Rad­ne do­zvo­le za BiH že­le Sr­bi, Tur­ci, Hr­va­ti i Ki­ne­zi

Pro­tiv stru­je Stran­ci tra­že po­sao u BiH, zem­lji iz ko­je rad­no spo­sob­ni ma­sov­no od­la­ze

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U pr­vom kvar­ta­lu 2017. je 51 dr­žav­lja­nin RH do­bio rad­nu do­zvo­lu za BiH, ko­ju go­diš­nje na­pus­ti 40.000 lju­di

Upr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne vlas­ti BiH stran­ci­ma su iz­da­le 657 rad­nih do­zvo­la, od če­ga su 51 do­zvo­lu do­bi­li dr­žav­lja­ni RH. Naj­vi­še rad­nih do­zvo­la do­bi­li su gra­đa­ni Sr­bi­je 165, Tur­ci su do­bi­li 83, Ki­ne­zi 43, a Ku­vaj­ća­ni 30.

Po dje­lat­nos­ti­ma, naj­vi­še rad­nih do­zvo­la, 144, iz­da­no je u sek­to­ru tr­go­vi­ne. U pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji iz­da­no je 81, u pos­lo­va­nju s ne­kret­ni­na­ma 62, a u obra­zo­va­nju 52 rad­ne do­zvo­le.

U me­đu­vre­me­nu je znat­no ve­ći broj gra­đa­na BiH na­pus­tio zem­lju. Po služ­be­nim po­da­ci­ma, Slo­ve­ni­ja i Nje­mač­ka su 2013. iz­da­le 847, a 2016. čak 5857 rad­nih do­zvo­la gra­đa­ni­ma BiH. Ma­so­van od­la­zak po­seb­no je iz­ra­žen od po­čet­ka 2017, ka­da je BiH za sa­mo dva mje­se­ca na­pus­ti­lo vi­še rad­ni­ka ne­go ti­je­kom ci­je­le 2013.

Eko­no­mis­ti objaš­nja­va­ju da to što stran­ci do­la­ze da ra­de u BiH ni­je re­zul­tat po­zi­tiv­nih tren­do­va na tr­ži­štu ra­da, od­nos­no, po­volj­nos­ti ko­je im nu­de ta­moš­nji pos­lo­dav­ci.

Eko­no­mist Zoran Pav­lo­vić is­ti­če da stra­ne tvrt­ke ne­ma­ju do­volj­no po­vje­re­nja u do­ma­ću rad­nu sna­gu.

“Lju­di iz Eu­ro­pe i svi­je­ta za­poš­lja­va­ju se u po­du­ze­ći­ma ko­ja su u vlas­niš­tvu stra­na­ca, a ko­ji že­le rad­nu sna­gu iz svo­jih dr­ža­va. Ne že­le ula­zi­ti u ri­zik s na­šim ka­drom, ne­go že­le bi­ti si­gur­ni da će po­sao bi­ti obav­ljen u pre­dvi­đe­nom ro­ku i ka­ko tre­ba”, objaš­nja­va Pav­lo­vić. Ap­surd da stran­ci na­la­ze po­sao u dje­lat­nos­ti­ma u ko­ji­ma se bi­lje­ži su­fi­cit do­ma­će rad­ne sna­ge.

Slič­nog sta­va su i pos­lo­dav­ci, ko­ji su pri­lič­no iz­ne­na­đe­ni da se na tr­ži­štu BiH za­poš­lja­va­ju i rad­ni­ci iz Ku­vaj­ta.

“Re­kao bih da je ovo još je­dan ap­surd u BiH. S dru­ge stra­ne, ve­li­ki problem za na­šu pri­vre­du je od­la­zak lju­di s ovih pros­to­ra, pri­je sve­ga onih ko­ji su struč­ni i spo­sob­ni. Ako se nas­ta­vi ova­kav u da­le­ko ve­ćoj mje­ri će­mo mo­ra­ti uvo­zi­ti rad­nu sna­gu”, ka­že pred­sjed­nik Uni­je udru­že­nja pos­lo­da­va­ca RS Dra­gu­tin Šker­bić.

Do­da­je ka­ko je či­nje­ni­ca da su u BiH pla­će ma­le, no os­nov­ni je raz­log što lju­di od­la­ze po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost. “Pos­ta­je­mo de­fi­ci­tar­ni u po­gle­du mno­gih ka­dro­va, a pla­šim se da će bi­ti sve go­re”, is­ti­če Škre­bić.

Ta­ko u Nje­mač­ku od­la­ze me­di­cin­ske ses­tre, a u Slo­ve­ni­ju vo­za­či, va­ri­oci, zi­da­ri.

Iz BiH, uglav­nom uz po­moć ro­đa­ka i pri­ja­te­lja, to­kom go­di­ne u ino­zem­s­tvo oti­đe i do 40.000 lju­di.

Pre­dvi­đa se da će do 2021. iz BiH u po­tra­zi za pos­lom oti­ći još oko 140.000 lju­di, i to ma­hom onih naj­s­po­sob­ni­jih i naj­kom­pe­tent­ni­jih.

IGOR ŠOBAN/PIXSELL

Zbog pro­pas­ti in­dus­tri­je od­la­zi se u ino­zem­s­tvo - Agro­ko­merc Ve­li­ka Kla­du­ša

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.