Us­pješ­ni li­de­ri os­na­žu­ju i mo­ti­vi­ra­ju svo­je lju­de

Ra­di­oni­ce Po­moć za di­rek­to­re ma­lih i sred­njih tvrt­ki ka­ko bi pro­mje­ni­li raz­miš­lja­nje i vo­đe­nje

Poslovni Dnevnik - - PCZ -

Či­nje­ni­ca je da da­naš­nji di­rek­to­ri i vlas­ni­ci tvrt­ki pre­ma­lo vre­me­na po­sve­ću­ju stra­te­škim ci­lje­vi­ma, in­s­pi­ri­ra­nju i mo­ti­vi­ra­nju za­pos­le­ni­ka. Ka­ko tvr­di Iva­na Ra­dić re­gi­onal­na di­rek­to­ri­ca Alp­ha gru­pe za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu ko­ja se ba­vi se sa­vje­to­va­nji­ma di­rek­to­ra ma­lih i sred­njih tvrt­ki tvr­di da su mno­ge pret­pos­tav­ke, na­či­ni raz­miš­lja­nja i vo­đe­nja lju­di su se pro­mi­je­ni­le od proš­log sto­lje­ća. Ra­dić na­po­mi­nje ka­ko u da­naš­nje vri­je­me vi­še ni­je do­volj­no bi­ti sa­mo šef već se tra­že ne­ke dru­ge vje­šti­ne.

“Pos­lo­dav­ci­ma je bit­no da do­bro pos­lu­ju, da im je tvrtka us­pješ­na. No, to se ne mo­že pos­ti­ći ako ne­ma­te za­do­volj­ne za­pos­le­ni­ke s ko­ji­ma za­jed­no gra­di­te va­šu pri­ču. Lju­di ne ra­de sa­mo zbog pla­će ko­ju do­bi­ju na kra­ju mje­se­ca. Že­le bi­ti za­do­volj­ni na svom rad­nom mjes­tu što mno­gim pos­lo­dav­ci­ma pred­stav­lja no­vi iz­a­zov. Za­pos­le­ni­ci ko­ji mis­le da tvrtka u ko­joj ra­de ne ide u do­brom smje­ru te­ško će bi­ti mo­ti­vi­ra­ni i da­ti sve od sebe na svom rad­nom mjes­tu. Us­pješ­ni li­de­ri u pos­lov­nom svijetu sve su vi­še fo­ku­si­ra­ni na os­na­ži­va­nje i mo­ti­vi­ra­nje svo­jih lju­di, ka­ko bi i oni vje­ro­va­li u ide­ju i smjer u ko­jem tvrtka ide”, po­jaš­nja­va Ra­dić.

Mo­ti­va­ci­je je ključ

Ka­ko tvr­di, u Hr­vat­skoj se po­jav­lju­je sve ve­ći pro­blem pro­na­la­že­nja kva­li­tet­nih za­pos­le­ni­ka, a ta je pro­ble­ma­ti­ka sve ak­tu­al­ni­ja i pos­lo­dav­ci ju čes­to is­ti­ču kao je­dan od iz­a­zo­va s ko­ji­ma se su­sre­ću. Ona pak sma­tra ka­ko pro­sječ­ni hr­vat­ski di­rek­to­ri ni­su do­volj­no po­sve­će­ni mo­ti­vi­ra­nju svo­jih za­pos­le­ni­ka. Ka­ko tvr­di do to­ga je do­ve­la ne­pri­la­go­đe­nost na pro­mje­ne na tr­ži­štu ko­je su sve ve­će, br­že i ko­je pre­dvo­de no­ve ge­ne­ra­ci­je s ko­ji­ma ni­je la­ko ići u ko­rak.

“To su no­vi lju­di s no­vim ide­ja­ma i po­gle­dom na po­sao. Tra­di­ci­onal­ni na­či­ni vo­đe­nja tvrt­ke ne mo­gu ih na­tje­ra­ti da u nji­ma os­ta­nu ako im se ne pru­ži ono što oče­ku­ju. Naj­če- šće su di­rek­to­ri i vlas­ni­ci svjes­ni da tre­ba ne­što mi­je­nja­ti, ali bi to naj­ra­di­je os­ta­vi­li za kas­ni­je pa se stal­no vr­te u is­tom kru­gu. Ima­ju raz­ne iz­go­vo­re od to­ga da im se ne da išta mi­je­nja­ti do ve­li­ke kon­tro­le, ko­ju se bo­je iz­gu­bi­ti ili jed­nos­tav­no ne že­le pri­ča­ti o svo­jim iz­a­zo­vi­ma s dru­gim lju­di­ma”, ka­že Ra­dić.

