U nov­ča­nim fon­do­vi­ma ‘osva­nu­lo’ 529 mi­li­ju­na ku­na

U lip­nju ukup­na imo­vi­na inves­ti­cij­skih fon­do­va ve­ća 3,6 pos­to

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Pre­dvod­ni­ci ras­ta U lip­nju ukup­na imo­vi­na inves­ti­cij­skih fon­do­va ve­ća 3,6 pos­to

Uz uobi­ča­je­nu ljet­nu ve­ću lik­vid­nost, dio raz­lo­ga sko­ka imo­vi­ne le­ži u pri­pre­ma­ma za kup­nju dr­žav­ne obvez­ni­ce

Iako već mje­se­ci­ma bi­lje­že sma­nji­va­nje imo­vi­ne, u nov­ča­nim inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma proš­lo­ga je mje­se­ca “osva­nu­lo” 529 mi­li­ju­na ku­na imo­vi­ne što se di­je­lom pri­pi­su­je no­vom za­du­že­nju dr­ža­ve. Ka­ko sto­ji u mje­seč­nom iz­vješ­ću Hr­vat­ske agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa), imo­vi­na nov­ča­nih fon­do­va po­pe­la se sa 9,04 mi­li­jar­de ku­na u svib­nju na 9,57 mi­li­jar­di ku­na u lip­nju.

Ra­di se o po­ve­ća­nju od 5,85 pos­to što je naj­s­naž­ni­ji skok imo­vi­ne me­đu po­je­di­nim vr­sta­ma inves­ti­cij­skih fon­do­va. Na­ime, imo­vi­na obvez­nič­kih fon­do­va ve­ća je 1,56 pos­to, a di­onič­kih 0,45 pos­to dok mje­šo­vi­ti fon­do­vi bi­lje­že pad od je­dan pos­to. Ti­me su nov­ča­ni fon­do­vi i naj­zas­luž­ni­ji za li­panj­ski rast ukup­ne imo­vi­ne otvo­re­nih inves­ti­cij­skih fon­do­va za 3,6 pos­to na 17,9 mi­li­jar­di ku­na.

Raz­log tak­vom sko­ku di­je­lom tre­ba tra­ži­ti u uobi­ča­je­no ve­ćoj ljet­noj lik­vid­nos­ti, tvr­de u nes­luž­be­nom raz­go­vo­ru fi­nan­ci­ja­ši, a di­je­lom u pri­pre­mi ve­li­kih ins­ti­tu­ci­onal­nih ula­ga­ča za ne­dav­no ula­ga­nje u dr­žav­nu obvez­ni­cu ko­jom je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja pri­ku- pi­lo tri mi­li­jar­de ku­na. Una­toč li­panj­skom sko­ku, imo­vi­na nov­ča­nih fon­do­va se to­pi. U od­no­su na kraj proš­le go­di­ne ka­da se kre­ta­la na 11,1 mi­li­jar­du ku­na, tre­nut­no je ma­nja za go­to­vo 14 pos­to.

Raz­log to­mu le­ži u ma­kro­eko­nom­skom okru­že­nju ko­je je u ovom tre­nut­ku vr­lo po­zi­tiv­no, a mo­ne­tar­na po­li­ti­ka u EU iz­ra­zi­to je li­be­ral­na, od­nos­no već odre­đe­ni niz go­di­na prev­la­da­va­ju ni­ske ka­mat­ne sto­pe, a taj je trend pri­su­tan i u Hr­vat­skoj, is­ti­če Miroslav Ju­ri­šić, član Upra­ve Er­ste Asset Ma­na­ge­men­ta. “Či­nje­ni­ca je da je u ovom tre­nut­ku pri­su­tan re­la­ti­van trend pre­ba­ci­va­nja imo­vi­ne iz nov­ča­nih fon­do­va, s ni­žim oče­ki­va­nim pri­no­som, u ri­zič­ni­je fon­do­ve s mo­guć­noš­ću os­tva­ri­va­nja vi­šeg po­vra­ta”, ka­že Ju­ri­šić. Do­da­je ka­ko oče­ku­je nas­ta­vak ras­ta ukup­ne imo­vi­ne.

FOTOLIA

S ras­tom od go­to­vo šest pos­to nov­ča­ni su fon­do­vi naj­zas­luž­ni­ji za rast ukup­ne imo­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.