Kninska bolnica pos­ta­je respiratorni cen­tar Dalmacije

Integracija Ši­ben­ska bolnica i do sad je sla­la svo­je spe­ci­ja­lis­te u Knin, ta­ko da je Ugo­vo­rom sa­mo for­ma­li­zi­ra­na nji­ho­va do­sa­daš­nja su­rad­nja. Ka­žu da ne­će bi­ti uki­da­nja odje­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Kninska Op­ća i ve­te­ran­ska bolnica ‘ Hr­vat­ski po­nos’do kra­ja ove go­di­ne pos­ta­je Cen­tar za res­pi­ra­tor­ne bo­les­ni­ke za po­dru­čje ci­je­le Dalmacije, naj­a­vio je mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić u po­ne­dje­ljak pri­li­kom pot­pi­si­va­nja Ugo­vo­ra o funk­ci­onal­noj in­te­gra­ci­ji Op­će bol­ni­ce Ši­ben­skok­nin­ske žu­pa­ni­je i OB Knin. “Funk­ci­onal­nom in­te­gra­ci­jom ši­ben­ske i knin­ske bol­ni­ce du­go­roč­no će­mo po­zi­ci­oni­ra­ti te dvi­je bol­ni­ce, a ša­lje­mo i po­ru­ku da Ši­be­nik mo­ra pre­uze­ti na se­be iz­grad­nju svih dje­lat­nos­ti u me­di­ci­ni i skr­bi­ti o ci­je­loj žu­pa­ni­ji”, re­kao je mi­nis­tar Ku­jun­džić.

Svi te­ški bo­les­ni­ci ko­ji su ovis­ni o umjet­nim plu­ći­ma do kra­ja go­di­ne bit će smje­šte­ni u Knin, či­me ta bolnica, ka­že, pre­uzi­ma obve­zu i ra­zvi­tak tog di­je­la zdrav­s­tve­ne us­lu­ge. Za opre­mu, res­pi­ra­to­re i mo­ni­to­re bit će iz­dvo­je­no vi­še od mi­li­jun ku­na iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Ugo­vo­re o funk­ci­onal­noj in­te­gra­ci­ji pot­pi­sa­ti će u 12 bolnica, uz ši­ben­sku i knin­sku, proš­li tje­dan pot­pi­sa­ni su ugo­vo­ri u Osi­je­ku i Na­ši­ca­ma, a do kra­ja mje­se­ca pot­pi­sat će i bol­ni­ce Ogulin i Karlovac, Vukovar i Vin­kov­ci, Slavonski Brod i No­va Gra­di­ška, Po­že­ga i Pa­krac. Na­kon to­ga sli­je­de i dru­ge bol­ni­ce.

“Taj mo­del osi­gu­ra­va ve­ću kva­li­te­tu zdrav­s­tve­ne us­lu­ge, kao i du­go­roč­ne ušte­de, toč­no je odre­đe­no tko što ra­di, ne­će se du­pli­ra­ti de­žur­stva i opre­me”, re­kao je mi­nis­tar. Ši­ben­ska bolnica i do sad je sla­la svo­je spe­ci­ja­lis­te u Knin, ta­ko da je Ugo­vo­rom sa­mo for­ma­li­zi­ra­na nji­ho­va do­sa­daš­nja su­rad­nja. Sa­nja Ja­ke­lić, rav­na­te­lji­ca ši­ben­ske bol­ni­ce i Kris­ti­na Bi­tu­njac, rav­na­te­lji­ca knin­ske bol­ni­ce is­tak­nu­le su da su za­do­volj­ne do­sa­daš­njom su­rad­njom ko­ja je sa­da pos­ta­la i služ­be­na, te su is­tak­nu­le da ne­će bi­ti uki­da­nja odje­la. Mi­nis­tar je naj­a­vio da u ruj­nu u ci­je­lu Hr­vat­sku uvo­de pri­ori­tet­ne lis­te, na­kon us­pješ­nog pi­lot pro­jek­ta u če­ti­ri za­gre­bač­ke bol­ni­ce, gdje se dnev­no jav­lja od 30 do 50 pa­ci­je­na­ta.

Mi­nis­tar Mi­lan Ku­jun­džić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.