Bruxel­les spre­ma osve­tu na ši­re­nje pro­tu­ru­skih sank­ci­ja

Pri­ti­sak na Mo­sk­vu Ame­rič­ki Kon­gres gla­su­je o no­vom pa­ke­tu mje­ra pro­tiv Ru­si­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Na ame­rič­ku lis­tu ‘za­bra­nje­nih pro­je­ka­ta’ ula­zi i pro­jekt Sje­ver­ni tok 2 u ko­jem su­dje­lu­je kon­zor­cij šest europ­skih kom­pa­ni­ja

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja (EK) spre­ma pro­tu­od­go­vor ako no­vi val ame­rič­kih sank­ci­ja pro­tiv Ru­si­je za­hva­ti i europ­ske tvrt­ke. Ka­ko sto­ji u do­ku­men­ti­ma u ko­je je uvid imao Fi­nan­ci­al Ti­mes, pred­sjed­nik Europ­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker po­zi­va na hit­no raz­ma­tra­nje mje­ra u slu­ča­ju da europ­ske ener­get­ske kom­pa­ni­je, ali i os­ta­li sek­to­ri, bu­du na me­ti sank­ci­ja o ko­ji­ma će da­nas gla­so­va­ti ame­rič­ki Kon­gres.

Br­zo dje­lo­va­nje

Ka­ko sto­ji u do­pi­su pri­prem­lje­nom za sjed­ni­cu Europ­ske ko­mi­si­je za­ka­za­noj za sri­je­du, Bruxel­les “tre­ba bi­ti spre­man dje­lo­va­ti u ne­ko­li­ko da­na” ako ame­rič­ke sank­ci­je bu­du “usvo­je­ne bez uzi­ma­nja u ob­zir sta­vo­va Europ­ske uni­je”. No­vi pa­ket sank­ci­ja ko­ji će se osim Ru­si­je od­no­si­ti i na Sje­ver­nu Ko­re­ju i Iran - tre­bao bi do­bi­ti po­dr­šku i re­pu­bli­ka­na­ca i de­mo­kra­ta, a pre­ma sve­ko mu su­de­ći na lis­tu “za­bra­nje­nih pro­je­ka­ta” sta­vit će Sje­ver­ni tok 2, grad­nju Ga­z­pro­mo­va pod­mor­skog pli­no­vo­da od Ru­si­je do Nje­mač­ke. Europ­ski kon­zor­cij za nje­go­vu grad­nju či­ni šest europ­skih kom­pa­ni­ja.

U tom slu­ča­ju Bruxel­les na­mje­ra­va ar­gu­men­ti­ra­ti kaČel­nik će se po­ten­ci­jal­na eko­nom­ska šte­ta od ame­rič­kih sank­ci­ja pro­te­za­ti mno­go da­lje od sa­mo jed­nog pro­jek­ta grad­nje pli­no­vo­da. Pre­ma miš­lje­nju EK, sank­ci­je u tom slu­ča­ju mo­gu ugro­zi­ti “odr­ža­va­nje i mo­der­ni­zi­ra­nje” pli­no­vo­da ko­ji iz Ru­si­je do­vo­de plin do Ukra­ji­ne, kao i pro­jek­te pli­no­vo­da u kas­pij­skoj re­gi­ji te ra­zvoj pod­mor­skih plin­skih po­lja kod egi­pat­ske oba­le.

Sve ve­će frus­tra­ci­je

U do­pi­su se upo­zo­ra­va da “mje­re po­ten­ci­jal­no mo­gu utjecati na ve­lik broj europ­skih kom­pa­ni­ja ko­je legalno su­ra­đu­ju s ruskim kom­pa­ni­ja­ma u sek­to­ri­ma že­ljez­nič­kog pro­me­ta, fi­nan­ci­ja, tran­s­por­ta ili ru­dar­stva”. Za sa­da je pre­ra­no re­ći ho­će li mo­gu­ći europ­ski pro­tu­od­go­vor utjecati na ame­rič­ke kon­gres­ni­ke pri­li­kom gla­so­va­nja o pa­ke­tu sank­ci­ja.

No, europ­ske pri­pre­me odra­ža­va­ju sve ve­će frus­tra­ci­je Bruxel­le­sa spram naj­a­va jed­nos­tra­nih ame­rič­kih po­te­za u me­đu­na­rod­noj tr­go­vi­ni. Pod­sje­ti­mo, Bruxel­les je ne­dav­no obja­vio da će uz­vra­ti­ti SADu na na­jav­lje­no uvo­đe­nje vi­ših ca­ri­na na europ­ski če­lik.

U DO­PI­SU EUROP­SKE KO­MI­SI­JE NA­VO­DI SE

KA­KO BI AME­RIČ­KE MJE­RE MO­GLE UTJECATI NA VE­LIK BROJ KOM­PA­NI­JA KO­JE LEGALNO SU­RA­ĐU­JU S RUSKIM TVRT­KA­MA

REUTERS

EK Je­an-Cla­ude Jun­c­ker i pred­sjed­nik Do­nald Trump

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.