Bez svo­je pre­ra­de, fil­tra­ci­je i ra­fi­na­ci­je, te­ško se obra­ni­ti od uvo­za jef­ti­nog ulja

‘Ne­vid­lji­vi’ Na sma­nje­nje po­vr­ši­na pod mas­li­na­ma uz po­ža­re utje­ca­li i na­met­ni­ci, a pro­blem ve­ćeg pla­sma­na je usit­nje­na pro­izvod­nja

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - MI­ROS­LAV KU­SKU­NO­VIĆ/VL

Čak 16 ti­su­ća PG-ova ima ma­nje od po­la ha mas­li­ni­ka, a ulja­re pre­ra­de 1300 kg/h. Ve­ći­nom je pre­ra­da os­nov­na

Naj­no­vi­ji ka­tas­tro­fal­ni po­žar u Spli­tu i nje­go­voj oko­li­ci, pre­ma pr­vim dos­tup­nim po­da­ci­ma uni­štio je šest mas­li­ni­ka, za ko­je će po­ljo­pri­vred­ni­ci usko­ro mo­ći pri­ja­vi­ti šte­tu i is­ko­ris­ti­ti no­vac iz EU, toč­ni­je iz mje­re 5 ru­ral­nog ra­zvo­ja te ih ob­no­vi­ti. Po­ža­ri pos­ta­ju sve ve­ća pri­jet­nja pro­izvod­nji mas­li­na u Dal­ma­ci­ji, a to po­t­vr­đu­ju i po­da­ci DZSa iz svib­nja, pre­ma ko­ji­ma su po­vr­ši­ne pod mas­li­ni­ci­ma u 2016. iz­no­si­le 18.184 hek­ta­ra, za go­to­vu ti­su­ću ma­nje u od­no­su na 2015., ka­da ih je bi­lo 19.100 hek­ta­ra. Raz­log su opo­ža­re­ni, ali i za­pu­šta­ni mas­li­ni­ci, te na­pa­di na­met­ni­ka, po­se­bi­ce svrd­la­ša.

Udru­ži­va­njem do ja­ča­nja

Hr­vat­ska je još 2011. pod mas­li­na­ma ima­la 17.100 ha, što je pos­tup­no ras­lo, no ovaj trend se la­ni okre­nuo te su po­vr­ši­ne po­nov­no po­če­le pa­da­ti. Osim pa­da po­vr­ši­na mas­li­ni­ka, doš­lo je i do ve­li­kog pa­da u pro­izvod­nji mas­li­no­vog ulja pa je ta­ko la­ni pro­izve­de­no 31.183 to­na mas­li­na, od­nos­no oko 35.000 hl mas­li­no­vog ulja, dok je pro­izvod­nja ulja od 2011. do 2013. u pro­sje­ku bi­la iz­me­đu 50.000 i 55.000 hl. Mas­li­ni­ke su pro­tek­lih go­di­na, osim po­ža­ra, uni­šta­va­li i na­met­ni­ci svrd­laš i mas­li­nov mo­ljac, a ka­ko bi se ne­ga­tiv­ni re­zul­ta­ti u pro­izvod­nji za­us­ta­vi­li, Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de naj­av­lju­je do­no­še­nje Stra­te­gi­je mas­li­nar­stva. Raz­log je što je mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić odr­žao pr­vu sjed­ni­cu Sa­vje­ta za mas­li­nar­stvo, ras­prav­lja­lo se o ka­tas­tru mas­li­ni­ka i pro­ble­mi­ma u pro­izvod­nji.

To­lu­šić ka­že ka­ko stra­te­gi­ju tre­ba­ju pi­sa­ti naj­bo­lji mas­li­na­ri i struč­nja­ci, a ne pro­fe­so­ri, kao što je do­sad bio slu­čaj u pi­sa­nju tak­vih do­ku­me­na- ta. Mas­li­na­re je po­zvao da se udru­že u pro­izvo­đač­ku or­ga­ni­za­ci­ju ka­ko bi lak­še doš­li do nov­ca iz EU fon­do­va, te kroz udru­ži­va­nje oja­ča­li svo­ju po­zi­ci­ju u pro­izvod­nji i u pla­sma­nu mas­li­no­vog ulja. Upra­vo je usit­nje­na pro­izvod­nja mas­li­na je­dan od ve­ćih pro­ble­ma u do­ma­ćem mas­li­nar­stvu.

Po­da­ci po­ka­zu­ju da se pro­izvod­njom mas­li­na ba­vi ukup­no 21.630 po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­stva, pri če­mu njih čak 16.673 ima ma­nje od 0,5 ha. Pro­sječ­na po­vr­ši­na je tek 0,81 ha, a sa­mo 573 pro­izvo­đa­ča ima vi­še od 3 ha. Ve­ći­na sta­ba­la mas­li­na (oko 96 %) u vlas­niš­tvu je obi­telj­skih gos­po­dar­sta­va, a je­dan mas­li­nar u pro­sje­ku odr­ža­va vi­še od 100 sta­ba­la mas­li­na.

Pre­te­ži­to us­luž­na dje­lat­nost

Hr­vat­ska ima oko 160 ulja­ra, ko­je su pros­tor­no do­bro ras­po­re­đe­ne, a ima­ju pro­sje­čan pre­rad­be­ni ka­pa­ci­tet oko 1300 kg/h. Ako se uz­me u ob­zir da ulja­ra pro­sječ­no pre­ra­di oko to­nu plo­da mas­li­na na sat, zna­či da se sva pro­izvod­nja, od­nos­no pre­ra­da mas­li­na mo­že oba­vi­ti u ro­ku od mje­sec da­na, što je do­bar pre­du­vjet za ga­ran­ci­ju br­ze pre­ra­de i do­bre kva­li­te­te ulja.

Ipak, ulja­re su pre­te­ži­to us­luž­ne dje­lat­nos­ti (mas­li­na­ri pre­da­ju mas­li­ne u ulja­ru, pre­uzi­ma­ju ulje i sa­mi se bri­nu o pro­da­ji), a Hr­vat­ska ima sa­mo os­nov­nu pre­ra­du mas­li­na u ulje, ne­ma pre­ra­du si­ro­vog ulja, fil­tra­ci­ju, ra­fi­na­ci­ju ulja te ne­ma do­bi­va­nje ulja iz ko­mi­ne mas­li­na, zbog če­ga pro­izvod­nja i da­lje ima ni­sku kon­ku­rent­nost i ovis­ni smo o ogrom­noj uvoz­noj ko­li­či­ni ulja iz ze­ma­lja s ni­žim ci­je­na­ma.

STRA­TE­GI­JU MAS­LI­NAR­STVA TRE­BA­JU PI­SA­TI NAJ­BO­LJI MAS­LI­NA­RI I STRUČ­NJA­CI,

A NE PRO­FE­SO­RI KAO ŠTO JE BIO SLU­ČAJ SA SLIČ­NIM DO­KU­MEN­TI­MA, SMA­TRA MI­NIS­TAR TO­LU­ŠIĆ

IZ­VOR: DZS, MI­NIS­TAR­STVO PO­LJO­PRI­VRE­DE

Pro­izvod­nja ulja pa­da, a po­troš­nja je za­bri­nja­va­ju­će ma­la u od­no­su na os­ta­tak Me­di­te­ra­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.