Kineski i katarski dioničar Deutsche Bank pod lupom

Pro­vje­ra ECB pri­pre­ma is­tra­gu dva naj­ve­ća ula­ga­ča u vo­de­ću nje­mač­ku ban­ku

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI

Re­gu­la­to­re za­ni­ma ima­ju li kon­glo­me­rat HNA te fond ka­tar­ske kra­ljev­ske obi­te­lji utje­caj na od­lu­ke upra­ve

Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB) pri­pre­ma se za is­tra­gu na­mje­ra ki­ne­skog i ka­tar­skog di­oni­ča­ra Deutsche Bank što je do­dat­no na­gla­si­lo nje­mač­ki plan da ki­ne­skim ula­ga­či­ma ote­ža ula­zak u stra­te­ški bit­ne kom­pa­ni­je. Ka­ko pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes, ECB za­ni­ma kup­nja udje­la ki­ne­skog HNA, kon­glo­me­ra­ta u pri­vat­nom vlas­niš­tvu ko­ji po­sje­du­je, iz­me­đu os­ta­lo­ga naj­ve­ću no­vo­ze­lan­d­sku fi­nan­cij­sku tvrtku, za­tim ho­te­le Hil­ton te zra­ko­plov­nu kom­pa­ni­ju Ha­inan Air­li­nes. U svib­nju je HNA pos­tao po­je­di­nač­no naj­ve­ći dioničar Deutsche Bank, ste­kav­ši 9,9 posto či­me je pre­te­kao inves­ti­cij­ski fond u vlas­niš­tvu ka­tar­ske kra­ljev­ske obi­te­lji ko­ji je bio vo­de­ći dioničar naj­ve­će nje­mač­ke ban­ke od do­ka­pi­ta­li­za­ci­je iz 2014. go­di­ne.

Ko­je su im na­mje­re

Ka­tar­ci ta­ko­đer po­sje­du­ju ma­lo is­pod 10 posto di­oni­ca, a nji­ho­vo ula­ga­nje pak za­ni­ma Je­dins­tve­ni nad­zor­ni me­ha­ni­zam (SSM), ban­kov­nog re­gu­la­to­ra ko­ji je u nad­lež­nos­ti ECBa. Upu­će­ni iz­vo­ri tvr­de ka­ko će se po­ten­ci­jal­na is­tra­ga fo­ku­si­ra­ti na te­zu mo­gu li kineski i katarski dioničar imati zna­ča­jan utje­caj na uprav­lja­nje ban­kom.

Važ­no je na­gla­si­ti ka­ko eu­rop­ska re­gu­la­ti­va pro­pi­su­je pro­vje­ru re­gu­la­to­ra u slu­ča­ju da dioničar ne­ke ban­ke u eurozoni stek­ne vi­še od 10 posto udje­la. U tom slu­ča­ju va­lja pro­vje­ri­ti po­ten­ci­jal­nu po­ve- za­nost s fi­nan­ci­ra­njem te­ro­riz­ma, za­tim nje­gov ugled te pro­uči­ti sred­njo­roč­ne i du­go­roč­ne pla­no­ve to­ga ula­ga­nja.

Ia­ko Ki­ne­zi i Ka­tar­ci ima­ju ma­nje od 10 posto, SSM i nje­mač­ki fi­nan­cij­ski re­gu­la­tor BaFin mo­gu po­kre­nu­ti pro­vje­ru ako sum­nja­ju da dioničar ima “zna­ča­jan utje­caj” na od­lu­ke upra­ve ban­ke. Od­lu­ka o po­čet­ku pre­li­mi­nar­ne pro­vje­re bit će do­ni­je­ta u na­red­nim tjed­ni­ma, tvr­de iz­vo­ri FTa. Ako se pokaže da inves­ti­to­ri ima­ju zna­ča- jan utje­caj, ta­da se otva­ra op­sež­ni­ja is­tra­ga, po­jaš­nja­va­ju iz re­gu­la­tor­nih ti­je­la.

Bo­de u oči

Fi­nan­cij­ska struk­tu­ra ki­ne­skog HNA po­seb­no upa­da re­gu­la­to­ri­ma u oči. Na­ime, kom­pa­ni­ja je 76 posto u vlas­niš­tvu 13 po­je­di­na­ca od če­ga su njih 12 tre­nut­no di­rek­to­ri u HNA. Naj­taj­no­vi­ti­ji je naj­ve­ći dioničar, sta­no­vi­ti Gu­an Jun ko­ji je proš­le go­di­ne ku­pio 29 posto udje­la od hon­g­kon­škog biz­ni­sme­na Bha­ra­ta Bhi­sea. HNA je od­bio ot­kri­ti ko­li­ko je Gu­an Jun pla­tio za tre­ći­nu di­oni­ca, a on pak od­bi­ja ko­men­ti­ra­ti svo­je pos­lov­ne in­te­re­se u kom­pa­ni­ji.

Pod­sje­ti­mo, nje­mač­ka je vla­da proš­lo­ga tjed­na naj­a­vi­la uvo­đe­nje mje­ra za blo­ki­ra­nje stra­nih kup­nji stra­te­ških kom­pa­ni­ja na­kon zna­čaj­nog sko­ka ki­ne­skih pre­uzi­ma­nja, do sa­da ve­ći­nom teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja.

RE­UTERS

Od­lu­ka o otva­ra­nju is­tra­ge bit će do­ni­je­ta u na­red­nim tjed­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.