GIS Clo­ud osva­ja i bra­zil­sko tr­ži­šte

Di­gi­tal­ne kar­te u ‘obla­ku’ Za­gre­bač­ki star­tup ra­zvi­jat će i lo­ka­li­zi­ra­ti sof­tver na por­tu­gal­ski

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­bač­ki star­tup GIS Clo­ud, ko­ji je ra­zvio naj­br­ži sus­tav za iz­ra­du di­gi­tal­nih ka­ra­ta na svi­je­tu, i to u clo­udu, pro­ši­rio se na Bra­zil. GIS Clo­ud je ugo­vo­rio su­rad­nju s tvrt­kom 99GEO iz Sao Pa­ula, spe­ci­ja­li­zi­ra­nom za ma­pi­ra­nje, aero­fo­to­me­tri­ju i to­po­graf­ske us­lu­ge. Bra­zil­ski part­ner po­mo­ći će u lo­ka­li­za­ci­ji, ko­ris­nič­koj po­dr­š­ci na por­tu­gal­skom i s dub­ljim poz­na­va­njem od­no­sa na bra­zil­skom tr­ži­štu. Part­ner­stvo je re­zul­tat us­pješ­nog nas­tu­pa na naj­ve­ćoj re­gi­onal­noj GIS kon­fe­ren­ci­ji Mun­doGEO u Sao Pa­ulu. “Vr­lo smo uz­bu­đe­ni što se ši­ri­mo na bra­zil­sko tr­ži­šte i uvje­ren sam da će naš part­ner i bu­du­ći kli­jen­ti ima­ti mno­go ko­ris­ti od na­še po­dr­ške i sof­tve­ra na lo­kal­nom je­zi­ku”, ka­že Igor Far­kaš, vo­di­telj ra­zvo­ja pos­lo­va­nja GIS Clo­uda. Tvrt­ka je u go­di­nu da­na do­bi­la de­se­tak no­vih part­ne­ra, naj­vi­še u La­tin­skoj Ame­ri­ci i Aus­tra­li­ji, ima ih već i po Eu­ro­pi, Bli­skom is­to­ku, a ši­ri se i u Ja­pan. Iako to iz­ri­je­kom ne na­vo­di, pri­su­tan je i u SADu. Tvrt­ka uz za­gre­bač­ki ima ure­de i u Lon­do­nu i New Yor­ku. Pre­ma iz­vješ­ću tvrt­ke Big Mar­ket Re­se­ar­ch, GIS Clo­ud je je­dan od pet glav­nih pro­izvo­đa­ča clo­ud ge­oin­for­ma­cij­skih sus­ta­va. Po­čet­kom go­di­ne star­tup je naj­a­vio da ra­zvi­ja i no­vi glo­bal­ni adut 3D kar­te. U ra­zvoj no­vih funk­ci­ja uklju­čio se zbog ras­tu­ćeg tr­ži­šta dro­no­va i auto­nom­ne na­vi­ga­ci­je. Ri­ječ je o vi­so­ko­kom­pe­ti­tiv­nom no­vom tr­ži­štu, na ko­je se la­ni, uz Go­ogle, pri­klju­čio i Ap­ple. Pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne, sa­mo u Hr­vat­skoj GIS Clo­ud je u 2016. os­tva­rio pri­hod od 4,1 mi­li­jun ku­na, a imao je i 52,6 ti­su­ća ku­na ne­to do­bi­ti.

Mar­ko Šan­tić i Di­no Rav­nić, su­os­ni­va­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.