Laž­ni bro­ke­ri obe­ća­nji­ma o mi­li­ju­ni­ma va­be na­še ula­ga­če

Lov u mut­no­me Fi­nan­cij­ski re­gu­la­tor sve vi­še upo­zo­ra­va na neo­v­la­šte­ne po­sred­ni­ke

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Tre­nut­no u Hr­vat­skoj ope­ri­ra ne­ko­li­ko tvrt­ki ko­je kli­jen­ti­ma obe­ća­va­ju i do 10 pos­to mje­seč­ne za­ra­de

Su­de­ći pre­ma upo­zo­re­nji­ma re­gu­la­to­ra, Hr­vat­ska je vr­lo plod­no tlo za stra­ne bro­ker­ske ku­će ko­je pu­tem ov­daš­njih neo­v­la­šte­nih po­sred­ni­ka po­ku­ša­va­ju na­sa­ma­ri­ti hr­vat­ske ula­ga­če. Na­ime, Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa) obja­vi­la je proš­lo­ga tjed­na još jed­no upo­zo­re­nje.

Han­fa ovo­ga pu­ta upo­zo­ra­va da za­pos­le­ni­ci tvrt­ke Oce­an­ga­te nu­di us­lu­ge tr­go­va­nja ci­par­skog Gol­den­burg Gro­upa pri če­mu se pred­stav­lja­ju kao za­pos­le­ni­ci Invest and Tra­dea. Iako je Gol­den­burg upi­san u Han­fin re­gis­tar bro­ke­ra­ja iz Europ­ske uni­je ko­ji mo­gu pru­ža­ti us­lu­ge u Hr­vat­skoj, Oce­an­ga­te ne­ma odo­bre­nje za nu­đe­nje inves­ti­cij­skih us­lu­ga stra­nih ku­ća. Han­fa je sa­mo ove go­di­ne obja­vi­la već se­dam tak­vih upo­zo­re­nja, na­su­prot tek dva la­ni, a u 2015. sa­mo jed­no. Iz Han­fe po­ru­ču­ju da ta­kav skok ni­je re­zul­tat po­ve­ća­nih ak­tiv­nos­ti tih bro­ke­ra­ja, već je sve vi­še ula­ga­te­lja ko­ji pri­jav­lju­ju po­zi­ve i po­nu­de tak­vih dru­šta­va.

“U pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na pri­mi­je­ćen je po­ja­čan an­ga­žman li­cen­ci­ra­nih ci­par­skih dru­šta­va u tr­go­va­nju špe­ku­la­tiv­nim pro­izvo­di­ma na po­dru­čju ne sa­mo no­vih dr­ža­va čla­ni­ca, ne­go či­ta­ve EU, pu­tem ov­la­šte­nih i neo­v­la­šte­nih dru­šta­va”, od­go­va­ra­ju iz Han­fe na pi­ta­nje je li Hr­vat­ska iz­nim­ka po pi­ta­nju an­ga­žma­na stra­nih bro­ke­ra­ja. Na­ime, re­gis­tar dru­šta­va ko­ja su Han­fi od ula­ska u EU pos­la­li oba­vi­jest o na­mje­ri pru­ža­nja us­lu­ga bro­ji 647 bro­ke­ra­ja.

Tre­nut­no u Hr­vat­skoj, ali i ne­kim su­sjed­nim zem­lja­ma, ope­ri­ra ne­ko­li­ko tvrt­ki ko­je nu­de bro­ker­ske us­lu­ge hr­vat­skim gra­đa­ni­ma, a pred­stav­lja­ju se kao za­pos­le­ni­ci stra­nih bro­ker­skih ku­ća, po­jaš­nja­va Sa­ša Iva­no­vić, di­rek­tor hr­vat­ske po­druž­ni­ce bri­tan­skog Ad­mi­ral Mar­ket­sa. “Tak­ve tvrt­ke nu­de sva­kak­va obe­ća­nja, čak i uprav­lja­nje nov­ci­ma kli­je­na­ta uz 10 pos­to mje­seč­ne si­gur­ne za­ra­de ko­ju će im os­tva­ri­ti nji­ho­vi ‘men­to­ri’ ko­ji će ih zva­ti sva­ki dan i go­vo­ri­ti im či­me da tr­gu­ju. Na ža­lost, to je sve lov u mut­no­me i ve­li­ki broj lju­di na­sje­da na tak­ve pri­če. Re­zul­tat je go­to­vo uvi­jek is­ti gu­bi­tak ulo­že­nog nov­ca u vr­lo krat­kom vre­me­nu”, tvr­di Iva­no­vić.

Po­što kli­jent ci­je­lo vrijeme mis­li da je ko­mu­ni­ci­rao sa dje­lat­ni­ci­ma stra­ne bro­ker­ske ku­će, naj­ve­ći problem nas­ta­je ka­da se kli­jent ža­li na pos­lo­va­nje te tra­ži nak­na­du šte­te, do­da­je Iva­no­vić. “Stra­na bro­ker­ska ku­ća ta­da se ogra­đu­je po­što nis­te pri­ča­li sa nji­ho­vim dje­lat­ni­kom ne­go sa dje­lat­ni­kom ne­ke tvrt­ke s ko­jom oni ima­ju sklop­ljen ugo­vor o is­tra­ži­va­nju tr­ži­šta ili ne­što slič­no”, is­ti­če Iva­no­vić.

FOTOLIA

Sum­nji­ve tvrt­ke tvr­de da će 'men­to­ri' zva­ti kli­jen­te sva­ki dan i sa­vje­to­va­ti ih či­me tr­go­va­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.