Mi­nis­tar ra­da: Uvoz Fi­li­pi­na­ca bio bi za nas kul­tu­ro­lo­ški šok

De­fi­cit ka­dro­va HGK poz­drav­lja ide­ju Da­vo­ra Šter­na za hit­no na­la­že­nje rad­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ, DA­VOR IVANKOVIĆ/VL

Važ­ni­je je za mi­nis­tra Pa­vi­ća po­sve­ti­ti se po­ve­ća­nju pla­će, umjes­to tra­že­nja je­fi­ne rad­ne sna­ge iz da­le­kih zemalja

In­ter­v­ju Da­vo­ra Šter­na, biz­ni­sme­na, biv­šeg mi­nis­tra gos­po­dar­stva i po­čas­nog kon­zu­la Fi­li­pi­na u “Ve­čer­njem lis­tu” i “Pos­lov­nom dnev­ni­ku”, u ko­je­mu je po­nu­dio “uvoz” Fi­li­pi­na­ca, kao pri­vre­me­no i “ad hoc” rje­še­nje ve­li­kog manj­ka rad­ne sna­ge u Hr­vat­skoj, u seg­men­ti­ma tu­riz­ma, ugos­ti­telj­stva, zdrav­s­tva, gra­đe­vi­nar­stva – iz­a­zvao je broj­ne re­ak­ci­je po­seb­no me­đu pos­lo­dav­ci­ma, no promp­t­no je re­agi­ra­la Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra.

Re­agi­ra­la ve­le­pos­la­ni­ca

U svom do­pi­su Šter­nu, pot­pred­sjed­ni­ca HGK za gra­di­telj­stvo, pro­met i ve­ze, Mir­ja­na Ča­galj ka­že da bi u HGK že­lje­li do­bi­ti kon­kret­ni­je in­for­ma­ci­je o mo­guć­nos­ti “uvo­za” rad­ni­ka iz Fi­li­pi­na, da sma­tra­ju da bi Štern kao biv­ši dr­žav­ni duž­nos­nik mo­gao do­pri­nje­ti re­ali­za­ci­ji tak­ve me­đu­dr­žav­ne su­rad­nje. Sto­ga pred­la­žu sas­ta­nak “na ko­jem bi­smo sas­lu­ša­li va­še pri­jed­lo­ge te po­mo­gli na­šim gos­po­dar­stve­ni­ci­ma”.

Pot­pred­sjed­ni­ca HGK Ča­galj pi­še da je vla­di­nom Od­lu­kom, is­ti­na odo­bre­na uvoz­na kvo­ta za 2080 kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka u gra­đe­vi­nar­stvu, no da su kvo­te po­tro­še­ne, da gra­di­telj­stvu manj­ka još oko 2500 rad­ni­ka, te da će vla­da otvo­ri­ti još kvo­tu za 2053 rad­ni­ka. Na­da­lje, pi­še da u seg­men­tu tu­riz­ma manj­ka čak 3000 rad­ni­ka.

Štern je, pri­je ne­ko­li­ko da­na u in­ter­v­juu ka­zao ka­ko je ma­li in­te­res Hr­va­ta za prek­va­li­fi­ka­ci­ju za ta tra­že­na za­ni­ma­nja, te je oči­to da se BiH, kao re­zer­vo­ar rad­ne sna­ge is­u­šu­je.

On pred­la­že Fi­li­pin­ce sto­ga što oni od­la­ze iz svo­je zem­lje na na­čin vr­lo sli­čan onom ka­ko su Hr­va­ti or­ga­ni­zi­ra­no od­la­zi­li u Nje­mač­ku 1970ih. Na te­me­lju de­ta­šma­na, tj. rad­nih kvo­ta ko­je su se do­dje­lji­va­le sva­ke go­di­ne. Za even­tu­al­ni in­te­res RH po­volj­no je to što Fi­li­pin­ci ima­ju dr­žav­nu agen­ci­ju za za­poš­lja­va­nje u pre­ko­mor­skim zem­lja­ma ko­ja, na zah­tjev kli­jen­ta ili dr­ža­ve pro­na­la­zi pro­fil po­treb­nih lju­di, or­ga­ni­zi­ra­ju do­la­zak svo­jih rad­ni­ka čar­te­ri­ma u zem­lju u ko­joj bi ra­di­li, do­go­va­ra­ju os­nov­nu pla­ću i smje­štaj te vo­de bri­gu o nji­ma. Ta se agencija, ka­že Štern po­tom bri­ne da se svi nji­ho­vi rad­ni­ci kas­ni­je, po za­vr­šet­ku ugo­vo­ra, vra­te na Fi­li­pi­ne.

U ovom na­či­nu, ko­jeg Fi­li­pin­ci ra­be u za­poš­lja­va­nju u vi­še od 100 zemalja svi­je­ta (5 mi­li­ju­na Fi­li­pi­na­ca ra­di u ino­zem­s­tvu i ša­lju 27 mi­li­jar­di US do­la­ra doz­na­ka go­diš­nje) Štern vi­di jed­nos­ta­van na­čin da RH, ba­rem pri­vre­me­no rje­ši go­ru­ći pro­blem, te tvr­di da su Fi­li­pin­ci poz­na­ti kao obra­zo­va­ni, mar­lji­vi, te im na­še pla­će od 500, 600 eura ne­to ne bi bi­le pre­ma­le. Na tu nje­go­vu tvrd­nju bi­lo je, jed­na­ko dos­ta re­ak­ci­ja i to ne­ga­tiv­nih, a od onih ko­ji su za­bri­nu­ti da bi do­la­zak Fi­li­pi­na­ca sma­njio ci­je­nu ra­da na­ših, a ujed­no im i po­ve­ćao nor­me, jer je efi­kas­nost Fi­li­pi­na­ca vi­so­ka, od­nos­no br­že i vi­še ra­de od euro-stan­dar­da. Šter­na, me­đu­tim ve­se­le re­ak­ci­je na nje­go­ve pri­jed­lo­ge, te poz­drav­lja ini­ci­ja­ti­vu iz HGK o sas­tan­ku na ko­je­mu bi se raz­go­va­ra­lo “kon­kret­ni­je”.

