Ma­rić po­ni­štio na­tje­čaj, idu no­vi uvje­ti

Zrač­na lu­ka Rijeka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar

dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić otvo­rio je ju­čer no­ve na­tje­ča­je za di­rek­to­re u ve­li­kim jav­nim po­du­ze­ći­ma Hr­vat­skim ces­ta­ma i Hr­vat­skim auto­ces­ta­ma, te Agen­ci­ji za ko­mer­ci­jal­nu dje­lat­nost (AKD). U HACu i HCu tra­že se no­vi pred­sjed­ni­ci upra­va, te po dva čla­na, a uz di­plo­me teh­nič­ke, eko­nom­ske ili prav­ne stru­ke, a imat će man­dat od če­ti­ri go­di­ne, kao i no­vi di­rek­tor AKDa. Za­nim­lji­vo je i da je Mi­nis­tar­stvo proš­li tje­dan po­ni­šti­lo ra­ni­je pro­ve­den na­tje­čaj za oda­bir di­rek­to­ra Zrač­ne lu­ke Rijeka. U Mi­nis­tar­stvu po­jaš­nja­va­ju ka­ko im se pot­kra­la po­gre­ška me­đu uvje­ti­ma za kan­di­da­te u po­gle­du rad­nog is­kus­tva, ko­ji su ina­če ti­pi­zi­ra­ni i tra­že naj­ma­nje de­set­go­diš­nji staž od če­ga pet go­di­na na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma. U ovom slu­ča­ju, ka­žu, iz­os­tav­ljen je uvjet iz Druš­tve­nog ugo­vo­ra tvrt­ke o naj­ma­nje tri go­di­ne rad­nog is­kus­tva na ru­ko­vo­de­ćim po­lo­ža­ji­ma u zra­ko­plov­noj dje­lat­nos­ti. Pris­ti­gle po­nu­de, po­ru­ču­ju, uzet će se u raz­ma­tra­nje na no­vom na­tje­ča­ju.

Tra­ži se i še­fo­vi HAC-a...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.