U Der­ven­ti 15 aus­trij­skih tvrt­ki za­pos­li­lo 700 lju­di

Gra­dić u Bo­san­skoj Po­sa­vi­ni pos­tao atr­ka­ti­van za stra­ne ula­ga­če

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vlas­ti u Der­ven­ti do­bro bri­nu za po­du­zet­ni­ke, re­kao je Phi­li­pe Ku­per, tr­go­vin­ski sa­vjet­nik am­ba­sa­de Aus­tri­je

Tr­go­vin­ski sa­vjet­nik aus­trij­ske am­ba­sa­de u BiH Phi­li­pe Kup­fer po­sje­tio je Derventu, gdje pos­lu­je 15 aus­trij­skih tvrt­ki sa 700 za­po- sle­nih. Te tvrt­ke se ba­ve in­for­ma­ti­kom, me­ta­lom i tr­go­vi­nom.

“Ko­ga za­ni­ma­ju aus­trij­ski gos­po­dar­stve­ni­ci u BiH, taj mo­ra do­ći u Derventu. Bi­la je ovo pri­li­ka da se upoz­nam s pred­stav­ni­ci­ma aus­trij­skih pri­vred­ni­ka i shva­tim što ih je pod­stak­lo da do­đu u Derventu”, re­kao je Kup­fer, ko­ji je pri­tom naj­a­vio i do­la­zak no­vih aus­trij­skih in- ves­ti­to­ra u Derventu. Kup­fer se in­for­mi­rao pod ko­jim uvje­ti­ma aus­trij­ske kom­pa­ni­je inves­ti­ra­ju u Derventu. “Po­du­zet­ni­ci s ko­ji­ma sam raz­go­va­rao ne­ma­ju ni­kak­vih pro­ble­ma, do­bra je su­rad­nja s lo­kal­nom za­jed­ni­com i na­čel­ni­kom ko­ji je su­sret­ljiv i po­ma­že. Ovo je grad ko­ji se in­ten­ziv­no bri­ne za pri­vred­ni­ke, a sa­ma po­god­nost je i bli­zi­na gra­ni­ce s EU”, do­dao je Kup­fer.

Na­čel­nik Mi­lo­rad Si­mić, ko­jem je la­ni Europ­ski po­kret BiH do­di­je­lio priz­na­nje Na­čel­nik desetljeća u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo da ih je na­kon mje­sec od pre­uzi­ma­nja duž­nos­ti Kup­fer po­sje­tio.

“Na po­mo­lu je otvaranje no­ve aus­trij­ske fir­me. Ima­mo naj­ma­nju sto­pu ne­za­pos­le­nos­ti u BiH, do­bar pri­vred­ni am­bi­jent, pru­ža­mo ru­ku svim inves­ti­to­ri­ma”, re­kao je Si­mić.

Pred­stav­nik fir­me Di­gi­tal Elek­tro­nik Goran Kne­že­vić ka­že da je tvrt­ka os­no­va­na u ma­ju 2012. Da­nas kom­pa­ni­ja za­poš­lja­va 500 rad­ni­ka, od če­ga u Der­ven­ti 176, te us­pi­je­va da od­go­vo­ri po­tre­ba­ma tr­ži­šta i nad­ma­ši oče­ki­va­nja svo­jih part­ne­ra. “Kao druš­tve­no od­go­vor­na kom­pa­ni­ja za­jed­no sa sred­njom ško­lom i Op­ći­nom ak­tiv­no ra­di­mo na una­pre­đe­nju kva­li­te­ta obra­zo­va­nja i je­dan smo od idej­nih tvo­ra­ca Fon­da­ci­je za teh­nič­ko­teh­no­lo­šku edu­ka­ci­ju i po­du­zet­niš­tvo”, re­kao je Kne­že­vić.

Di­rek­tor tvrt­ke Mre­ža Network Zo­ran To­šić je naj­a­vio da će pri­vred­ni­ci iz Der­ven­te, uz po­moć lo­kal­ne za­jed­ni­ce, upu­ti­ti pri­jed­log o otva­ra­nju slobodne ekonomske carinske zone u Der­ven­ti.

“Der­ven­ta to zas­lu­žu­je, jer ov­dje pos­lu­je 15 aus­trij­skih kom­pa­ni­ja, na po­mo­lu su i dru­ge, a tu je i re­gi­ja ko­ja obu­hva­ta Bo­san­ski Brod, Mo­dri­ču, Do­boj. Ti­me će broj rad­ni­ka um­no­go­me bi­ti uve­ćan”, re­kao je To­šić.

Tak­vu ini­ci­ja­ti­vu i zah­tjev pla­ni­ra­ju pod­ni­je­ti u na­red­nom pe­ri­odu na adre­su Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va BiH i Am­ba­sa­de Aus­tri­je u BiH.

Tvrt­ka ko­ju vo­di pos­lu­je od 2004., upri­ho­di­li su pre­ko 100 mi­li­ju­na ma­ra­ka i otvo­ri­li 600 rad­nih mjes­ta.

NAJAVLJEN JE DO­LA­ZAK NO­VIH TVRT­KI U DERVENTU, GRAD S NAJ­MA­NJE

NEZAPOSLENIH U BIH, A INICIRANO JE I OTVARANJE SLOBODNE EKONOMSKE CARINSKE ZONE

PD

Na­čel­nik Der­ven­te Mi­lo­rad Si­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.