Ulja­nik s part­ne­ri­ma ra­di europ­ski ku­ri­ku­lum za sve tra­že­ni­je za­va­ri­va­če

Bro­do­gra­di­te­lji na no­ga­ma S de­fi­ci­tom rad­ni­ka no­se se i šk­ve­ro­vi u Ita­li­ji, Por­tu­ga­lu, Špa­njol­skoj i Švi­car­skoj

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

On li­ne plat­for­ma za za­va­ri­va­če već osmiš­lje­na, IT struč­nja­ci ra­de na rje­še­nji­ma ko­ja će bi­ti pri­hvat­lji­va ci­je­loj za­va­ri­vač­koj za­jed­ni­ci

Sne­dos­tat­kom kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka, a po­se­bi­ce za­va­ri­va­ča, no­se se ne sa­mo hr­vat­ska, ne­go i bro­do­gra­di­li­šta u Ita­li­ji, Por­tu­ga­lu, Špa­njol­skoj i Švi­car­skoj. No, stav je i sa­mih bro­do­gra­di­li­šta da je tra­že­nje rad­ni­ka iz zemalja ko­je ni­su čla­ni­ce EU za ko­ji­ma u svim zem­lja­ma po­se­žu, tek va­tro­gas­no rje­še­nje, pa se rje­ša­va­nju os­nov­nog pro­ble­ma, a to je da se kroz re­dov­ni sus­tav obra­zo­va­nja sve ma­nje mla­dih edu­ci­ra za ova za­ni­ma­nja. sa­mi po­sve­ću­ju i po­du­zi­ma­ju ini­ci­ja­ti­ve.

Naš Ulja­nik, ko­ji ima i vlas­ti­to Uči­li­šte na tri lo­ka­ci­je u Hr­vat­skoj, po­kre­nuo je i pro­jekt “Wel­dChan­ce” (Za­va­ri­va­nje je šan­sa) s part­ne­ri­ma iz spo­me­nu­tih zemalja. Na pro­jek­tu već ra­de, a cilj im je iz­ra­di­ti za­jed­nič­ki ok­vir za obra­zo­va­nje za­va­ri­va­ča, ko­ji bi se pri­mje­nji­vao u ci­je­loj Eu­ro­pi. “Pro­jekt Wel­dChan­ce pri­bli­ža­va se kra­ju pr­ve go­di­ne u ko­joj je pre­dvi­đen ra­zvoj ino­va­tiv­nih rje­še­nja europ­skih ku­ri­ku­lu­ma za pet pos­tu­pa­ka za­va­ri­va­nja, on li­ne plat­for­me za sve za­va­ri­va­če i tre­ning tre­ne­ra za usva­ja­nje no­ve me­to­do­lo­gi­je u tre­nin­gu za­va­ri­va­ča s vir­tu­al­nim tre­ning sus­ta­vi­ma”, ka­žu u Ulja­ni­ku.

Tre­ning tre­ne­ra

U Sla­von­skom Bro­du u ko­jem je jed­no od Ulja­ni­ko­vih uči­li­šta, usko­ro će se, od 28. ko­lo­vo­za do 1. ruj­na, odr­ža­ti tre­ning tre­ne­ra. U lis­to­pa­du bi po­tom kon­zor­cij pro­jek­ta na sas­tan­ku u Ge­no­vi tre­bao usvo­ji­ti pr­vu ina­či­cu europ­skih ku­ri­ku­lu­ma, ko­ja će se po­tom pro­vje­ra­va­ti kroz pi­lot pro­jek­te u dru­goj go­di­ni re­ali­za­ci­je pro­jek­ta.

“On li­ne plat­for­ma za sve za­va­ri­va­če je već osmiš­lje­na i IT struč­nja­ci ra­de na rje­še­nji­ma ko­ja će bi­ti pri­hvat­lji­va ci­je­loj za­va­ri­vač­koj za­jed­ni­ci”, ka­žu u pul­skom bro­do­gra­di­li­štu. Ta će plat­for­ma bi­ti pre­zen­ti­ra­na i po­če­ti s ra­dom već po­lo­vi­nom stu­de­nog, ka­da će bi­ti pro­mo­vi­ra­na na tjed­nu pros­la­ve 25. go­diš­nji­ce dje­lo­va­nja Eu­rop­ske za­va­ri­vač­ke fe­de­ra­ci­je.

Ak­ci­je i kroz Era­smus

Ulja­nikUči­li­šte an­ga­ži­ran je i u naj­ve­ćem pro­gra­mu Eu­rop­ske uni­je za obra­zo­va­nje, os­po­sob­lja­va­nje, mla­de i sport Era­smus, u ko­je­mu je i ko­or­di­na­tor pro­jek­ta part­ner­stva u ra­zvo­ju ino­va­ci­ja za stru­kov­no obra­zo­va­nje. Ak­tiv­nos­ti­ma je cilj po­pu­la­ri­zi­ra­ti stru­ku za­va­ri­va­ča i di­ći nje­zi­nu kva­li­te­tu, ka­ko bi tvrt­ke i dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je pos­ta­le svjes­ni­je važ­nos­ti pro­fe­si­je za­va­ri­va­ča, a mla­di­ma bi­le atrak­tiv­ni­je pri oda­bi­ru svog ži­vot­nog za­ni­ma­nja. Part­ne­ri u pro­jek­tu su Eu­rop­ska za­va­ri­vač­ka fe­de­ra­ci­ja (EWF), ta­li­jan­ski Ins­ti­tut za za­va­ri­va­nje (IIS Pro­gress), špa­njol­ska Udru­ga za za­va­ri­va­nje i teh­no­lo­gi­je spa­ja­nja (CESOL), te In­dus­trij­sko­obrt­nič­ka ško­la Sla­von­ski Brod i Kon­čar Me­tal­ne kons­truk­ci­je iz Za­gre­ba.

DUŠKO MARUŠIĆ/

Cilj je po­pu­la­ri­zi­ra­ti stru­ku za­va­ri­va­ča za ko­ji­ma va­pe sva eu­rop­ska bro­do­gra­di­li­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.