BRITANCI SVE VI­ŠE

ODLAŽU VE­LI­KE KUPNJE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fi­nan­cij­ska si­tu­aci­ja bri­tan­skih ku­ćans­ta­va po­gor­ša­la se u sr­p­nju naj­vi­še u pro­tek­le tri go­di­ne, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje IHS Mar­ki­ta objav­lje­no u po­ne­dje­ljak. Na­ime, mje­seč­ni In­deks fi­nan­ci­ja ku­ćans­tva pao je s li­panj­skih 43,7 bo­do­va na 41,,8, naj­ni­žu ra­zi­nu od sr­p­nja 2014. go­di­ne. Tim Mo­ore, eko­nom­ski ana­li­ti­čar IHS Mar­ki­ta, po­jaš­nja­va ka­ko taj po­da­tak su­ge­ri­ra da se Britanci sve vi­še us­te­žu od ve­li­kih kup­nji, po­put auto­mo­bi­la ili ku­ćan­skih apa­ra­ta zbog spo­rog ras­ta pla­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.