I HUP pre­fe­ri­ra ‘slo­ven­ski mo­del’ kvo­ta

Ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge Do­dat­ne rad­ne do­zvo­le za stran­ce te vi­še li­cen­ci za vo­za­če ka­mi­ona

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca po­dr­ža­va na­po­re Mi­nis­tar­stva ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va ko­jom se po­ve­ća­va­ju kvo­te za uvoz rad­ne sna­ge. “Poz­drav­lja­mo Pri­jed­log Od­lu­ke o iz­mje­ni i do­pu­ni od­lu­ke o go­diš­njoj kvo­ti do­zvo­la za stran­ce za 2017., a pre­ma ko­joj se kvo­ta za uvoz stra­nih rad­ni­ka po­ve­ća­va za 2053 do­zvo­le za dje­lat­nost gra­di­telj­stva. Ta­ko­đer, poz­drav­lja­mo i od­lu­ku Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va pre­ma ko­joj će se do­zvo­le za vo­za­če auto­bu­sa pre­ras­po­di­je­li­ti u kvo­tu za vo­za­če te­ret­nih vo­zi­la u me­đu­na­rod­nom pri­je­vo­zu či­me će se omo­gu­ći­ti ve­ći uvoz stra­ne rad­ne sna­ge za to, ta­ko­đer de­fi­ci­tar­no za­ni­ma­nje”, ka­žu u HUP-u.

Do­da­ju da je uz po­du­zi­ma­nje sus­tav­nih mje­ra ko­ji­ma bi se us­kla­di­le kvo­te i pro­gra­mi u obra­zov­nom sus­ta­vu po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da te omo­gu­ći- la br­ža i učin­ko­vi­ti­ja prek­va­li­fi­ka­ci­ja i ak­ti­vi­ra­nje ve­li­kog bro­ja ne­za­pos­le­nih nuž­no i da­lje ra­di­ti na do­dat­noj flek­si­bi­li­za­ci­ji uvo­za rad­ne sna­ge.

I iz HUPa pred­la­žu ko­ri­šte­nje tzv. slo­ven­skog mo­de­la pre­ma ko­jem se kvo­te odo­bra­va­ju suk­lad­no stvar­noj po­tre­bi ko­ju pos­lo­dav­ci ima­ju u odre­đe­nom tre­nut­ku, umjes­to da se pro­pi­su­ju una­pri­jed na go­diš­njoj ra­zi­ni kao što je to slu­čaj u Hr­vat­skoj.

Naj­ve­ći ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge je u gra­đe­vi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.