Ga­le­ni­ka se po­nov­no pro­da­je

No­vi po­ku­šaj Dr­žav­ni udjel se na­kon ko­nver­zi­je du­go­va po­ve­ća­va na pre­ko 90 pos­to

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Dr­ža­va će ten­der ras­pi­sa­ti do 1. ruj­na, ban­ka­ri volj­ni po­tra­ži­va­nje od 71,7 mi­li­ju­na eura pro­da­ti za 25 mi­li­ju­na

Dr­ža­va će no­vim ten­de­rom na pro­da­ju po­nu­di­ti ve­ćin­ski pa­ket di­oni­ca Galenike, a ten­der bi tre­ba­lo da bu­de ras­pi­san do 1. ruj­na, jav­lja RTS. Dr­žav­ni udjel u Ga­le­ni­ci će se na­kon ko­nver­zi­je du­go­va te kom­pa­ni­je po­ve­ća­ti na vi­še od 90 pos­to di­oni­ca, re­če­no je za jav­ni ser­vis u re­sor­nom mi­nis­tar­stvu. Po­ku­šaj stra­te­škog part­ner­stva uz pro­da­ju 25 pos­to dr­žav­nih di­oni­ca Galenike u ve­lja­či za­vr­šio je ne­us­pje­hom. Zo­ran Pan­te­lić iz sin­di­ka­ta Ne­za­vis­nost pre­no­si da će no­vi ten­der dr­ža­va ras­pi­sa­ti do 1. ruj­na i da se ovo­ga pu­ta pro­da­je ve­ćin­ski kapital kom­pa­ni­je.

„Sa­da se pri­pre­ma­ju ten­der­ski uvje­ti i sve ono što pra­te­će ide uz ten­der­sku pro­ce­du­ru”, na­vo­di Pan­te­lić na os­no­vu oba­ve­šte­nja ko­je su sin­di­ka­ti do­bi­li iz Mi­nis­tar- stva. Sud­bi­na Ga­le­ni­ka se već du­go vrti u kru­gu oko tri svote. Su­do­vi od­lu­ču­ju o 120 mi­li­ju­na eura ne­na­pla­će­nih li­je­ko­va is­po­ru­če­nih do­ma­ćim ve­le­dro­ge­ri­ja­ma. S dru­ge, stra­ne ta kom­pa­ni­ja 110 mi­lju­na du­gu­je dr­žav­nim po­du­ze­ći­ma, a vi­še od 70 mi­li­ju­na eura ban­ka­ma, pod­sje­ća RTS. Ka­ko na­vo­de, Mi­nis­tar­stvo pri­vre­de do­go­vo­ri­lo se o mo­de­lu za rje­še­nje pro­ble­ma.

„Pos­to­ji na­čel­na sa­glas­nost ba­na­ka da se uku­pan dug od 71,74 mi­li­ju­na eura ot­ku­pi jed­no­krat­nom is­pla­tom od 25 mi­li­ju­na eura. Taj ot­kup je uvje­to­van pro­vo­đe­njem pri­va­ti­za­ci­je i is­pla­tom iz sred­sta­va kup­ca. Tre­nut­no je u to­ku pos­tu­pak ko­nver­zi­je po­tra­ži­va­nja naj­ve­ćih vje­rov­ni­ka, Sr­bi­ja­ga­sa i Upra­ve za jav­ni dug. Na­kon to­ga, pa­ket di­oni­ca u vlas­niš­tvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ko­ji bi bio po­nu­đen na pro­da­ju iz­no­sio bi pre­ko 90 pos­to ukup­nog ka­pi­ta­la Galenike”, na­ve­lo je Mi­nis­tar­stvo pri­vre­de.

Struč­nja­ci pro­cje­nju­ju da je pro­da­ja ve­ćin­skog pa­ke­ta za inves­ti­to­re da­le­ko pri­mam­lji­vi­ja od pret­hod­nih po­nu­da stra­te­škog part­ner­stva, na­vo­di RTS.

PRO­DA­JA GALENIKE VRTI SE OKO TRI SVOTE - DOMAČE VELEDROGERIJE DUGUJU 120 MI­LI­JU­NA

EURA, GA­LE­NI­KA DRŽAVI DU­GU­JE 110 MI­LI­JU­NA, A BAN­KA­MA JOŠ 70 MI­LI­JU­NA EURA

FOTOLIA

Poz­na­ta tvor­ni­ca tra­ži vlas­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.