Vo­de­ći pro­izvo­đač pše­nič­no­ga brašna blo­ki­ran zbog Agrokora

Granolio Tvrt­ka je pod­ni­je­la pri­jed­log za pred­ste­čaj­ni pos­tu­pak, a je­dan je od do­bav­lja­ča Agrokora, od ko­jeg ima vi­še­mi­li­jun­ska po­tra­ži­va­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

Vo­de­ći do­ma­ći pro­izvo­đač pše­nič­nog brašna Granolio i je­dan od do­bav­lja­ča Agrokora ima blo­ki­ra­ne ra­ču­ne, oba­vi­jes­ti­la je kom­pa­ni­ja u pe­tak pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze, zbog če­ga je bur­za pri­vre­me­no obus­ta­vi­la tr­go­va­nje di­oni­ca­ma tvrt­ke. Granolio je iz­vi­jes­tio da su mu tran­sak­cij­ski ra­ču­ni blo­ki­ra­ni te da je tvrt­ka pod­ni­je­la pri­jed­log o otva­ra­nju pred­ste­čaj­nog pos­tup­ka, kao i da po­du­zi­ma­ju sve ka­ko bi u naj­kra­ćem ro­ku pod­mi­ri­li obve­ze i de­blo­ki­ra­li ra­čun. Granolio je od Agrokora pri­je par go­di­na ku­pio mli­nar­ski biz­nis i pos­tao zna­ča­jan igrač na tr­ži­štu pše­ni­ce i brašna, s udje­lom od 20%, a suv­las­ni­ci su me­đu os­ta­lim i Zden­ke iz Ve­li­kih Zde­na­ca.

U iz­vješ­ću o pos­lo­va­nju u pr­vom tro­mje­se­čju 2017. obja- vi­li su ko­li­ko im Agro­kor du­gu­je. Granolio je dao po­zaj­m­ni­cu Agro­kor tr­go­vi­ni, 31. ožuj­ka bi­la je 11,9 mi­li­ju­na ku­na, a gru­pa ima i re­gres­ne obve­ze na taj dan, od 85 mi­li­ju­na na po­zi­ci­ji os­ta­lih krat­ko­roč­nih obve­za, te os­ta­la krat­ko­traj­na po­tra­ži­va­nja u is­toj vri­jed­nos­ti, sve ve­za­no uz Agro­kor. Granolio je os­no­van 1996. ot­kad se ba­vi tr­go­vi­nom ži­ta­ri­ca­ma, ulja­ri­ca­ma, stoč­nom hra­nom, ži­vom sto­kom i me­som, a 2001. su preš­li i na pro­izvod­nju. S ko­ope­ran­ti­ma ima pro­izvod­nju na 45.000 ha, a s Ca­uti­om iz Na­ši­ca pre­ra­di 50.000 li­ta­ra mli­je­ka dnev­no.

Granolio ima si­lo­se u vi­še gra­do­va, te mli­ječ­nu in­dus­tri­ju Zden­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.