Tvrtka je va­ša pres­li­ka

Naj­češ­će po­gre­ške u vo­đe­nju lju­di su ne­po­vje­re­nje u nji­ho­ve spo­sob­nos­ti i tež­nja za kon­tro­lom. Ra­dić na­po­mi­nje i ka­ko je čes­to pri­su­tan i ne­adek­va­tan na­čin vo­đe­nja. “Ka­da gle­da­te svo­ju tvrt­ku vi­di­te us­tva­ri pres­li­ku sebe i svog na­či­na vo­đe­nja. Ako vas se za­pos­le­ni­ci bo­je ili ako vas ne po­štu­ju to je vaš lo­še odra­đen po­sao. Ne­po­vje­re­nje u do­bro­bi­ti ko­je do­no­se ak­tiv­p­cz nos­ti ko­je ni­su co­re bu­si­ness, a ko­je mo­ra­te ra­zvi­ja­ti kao npr, mar­ke­ting, PR, edukacije su bolj­ka hr­vat­skog tr­ži­šta. To se sma­tra ba­ca­njem no­va­ca, a ne ula­ga­njem u vlas­ti­tu edu­ka­ci­ju dru­že­njem s lju­di­ma u slič­noj si­tu­aci­ji u ko­joj se na­la­zi­te, ali s dru­gim pro­ble­mi­ma. Vi­še lju­di vi­še zna. Ula­ga­nje u ra­zvoj vlastitih vještina je pri­je svega inves­ti­ci­ja ko­ja mo­že poboljšati performanse tvrt­ke”, po­ru­ču­je Ra­dić.

Edukacije ko­je Ra­dić odr­ža­va nu­de pot­pu­no dru­ga­či­ji i no­vi pris­tup vlas­ni­ci­ma i di­rek­to­ri­ma po­du­ze­ća te je­dins­tven kon­cept na tr­ži­štu. Ra­di­oni­ce za di­rek­to­re ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća, jed­nom mje­seč­no s jed­nom od pe­de­se­tak te­ma na či­ji iz­bor mo­gu utje­ca­ti ka­da pos­ta­nu čla­no­vi, ovis­no o nji­ho­vim po­tre­ba­ma te pot­pu­no no­va me­to­do­lo­gi­ja daje iz­vr­s­ne re­zul­ta­te.

“Di­rek­tor jed­ne fir­me ko­ji je do­la­zio na Alp­ha gru­pu povećao je pro­da­ju za 20% na za­si­će­nom tr­ži­štu. Imam i pri­mjer gdje je di­rek­tor fir­me ri­je­šio kom­pli­ci­ra­ne vlas­nič­ke od­no­se, dru­gi je ri­je­šio ne­mo­ti­vi­ra­ne za­pos­le­ni­ke, tre­ći se od­lu­čio na po­ve­ća­ne mar­ke­tin­ške i ak­tiv­nos­ti ko­je su u ko­nač­ni­ci re­zul­ti­ra­le po­ve­ća­nom pro­da­jom... Di­rek­to­ri mi­je­nja­ju or­ga­ni­za­ci­ju, na­čin vo­đe­nja, raz­miš­lja­nja. Fo­ku­si­ra­ju se na stra­te­ško vo­đe­nje, a ne na ope­ra­ti­vu, pro­miš­lja­ju o svo­jim od­lu­ka­ma, raz­go­va­ra­ju s dru­gim di­rek­to­ri­ma i vlas­ni­ci­ma, a re­zul­ta­ti su im­pre­siv­ni”, po­ru­ču­je Ra­dić. Za kraj je na­po­me­nu­la ka­ko di­rek­to­ri pri­je svega tre­ba­ju bi­ti do­bri slu­ša­či, jer od to­ga sve kre­će. Zna­te li do­bro slu­ša­ti čut će­te što su­go­vor­nik že­li, što ga mo­ti­vi­ra, što mu sme­ta.

ULA­GA­NJE U RA­ZVOJ VLASTITIH

VJEŠTINA JE PRI­JE SVEGA INVES­TI­CI­JA KO­JA ZNA­ČAJ­NO MO­ŽE POBOLJŠATI PERFORMANSE VAŠE TVRT­KE

FOTOLIA

Do­bar di­rek­tor slu­ša svo­je za­pos­le­ni­ke i mo­ti­vi­ra ih

IVA­NA RA­DIĆ,

re­gi­onal­na di­rek­to­ri­ca Alp­ha gru­pe za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu Pre­da­va­či­ca :

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.