Ener­get­ska ob­no­va ško­la

Va­ra­ždin­ska žu­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

U Ve­li­kom Bu­kov­cu u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji u pe­tak su pot­pi­sa­ni pr­vi ugo­vo­ri za ener­get­sku ob­no­vu zgra­da i ko­ri­šte­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je za os­nov­ne ško­le u Ve­li­kom Bu­kov­cu i Bed­nji te sred­nju ško­lu u No­vom Ma­ro­fu. Na po­ziv za ener­get­sku ob­no­vu zgra­da i ko­ri­šte­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u jav­nim us­ta­no­va­ma ko­je obav­lja­ju dje­lat­nost od­go­ja i obra­zo­va­nja prim­lje­na su 234 pro­jek­t­na pri­jed­lo­ga, od ko­jih je kri­te­ri­je pri­hvat­lji­vos­ti za­do­vo­lji­lo 223. Do­di­je­lit će se vi­še od 350 mi­li­ju­na ku­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj. Naj­ve­ći broj pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga ko­ji su za­do­vo­lji­li kri­te­ri­je pri­hvat­lji­vos­ti do­la­zi iz Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je, njih 28, za­tim 24 iz Osječ­ko­ba­ranj­ske žu­pa­ni­je te po 16 iz Gra­da Za­gre­ba i Vu­ko­var­sko­sri­jem­ske žu­pa­ni­je.

V.Z.R./PIX

Pre­da­li 223 pro­jek­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.