Air Fran­ce-KLM tre­su su­ko­bi ‘po na­ci­onal­noj os­no­vi’

Ne­uprav­lji­va kom­pa­ni­ja In­ter­ni do­ku­ment ra­zot­krio ten­zi­je me­đu za­pos­le­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Fran­cu­zi pri­go­va­ra­ju Ni­zo­zem­ci­ma da ih za­ni­ma sa­mo no­vac, dok ovi uz­vra­ća­ju da me­na­dže­ri Air Fran­cea vo­de tvrt­ku u pro­past

Ni­zo­zem­ci sa­mo gle­da­ju na pro­fit; Fran­cu­zi vo­de ci­je­lu kom­pa­ni­ju u pro­past sa­mo su ne­ki od na­la­za in­ter­nog is­tra­ži­va­nja od­no­sa me­đu za­pos­le­ni­ci­ma zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je Air Fran­ceKLM ko­je je is­cu­ri­lo u jav­nost. Do­ku­ment po­ka­zu­je ka­ko je kom­pa­ni­ja prak­tič­ki “ne­uprav­lji­va” zbog me­đu­sob­nog ne­ra­zu­mi­je­va­nja i pod­cje­nji­va­nja, a za­bi­lje­že­no je čak i dis­kri­mi­ni­ra­nje “po na­ci­onal­noj os­no­vi” u kantini kom­pa­ni­je.

Bri­nu sa­mo o KLM-u

Ka­ko pre­no­si The Gu­ar­di­an, je­dan od za­klju­ča­ka iz­vješ­ća je da fran­cu­ski zaposlenici svo­je ni­zo­zem­ske ko­le­ge sma­tra­ju oso­ba­ma ko­ji­ma je bi­tan sa­mo no­vac i pro­fit dok Ni­zo­zem­ci ocje­nju­ju Francuze kao re­zer­vi­ra­ne lju­de ko­ji zbog svo­jih in­te­re­sa ri­ski­ra­ju bu­duć­nost ci­je­le ko­map­ni­je. Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­de­no na 50 me­na­dže­ra fran­cu­ske i ni­zo­zem­ske kom­pa­ni­je ko­je su se spo­ji­le pri­je 13 go­di­na.

“Fran­cu­zi sma­tra­ju da Ni­zo­zem­ci vo­le sa­mo no­vac”, sto­ji u iz­vješ­ću. Me­na­dže­ri Air Fran­cea ta­ko­đer sma­tra­ju da oni ra­de u interesu ci­je­le gru­pe, dok KLMo­vi me­na­dže­ri bri­nu is­klju­či­vo za do­bro- bit ni­zo­zem­skog di­je­la kom­pa­ni­je. Fran­cu­ski me­na­dže­ri tvr­de i da se ni­zo­zem­ske ko­le­ge sma­tra­ju pro­fe­si­onal­ni­ji­ma od Fran­cu­za i dr­že se umiš­lje­no, sto­ji u iz­vješ­ću ko­je po­ka­zu­ju pri­lič­no ne­ugod­nu sli­ku o od­no­si­ma unu­tar kom­pa­ni­je. Nizozemski me­na­dže­ri pak tvr­de da fran­cu­ske ko­le­ge sa­mo gle­da­ju ka­ko za­dr­ža­ti po­sao u Air Fran­ceu.

“Ni­zo­zem­ci sma­tra­ju da su Fran­cu­zi pri­klju­če­ni na hi­je­rar­hij­ski sus­tav i po­li­tič­ke in­te­re­se ko­ji ni­su nuž­no i in­te­re­si kom­pa­ni­je”, sto­ji u iz­vješ­ću. K to­me, ne vje­ru­ju u sna­gu fran­cu­skog gos­po­dar­stva i Air Fran­ce vi­de kao “tem­pi­ra­nu bom­bu”.

Skup­lji ručak

Vrhunac tenzija vidljiv je u činjenici da ni­zo­zem­sko osob­lje ko­je ra­di u pariškom sjedištu pla­ća ručak u kantini 10 eura, dok fran­cu­ske za­pos­le­ni­ke obrok sto­ji sve­ga četiri eura. Iz Air Fran­ceKLMa su po­ru­či­li ka­ko je iz­vješ­će za­klju­či­lo da pos­to­je kul­tu­ral­ne raz­li­ke te da raz­li­či­te vi­zi­je do­vo­de po­ne­kad do po­te­ško­ća. “Me­đu­tim, vid­lji­vo je i da pos­to­ji za­jed­nič­ki in­te­res i že­lja da se na­đu rje­še­nja u interesu gru­pe i sva­ke zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je. Ti­je­kom na­red­nog raz­dob­lja vi­djet ćemo u Air Fran­ceu, KLMu i Air Fran­ceKLMu ka­ko mo­že­mo za­jed­no uči­ti i do­ni­je­ti po­bolj­ša­nja ta­mo gdje je po­treb­no”, is­ti­če kom­pa­ni­ja ko­ja je ima­la te­šku proš­lu go­di­nu zbog pa­da bro­ja put­ni­ka na­kon na­pa­da u Pa­ri­zu i Ni­ci.

VRHUNAC TENZIJA VIDLJIV JE U ČINJENICI DA

NIZOZEMSKI ZAPOSLENICI KO­JI RA­DE U PARIŠKOM SJEDIŠTU PLAĆAJU RUČAK U KANTINI 10 EURA DOK FRANCUZE OBROK STO­JI ČETIRI EURA

FOTOLIA

Is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je vr­lo ve­li­ko ne­ra­zu­mi­je­va­nje i pod­cje­nji­va­nje me­đu me­na­dže­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.