob­lje, ali i put­ni­ke. Ri­jet­ki su i gra­do­vi ko­ji pro­met­ne ka­me­re ko­ris­te za sni­ma­nje pro­met­nih ti­je­ko­va, ana­li­zu vr­š­nih op­te­re­će­nja i ut­vr­đi­va­nje no­vih pro­met­nih pra­va­ca ili iz­mi­je­nje­nu se­ma­for­sku re­gu­la­ci­ju pro­me­ta.

Ne­što je ve­ći broj gra­do­va ko­ji su na svo­je uli­ce, jav­na par­ki­ra­li­šta ili ga­ra­že, po­če­li pos­tav­lja­ti na­še ka­me­re za pre­poz­na­va­nje ta­bli­ca. Tak­vi sus­ta­vi omo­gu­ću­ju ope­ra­te­ru da jed­nos­tav­no i br­zo na­pra­vi cr­nu i bi­je­lu lis­tu vo­zi­la ko­ja smi­ju tj. ne smi­ju ući ili iz­a­ći iz za­da­nog sek­to­ra”, ka­že Bu­te­rin i na­vo­di da naj­ve­ći po­ten­ci­jal vi­di u prak­tič­ki svim seg­men­ti­ma grad­skih ak­tiv­nos­ti. “Uz jednu na­po­me­nu - na­šim gra­do­vi­ma ni­ka­ko ne bih pre­po­ru­čio su­lu­do ba­ca­nje no­va­ca ko­jeg ne­ma­ju i ko­jeg ne­ma­mo, na sto­ti­ne sku­po­cje­nih ka­me­ra ko­je će bi­ti pos­tav­lje­ne na de­se­ci­ma be­smis­le­nih lo­ka­ci­ja! Me­đu­tim, mu­drim pla­ni­ra­njem i lu­ka­vom ins­ta­la­ci­jom naj­prik­lad­ni­jih ka­me­ra na ključ­nim po­zi­ci­ja­ma, mo­gu­će je za skro­man no­vac pos­ti­ći ve­li­ka po­bolj­ša­nja i br­ze re­zul­ta­te”, za­klju­ču­je Bu­te­rin.

PD

Nad­zor­ne ka­me­re ne po­ma­žu gra­do­vi­ma sa­mo da bu­du si­gur­ni­ji, ne­go i da ima­ju bo­lju pro­met­nu po­ve­za­nost i učin­ko­vi­ti­je pos­lo­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.