For­do­va pro­da­ja u Ki­ni ovi­si o tes­to­vi­ma 18 ‘zlat­nih no­se­va’

Ki­ne­ski kup­ci uža­sa­va­ju se mi­ri­sa unu­traš­njos­ti no­vog auta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Is­pi­ti­va­či u ra­zvoj­nom cen­tru u Na­njin­gu ocje­nju­ju mi­ris svih kom­po­nen­ti ko­je se ugra­đu­ju u unu­traš­njost auta za ki­ne­sko tr­ži­šte

Na ko­li­ko de­ta­lja pa­ze pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la da bi se pro­bi­li na naj­ve­ćem svjet­skom tr­ži­štu po­ka­zu­je i pri­mjer For­do­vih “zlat­nih no­se­va”. Nji­hov je za­da­tak spri­je­či­ti da auto­mo­bi­li tog pro­izvo­đa­ča ima­ju zna­čaj­ku ko­je se ki­ne­ski kup­ci naj­vi­še uža­sa­va­ju mi­ris no­vog auto­mo­bi­la.

Op­se­žan test

Ka­ko pi­še Re­uters, u For­do­vu ra­zvoj­nom cen­tru po­red gra­da Na­njin­ga za­pos­le­no je 18 struč­nja­ka za mi­ris ma­te­ri­ja­la či­ji je za­da­tak po­mi­ri­sa­ti i oci­je­ni­ti sva­ku kom­po­nen­tu ko­ja se ugra­đu­je u unu­traš­njost For­do­vih auto­mo­bi­la na­mi­je­nje­nih ki­ne­skom tr­ži­štu. Ina­če, test mi­ri­sa ni­je je­dins­tven sa­mo za Ki­nu, ali je da­le­ko op­sež­ni­ji ne­go na os­ta­lim tr­ži­šti­ma. Na­ime, For­do­vi “zlat­ni no­se­vi” go­diš­nje pro­ve­du oko 300 tes­to­va, tre­ći­nu vi­še ne­go na europ­skom tr­ži­štu.

“U Ame­ri­ci kup­ci že­le mi­ris no­vog auto­mo­bi­la i čak ku­pu­ju spre­je­ve da bi sta­ri­ji au- to­mo­bi­li ima­li mi­ris no­vo­ga. U Ki­ni je su­prot­na si­tu­aci­ja”, po­jaš­nja­va An­dy Pan, vo­di­telj odje­la za ma­te­ri­ja­le u For­do­vom cen­tru. Ko­li­ko je ta kul­tu­ro­lo­ška raz­li­ka bit­na za pro­da­ju go­vo­ri i proš­lo­go­diš­nje is­tra­ži­va­nje J.D. Powe­ra ko­je po­ka­zu­je da je ne­ugo­dan mi­ris auto­mo­bi­la na vr­hu zna­čaj­ki ko­je ki­ne­ski vo­za­či uzi­ma­ju u ob­zir pri­li­kom kup­nje, čak is­pred kvar­lji­vos­ti mo­to­ra i nje­go­ve bu­ke te po­troš­nje go­ri­va. Raz­log je što Ki­ne­zi sma­tra­ju da im umjet­ni mi­ris no­vog auto­mo­bi­la mo­že na­ško­di­ti zdrav­lju, po­jaš­nja­va Don Yu, ge­ne­ral­ni di­rek­tor za Ki­nu kom­pa­ni­je CGT ko­ja pro­izvo­di pre­s­vla­ke za sje­da­la ko­ja se ugra­đu­ju u auto­mo­bi­le Ge­ne­ral Mo­tor­sa, Vol­k­swa­ge­na i For­da. “Zlat­ni no­se­vi” pri­li­kom tes­ti­ra­nja upi­su­ju na što ih aso­ci­ra mi­ris raz­li­či­tih kom­po­nen­ti, po­put gu­me­nih te­pi­ha, uprav­lja­ča ili pre­s­vla­ke sje­da­la.

Pos­ta­ti i os­ta­ti 'nos'

Ta­ko se u tes­to­vi­ma mo­gu na­ći opa­ske po­put “spa­lje­na gu­ma”, “pok­va­re­no me­so” ili “pr­lja­ve ča­ra­pe”, a tak­ve se kom­po­nen­te vra­ća­ju do­bav­lja­či­ma. Ko­li­ko je mi­ris bi­tan po­ka­zu­je i po­da­tak da sje­da­la u For­do­ve tvor­ni­ce u Ki­ni ne do­la­ze upa­ki­ra­ne u naj­lon, kao na os­ta­lim tr­ži­šti­ma, već u plat­ne­ne vre­će ka­ko bi se mo­gle ven­ti­li­ra­ti.

Pos­ta­ti i os­ta­ti “zlat­ni nos” ni­je ni­ma­lo jed­nos­tav­no. Is­pi­ti­va­či pro­la­ze ri­go­roz­ne pro­vje­re svo­jih spo­sob­nos­ti pri­je ne­go što do­bi­ju po­sao, a i kas­ni­je mo­ra­ju ži­vje­ti go­to­vo asket­ski. “Mo­ra­mo ima­ti vr­lo zdra­ve ži­vot­ne na­vi­ke ne smi­je­mo pi­ti al­ko­hol ni pu­ši­ti ci­ga­re­te”, ka­že is­pi­ti­va­či­ca Amy Han. Do­da­je ka­ko ona iz­bje­ga­va i za­či­nje­nu hra­nu, la­ki­ra­nje nok­ti­ju i ja­ke par­fe­me te no­še­nje kož­ne odje­će.

RE­UTERS

Da bi do­bi­li po­sao, kan­di­da­ti pro­la­ze ri­go­roz­ne pro­vje­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.