Za si­sač­ku bol­ni­cu 90 mi­li­ju­na ku­na

EU no­vac Ras­pi­san na­tje­čaj, iz Uni­je 70 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

zah­tjev­nog pos­tup­ka pri­pre­me, pro­mje­ne i us­kla­đe­nja pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je, u po­ne­dje­ljak je otvo­ren me­đu­na­rod­ni jav­ni na­tje­čaj za iz­vo­đe­nje ra­do­va na re­kons­truk­ci­ji kom­plek­sa Op­će bol­ni­ce “Dr. Ivo Pe­di­šić” u Si­sku, od­nos­no iz­grad­nji sre­diš­njeg pa­vi­ljo­na s hit­nim bol­nič­kim pri­je­mom i dnev­nom bol­ni­com. Ri­ječ je o zdrav­s­tve­nom pro­jek­tu vri­jed­nom oko 90 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga se 70 mi­li­ju­na od­no­si na ne­po­vrat­na sred­stva iz fon­do­va EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.