Izi­gra­ni?

Ra­ta­ri u stra­hu, iz Gra­no­li­ja jam­če da će sve bi­ti pla­će­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MIROSLAV KU­SKU­NO­VIĆ/VL

Ni­je­dan ki­lo­gram pše­ni­ce, ječ­ma ili ulja­ne re­pi­ce ro­da 2017. ne­će bi­ti ne­na­pla­ćen, obe­ća­va vlas­nik Gra­no­li­ja

Hr­vat­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci u stra­hu su od mo­gu­ćih po­s­lje­di­ca u pe­tak po­kre­nu­te pred­ste­čaj­ne na­god­be jed­nog od naj­ve­ćih ot­kup­lji­va­ča ra­tar­skih kul­tu­ra Gra­no­li­ja, no pred­sjed­nik upra­ve tvrt­ke Hr­vo­je Fi­li­po­vić tvr­di da ne­ma stra­ha. U re­dak­ci­ju Pos­lov­nog dnev­ni­ka sti­gao je ma­il jed­nog po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji ka­že da je za­nim­ljiv ‘taj­ming’ po­kre­ta­nja pred­ste­ča­ja.

“Za­što ni­je otvo­rio pred­ste­čaj­nu na­god­bu pri­je že­tve?! Po­ku­pio je je­čam,ulja­nu re­pi­cu i pše­ni­cu od pro­izvo­đa­ča i on­da otvo­rio na­god­bu i na­rav­no te kul­tu­re će pla­ti­ti sa­mo 30% od 100%, i to u na­red­nih 5 go­di­na”, ko­men­ti­rao je po­ljo­pri­vred­nik, že­le­ći os­ta­ti u ano­nim­nos­ti.

Hr­vo­je Fi­li­po­vić pi­sme­no nam je de­man­ti­rao tak­ve na­vo­de. “Pr­vi ko­men­tar - tvrd­nja je ap­so­lut­no ne­is­ti­ni­ta i ne­ko­rek­t­na. Sve ra­ču­ne ko­je smo za­pri­mi­li pri­je pred­ste­čaj­ne na­god­be, za sve kul­tu­re ro­da 2017. smo pod­mi­ri­li”, pi­še šef Upra­ve i do­da­je da je pre­os­ta­la ro­ba, ma­nji dio, za­prim­ljen na skla­di­šte­nje i po otva­ra­nju pred­ste­čaj­ne na­god­be bit će pla­će­na od­mah po dos­ta­vi ra­ču­na i vlas­nič­kog lis­ta. “Ni­ti je­dan ki­lo­gram pše­ni­ce, ječ­ma i ulja­ne re­pi­ce ro­da 2017. ne­će ući u pred­ste­čaj­nu na­god­bu”, tvr­di Fi­li­po­vić.

Na naš upit da nam ka­že ko­li­ko je u že­tvi ot­kup­lje­no ra­tar­skih kul­tu­ra, ko­je ko­li­či­ne i od ko­li­ko ko­ope­ran­ta, Fi­li­po­vić je od­go­vo­rio: “Bez ljut­nje, ali to su stva­ri ko­je ne tre­ba zna­ti kon­ku­ren­ci­ja.“

Pred­sjed­nik Hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ne ko­mo­re Ma­ti­ja Br­lo­šić nam je po­t­vr­dio da se i nje­mu za vi­kend ja­vi­lo vi­še po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji su ro­bu pre­da­li Gra­no­li­ju i ko­ji stra­hu­ju da se ne os­tva­ri ne­ga­ti­van sce­na­rij - da se ne mo­gu na­pla­ti­ti ili da im ro­ba uđe u pred­ste­čaj­nu na­god­bu.

“Fi­li­po­vić nam je po­t­vr­dio da ni­šta ne bi tre­ba­lo os­ta­ti ne­pla­će­no ili bi­ti pla­će­no u sma­nje­nom iz­no­su. Oče­ku­je­mo da će­mo se usko­ro na­ći i da ne bi tre­ba­lo bi­ti pro­ble­ma s na­pla­tom. Gra­no­lio je ve­li­ki igrač i bi­lo ka­kav problem u is­pla­ti na­pra­vio bi ne­sa­gle­di­ve po­s­lje­di­ce za po­ljo­pri­vred­ni­ke i nji­ho­vu lik­vid­nost, ko­ja je iona­ko ni­ska i stal­no ima­ju pro­ble­ma s na­pla­tom”, tvr­di Br­lo­šić.

Gra­no­lio je vo­de­ći do­ma­ći pro­izvo­đač pše­nič­nog braš­na i do­bav­ljač Agro­ko­ra. U pe­tak su iz tvrt­ke iz­vi­jes­ti­li da su ti­je­kom pr­vog po­lu­go­di­šta ima­li te­ško­će u dnev­nom pos­lo­va­nju, naj­vi­še zbog do­ga­đa­ja ve­za­nih uz pos­lo­va­nje kon­cer­na Agro­kor te otva­ra­nje pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve nad tim druš­tvom i s njim po­ve­za­nim i ovis­nim druš­tvi­ma. Gra­no­lio je od Agro­ko­ra pri­je par go­di­na ku­pio mli­nar­ski biz­nis pos­tav­ši ve­lik igrač na tr­ži­štu pše­ni­ce i braš­na, s udje­lom od 20%, a suv­las­ni­ci su i Zden­ke iz Ve­li­kih Zde­na­ca. Na­kon os­nut­ka 1996. ot­kad je tr­go­vao ži­ta­ri­ca­ma, ulja­ri­ca­ma, stoč­nom hra­nom, sto­kom i me­som, 2001. je ušao i u pro­izvod­nju s ko­ope­ran­ti­ma je or­ga­ni­zi­ra­na na vi­še od 45.000 ha, a u su­rad­nji s tvrt­kom Ca­utio iz Na­ši­ca pre­ra­đu­je oko 50.000 li­ta­ra mli­je­ka dnev­no. Kra­jem 2014. tvrt­ka je po­kre­nu­la IPO, zbog po­tre­be za do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom. Pri­ho­di Gra­no­li­ja u 2016. su iz­no­si­li oko 599 mi­li­ju­na ku­na, što je 15% ma­nje ne­go u 2015.

Hr­vo­je Fi­li­po­vić po­ru­ču­je da su već pod­mi­re­ni svi ra­ču­ni sti­gli pri­je pred­ste­čaj­ne na­god­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.