RYANAIR NAJ­A­VIO NIŽU

CI­JE­NU KARATA I DO 9%

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ir­ski ni­sko­bu­džet­ni avi­opri­je­voz­nik Ryanair po­ru­čio je, uz obja­vu tro­mje­seč­nih re­zul­ta­ta, da bi cijene karata za le­to­ve na po­je­di­ne des­ti­na­ci­je mo­gao sma­nji­ti i do de­vet pos­to, s ob­zi­rom na po­ja­ča­nu kon­ku­ren­ci­ju u in­dus­tri­ji zrač­nog pri­je­vo­za u idu­ćih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Kon­ku­ren­ci­ja ras­te, s ob­zi­rom da su zra­ko­plov­ne tvrt­ke pre­us­mje­ri­le svo­je ka­pa­ci­te­te iz Tur­ske i sje­ver­ne Afri­ke, ka­žu iz Rya­na­ira. Naj­a­va je us­li­je­di­la na­kon što je Ryanair os­tva­rio 55-pos­tot­ni rast do­bi­ti u tro­mje­se­čju. Do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja, za­ključ­no s 30. lip­nja, po­ras­la je na 397 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.