“Ovak­vim in­te­re­som i ini­ci­ja­ti­vom HGK oprav­da­va svo­je pos­to­ja­nje i mo­že pu­no do­pri­nje­ti gos­po­dar­skom ži­vo­tu zem­lje”, ka­že Štern. Do­da­je da je ve­le­pos­la­ni­ca Fi­li­pi­na o do­pi­su iz HGK već oba­vjes­ti­la fi­li­pin­sku dr­žav­nu agen­ci­ju za za­poš­lja­va­nje, i za­tra­ži­la da im Štern po­mog­ne u or­ga­ni­za­ci­ji su­sre­ta. Štern se za­la­že za kon­takt dr­žav­nih agencija za za­poš­lja­va­nje, jer je “pro­tiv sti­hij­skog za­poš­lja­va­nja rad­ne sna­ge, ko­je ne jam­či ni­ti nji­ho­ve pla­će, smje­štaj, pra­va”. Me­đu­tim, već u star­tu se či­ni ma­lo iz­gled­nim da bi se ova su­rad­nja re­ali­zi­ra­la. Ako je su­di­ti pre­ma re­ak­ci­ji mi­nis­tra ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va Mar­ka Pa­vi­ća, Fi­li­pin­ci bi se te­ško uk­lo­pi­li u na­šu sre­di­nu.

Pr­vo po­ve­ća­ti pla­će

“Ne raz­miš­lja­mo o to­me. To ni­je u na­šem fo­ku­su. Tre­nut­no se ba­vi­mo rje­ša­va­njem manj­ka rad­ni­ka u Hr­vat­skoj kroz prekvalifikacije, te tra­že­njem ka­dro­va iz na­ma susjednih zemalja. A do­la­zak rad­ni­ka iz Fi­li­pi­na bio bi za na­še sta­nov­ni­ke kul­tu­ro­lo­ški šok”, sma­tra Pa­vić. Even­tu­al­no bi se ta­kav bi­la­te­ral­ni aran­žman s Filipinima mo­gao raz­ma­tra­ti uko­li­ko os­ta­la rje­še­nja za ovaj pro­blem u RH ne da­ju re­zul­tat, no i za ta­kav is­ko­rak bio bi po nje­mu po­tre­ban ši­ri na­ci­onal­ni kon­sen­zus.

Pa­vić je uvje­ren da će se iz su­sjed­nog “ba­ze­na” us­pje­ti na­ći po­treb­ne rad­ni­ke, te da se ne­će­mo na­ći u pri­li­ci da se ula­zi u bi­la­te­ral­ni spo­ra­zum s Fi­li­pin­ci­ma, ba­rem ne u na­red­nih de­set go­di­na. Stav ko­ji prev­la­da­va u Pa­vi­će­vu re­so­ru jest da je važ­ni­je po­sve­ti­ti se po­ve­ća­nju os­nov­ne pla­će, umjes­to tra­že­nja je­fi­ne rad­ne sna­ge iz da­le­kih zemalja.

Zbog sa­daš­nje alar­mant­ne si­tu­aci­je tre­nut­no mu je pri­ori­tet ri­je­ši­ti po­ve­ća­nje kvo­te za stra­ne rad­ni­ke u sek­to­ru gra­di­telj­stva, za do­dat­nih 2000 rad­ni­ka, što bi na dnev­nom re­du Vla­de tre­ba­lo bi­ti vje­ro­jat­no već na ovo­tjed­noj sjed­ni­ci, a tek po­tom ba­vit će se prek­va­li­fi­ka­ci­ja­ma za ko­je u pro­ra­ču­nu ima osi­gu­ra­nih 145 mi­li­ju­na ku­na.

Ko­li­ko je on u pra­vu sa svo­jim am­bi­ci­ja­ma da se pr­vo pro­ba “na­tje­ra­ti” Hr­va­te na prekvalifikacije za de­fi­ci­tar­na za­ni­ma­nja, sli­ko­vi­to go­vo­ri pri­mjer jed­nog na­šeg gra­đe­vi­na­ra ko­ji je do­bio ve­li­ki po­sao, no manj­ka mu ke­ra­mi­ča­ra. Nje­go­vi su, na­ime pret­hod­no otiš­li na rad u Aus­tri­ju. Gra­đe­vi­nar, u ne­mo­guć­nos­ti da pre­ko na­še bur­ze br­zo ri­je­ši pro­blem, na kra­ju se sna­šao ta­ko da je rad­ni­ke za­tra­žio pu­tem aus­trij­ske agen­ci­je. Ko­ja mu je pro­naš­la i do­ve­la 30tak tra­že­nih ke­ra­mi­ča­ra. I svi su bi­li Hr­va­ti!?

MANJAK ĆEMO RJEŠITI KROZ PREKVALIFIKACIJE I RADNICIMA IZ SUSJEDNIH ZEMALJA Mar­ko Pa­vić mi­nis­tar ra­da O INTERESU HGK OBAVIJEŠTENA JE DRŽAVNA AGENCIJA U FILIPINIMA Da­vor Štern po­čas­ni kon­zul

HRVOJE JELAVIĆ/PIXSELL

Tra­že se rje­še­nja za rad­ni­ke ko­ji ju­re iz Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.