Za­pe­la pri­va­ti­za­ci­ja TESU-a

Raz­log CERP pos­tav­lja no­ve nad­zor­ni­ke, jer Ulja­nik još ni­je pre­uzeo vlas­niš­tvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BR­NIĆ

Ni dr­ža­vu ni bro­do­gra­di­te­lja ne za­bri­nja­va što pos­tu­pak pri­je­no­sa vlas­niš­tva još ni­je pro­ve­den, ide tek na­kon lje­ta

Upa­ke­tu no­vih kan­di­da­ta za po­zi­ci­je u nad­zor­nim od­bo­ri­ma Uprav­nog od­bo­ra Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP) naš­la su se i ime­na dva pred­stav­ni­ka u pul­skoj tvor­ni­ci elek­trič­nih stro­je­va i ura­đa­ja Ulja­nik TESU. Pri­jed­log skup­šti­ni di­oni­ča­ra ko­ja će se odr­ža­ti kon­cem ko­lo­vo­za bit će opo­ziv dva Pu­lja­ni­na – Đi­na Šver­ka i Ši­me Vi­du­li­na, ko­ji su na po­zi­ci­ja­ma nad­zor­ni­ka od 2010., a za­mi­je­nit će ih ne­ka­daš­nji šef Agen­ci­je za inves­ti­ci­je Sa­ni Lju­bun­čić, te Lji­lja­na Za­jec. Nji­ho­vo ime­no­va­nje paž­nju, me­đu­tim, pli­je­ni i sto­ga što je Ulja­nik TESU još la­ni pro­šao pro­ces pred­ste­čaj­ne na­god­be, ko­ja je od pro­sin­ca pos­ta­la i pra­vo­moć­na, a tim pos­tup­kom dr­ža­vu je kao 100pos­tot­nog vlas­ni­ka u ci­je­los­ti tre­ba­lo za­mi­je­ni­ti bro­do­gra­di­li­šte Ulja­nik.

Či­nje­ni­ca da se to još ni­je do­go­di­lo i da se u sud­skom re­gis­tru kao 100-pos­tot­ni vlas­nik i dalje vo­di CERP, me­đu­tim, ne za­bri­nja­va ni dr­ža­vu ni bro­do­gra­di­te­lja, a tvrt­ka ko­ja se go­di­na­ma mu­či­la s is­pla­ta­ma pla­ća, gu­bit­kom pos­lo­va i ne­za­do­volj­stvom rad­ni­ka za­sad pre­živ­lja­va.

Ne­ma ko­nač­nog ro­ka

Rje­še­njem o na­god­bi, ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci, ni­je ut­vr­đen i ko­na­čan rok u ko­je­mu se pri­va­ti­za­ci­ja tre­ba pro­ves­ti. Ulja­nik je, na­ime, kao je­di­ni stra­te­ški part­ner ko­ji se ja­vio na na­tje­čaj CERPa, a ko­ji je, uz dr­ža­vu i naj­ve­ći vje­rov­nik TESUa, pre­ma do­go­vo­re­nom rje­še­nju po­tra­ži­va­nje od 12,7 mi­li­ju­na ku­na tre­bao pre­tvo­ri­ti u vlas­nič­ki udjel, te uni­je­ti još 200 ti­su­ća ku­na. Dr­ža­va je, pak, pri­hva­ti­la ot­pi­sa­ti TESUu 60 pos­to svo­jih po­tra­ži­va­nja ko­ja su iz­no­si­la 27,4 mi­li­ju­na ku­na, a pre­os­ta­lih 11 mi­li­ju­na TESU se obve­zao pla­ti­ti kroz devet go­di­na uz jed­nu go­di­nu po­če­ka i go­diš­nju ka­ma­tu od 4,5 pos­to.

Ni­su odus­ta­li

Prem­da je pro­ved­ba pos­tup­ka oči­gled­no za­pe­la, iz pul­skog bro­do­gra­di­li­šta po­ru­ču­ju kako ni­su odus­ta­li, te da će usko­ro, kon­cem lje­ta, kre­nu­ti s ak­tiv­nos­ti­ma na pre­uzi­ma­nju TESUa, što je de fac­to po­vra­tak u “kri­lo maj­ke”. TESU je, na­ime, pri­je go­to­vo 15 go­di­na Ulja­nik pre­pus­tio Mi­nis­tas­tvu fi­nan­ci­ja kako bi za­tvo­rio obve­ze po kre­di­tu HBORa, a što je knji­go­vod­stve­no ta­ko­đer pro­ve­de­no s od­go­dom, ma­lo po­du­žom od aktualnog pre­uzi­ma­nja od CERPa. Tvrt­ka je, pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­na.hr, proš­le go­di­ne os­tva­ri­la 41 mi­li­jun ku­na pri­ho­da, od če­ga 16 mi­li­ju­na kroz iz­voz, a za­poš­lja­va 103 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.