Cijene nafte u svi­je­tu proš­lo­ga tjed­na pale vi­še od 1,5 pos­to

Rast pro­izvod­nje Od­go­vor tr­ži­šta na po­tez OPEC-a, una­toč za­uz­da­va­nju po­nu­de

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Tre­nut­no sa­mo Li­bi­ja i Ni­ge­ri­ja pro­izvo­de go­to­vo 700 ti­su­ća barela dnev­no vi­še ne­go u stu­de­nom proš­le go­di­ne ka­da je OPEC od­lu­čio sma­nji pro­izvod­nju

Na svjet­skim su tr­ži­šti­ma cijene nafte proš­lo­ga tjed­na pale, na­kon snaž­nog ras­ta tje­dan da­na pri­je, jer su ula­ga­če za­bri­nu­le naz­na­ke ras­ta pro­izvod­nje OPECa, una­toč do­go­vo­ru o za­uz­da­va­nju po­nu­de. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na barela proš­lo­ga tjed­na pa­la 1,7 pos­to, na 48,05 do­la­ra, dok je na ame­rič­kom tr­ži­štu ba­rel po­jef­ti­nio 1,6 pos­to, na 45,80 do­la­ra.

Cijene su nafte proš­lo­ga tjed­na znat­no os­ci­li­ra­le, pa su ta­ko po­lo­vi­com tjed­na osjet­no po­ras­le na­kon po­da­ta­ka o pa­du za­li­ha u SADu, da bi u pe­tak oš­tro pale zbog pro­cje­na da je u sr­p­nju pro­izvod­nja OPECa po­ras­la, una­toč do­go­vo­ru o smanjenju po­nu­de. Pre­ma pro­cje­na­ma Pe­troLo­gis­tic­sa, ko­ji pra­ti pro­cje­ne OPECo­ve po­nu­de, pro­izvod­nja tog kar­te­la po­rast će u sr­p­nju za 145.000 barela dnev­no, što će ukup­nu pro­izvod­nju tog kar­te­la po­di­ći iz­nad 33 mi­li­ju­na barela dnev­no.

Raz­log je to­me po­ve­ća­na pro­izvod­nja Sa­udij­ske Ara­bi­je, Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta i Ni­ge­ri­je. I to, prem­da je OPEC, za­jed­no s pro­izvo­đa­či­ma iz­van kar­te­la po­put Ru­si­je, obe­ćao re­zo­ve pro­izvod­nje za 1,8 mi­li­ju­na barela dnev­no od si­ječ­nja 2017. do ožuj­ka 2018. go­di­ne.

Zbog to­ga će u po­ne­dje­ljak u fo­ku­su bi­ti sas­ta­nak čla­ni­ca Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja­izvoz­ni­ca nafte (OPEC) i ne­kih pro­izvo­đa­ča iz­van te gru­pe, uklju­ču­ju­ći Ru­si­ju. Na tom sas­tan­ku u San­kt Pe­ter­sbur­gu ras­prav­ljat će se o po­šti­va­nju do­go­vo­re­nih kvo­ta sma­nje­nja pro­izvod­nje i na­pret­ku u smje­ru urav­no­te­že­nja pre­za­si­će­nog tr­ži­šta.

Ana­li­ti­ča­ri ne oče­ku­ju pre­vi­še od tog sas­tan­ka. Savjet mi­nis­ta­ra mo­že pre­po­ru­či­ti pri­la­god­bu do­go­vo­ra ako je to po­treb­no, no ana­li­ti­ča­ri ne oče­ku­ju da će po­zva­ti Ni­ge­ri­ju i Li­bi­ju, dvi­je čla­ni­ce OPECa iz­u­ze­te od do­go­vo­ra, na sma­nje­nje pro­izvod­nje. Tre­nut­no Li­bi­ja i Ni­ge­ri­ja pro­izvo­de go­to­vo 700 ti­su­ća barela dnev­no vi­še ne­go u stu­de­nom proš­le go­di­ne ka­da je OPEC uz po­dr­šku sku­pi­ne ne­ovis­nih pro­izvo­đa­ča od­lu­čio sma­nji­ti pro­izvod­nju za 1,8 mi­li­ju­na barela dnev­no ka­ko bi utje­cao na sma­nje­nje ja­za iz­me­đu pre­ve­li­ke po­nu­de i ne­do­volj­no snaž­ne po­traž­nje.

“Ne­ma oče­ki­va­nja da će se ovom sas­tan­ku do­go­vo­ri­ti ne­što zna­čaj­no”, ka­že Dan Kat­zen­berg, ana­li­ti­čar u tvrt­ki Ba­ird & Co. Osim u Nigeriji i Libiji, i ame­rič­ka je pro­izvod­nja po­ras­la u pro­tek­lih 12 mje­se­ci, i to vi­še od 10 pos­to, dosegnuvši 9,4 mi­li­ju­na barela dnev­no. No, ula­ga­če su u pe­tak ohra­bri­le naz­na­ke us­po­ra­va­nja ras­ta pro­izvod­nje u SADu.

Tvrt­ka Ba­ker Hug­hes obja­vi­la je da je broj naf­t­nih pos­tro­je­nja u SADu proš­lo­ga tjed­na pao za jed­no pos­tro­je­nje, na 764.

No, to je i da­lje naj­ve­ći broj tih pos­tro­je­nja od trav­nja 2015. go­di­ne, a ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju da će se trend ras­ta pro­izvod­nje u SADu nas­ta­vi­ti. Zbog to­ga je te­ško za oče­ki­va­ti da će se usko­ro sma­nji­ti ne­rav­no­te­ža iz­me­đu pre­ve­li­ke po­nu­de i ne­do­volj­no snaž­ne po­traž­nje, što bi do­ve­lo da sta­bi­li­za­ci­je ci­je­na ‘cr­nog zlata’.

U pr­vom po­lu­go­di­štu cijene su nafte i na lon­don­skom i na ame­rič­kom tr­ži­štu po­to­nu­le vi­še od 14 pos­to, što je nji­hov naj­ve­ći pad od pr­vog po­lu­go­di­šta 1998. go­di­ne, ka­da su iz­gu­bi­le 19 pos­to.

OSIM U NIGERIJI I LIBIJI, I AME­RIČ­KA JE PRO­IZVOD­NJA PO­RAS­LA U PRO­TEK­LIH 12 MJE­SE­CI,

I TO VI­ŠE OD 10 POS­TO, DOSEGNUVŠI 9,4 MI­LI­JU­NA BARELA DNEV­NO

FOTOLIA

Cijene su nafte proš­lo­ga tjed­na znat­no os­ci­li­ra­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.