Tri op­ci­je za Kon­zum, naj­iz­gled­ni­ji Pe­ve­cov model

Bez jag­me Tr­ži­šte ma­lo­pro­da­je u kri­zi, trend ra­ci­ona­li­za­ci­ja i fo­ku­sa na na­ci­onal­no

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - nas­ta­vak sa str. 1

Ta pro­cje­na ima upo­ri­šte u go­diš­njem pri­ho­du kom­pa­ni­je ko­ji se kre­će iz­me­đu 9 i 10 mi­li­jar­di ku­na. Us­po­red­be ra­di, prek­la­ni je Kon­zum os­tva­rio 11 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, a s ve­le­pro­da­jom ( Vel­pro) 14 mi­li­jar­di ku­na, što pred­stav­lja tre­ći­nu vri­jed­nos­ti do­ma­ćeg tr­ži­šta u nje­go­vu seg­men­tu (pre­te­ži­to hra­ne).

Iako će se pra­vo sta­nje ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja Kon­zu­ma ti­je­kom 2016. tek po­ka­za­ti, ne tre­ba dvo­ji­ti oko to­ga da je to bi­la lo­ši­ja go­di­na u njoj se Kon­zum, kako ka­že Mu­nji­za, slo­mio.

Uto­li­ko, u re­la­ci­ja­ma pro­me­ta od 9 ili 10 ml­rd. ku­na Kon­zu­mo­va vri­jed­nost iz­no­si 20ak pos­to, od­nos­no spo­me­nu­tih oko 300 mil. eura. Ali, uz odre­đe­ne pret­pos­tav­ke.

Upra­va mo­ra bi­ti auto­nom­na

“Kon­zum ko­ji ima do­bre lokacije i brend, ako se ispuni ne­ko­li­ko uvje­ta, mo­že procvjetati. To, me­đu os­ta­lim, zna­či da se ope­ra­tiv­no mo­ra po­če­ti ponašati kao i tr­go­vač­ka kon­ku­ren­ci­ja dm, Mul­ler, Ba­uha­us, Ka­ufland i dru­gi”, ka­že on.

Do­da­je da je pri­tom ključ­no da Upra­va u svo­jim ak­tiv­nos­ti­ma ima auto­no­mi­ju i na­pra­vi dobar pe­to­go­diš­nji plan zbog ko­jeg bi net­ko i po­že­lio ku­pi­ti Kon­zum. Tre­nu­tač­no to nit­ko, na­vod­no, ne že­li, ali toč­ka na “i” ni­je stav­lje­na. Pos­to­ji op­ci­ja da tr­go­vač­ki lan­ci iz Is­toč­ne Eu­ro­pe, pri­mje­ri­ce, la­nac iz Polj­ske ko­ji je u por­tu­gal­skom vlas­niš­tvu ili ne­ki dru­gi, uđe u Hr­vat­sku u skla­du sa stra­te­škim us­mje­re­njem da se pri­je ili kas­ni­je pla­ni­ra pro­ši­re­nje, a što se ovog tr­ži­šta ti­če, Kon­zum ni­kad ne­će bi­ti jef­ti­ni­ji ne­go sa­da, sma­tra naš su­go­vor­nik. Ana­li­ze kre­ta­nja na tr­ži­štu ma­lo­pro­da­je, sma­tra on, za­sad ne go­vo­re u pri­log toj op­ci­ji jer je ma­lo­pro­da­ja i ina­če u kri­zi te se uglav­nom tr­gov­ci pov­la­če sa stra­nih tr­ži­šta. Kli­ma je ra­ci­ona­li­za­ci­je i fo­ku­sa na na­ci­onal­no tr­ži­šte.

Ta­ko­đer, u pri­log to­me ne ide ni­ti do­sa­daš­nja po­li­ti­ka EBRDa i Svjet­ske ban­ke ko­ji su po­dr­ža­li stra­te­ške pla­no­ve Lidl Gru­pe kao kon­so­li­da­to­ra u ovoj re­gi­ji. S ob­zi­rom na nji­ho­ve da­le­ko po­volj­ni­je iz­vo­re fi­nan­ci­ra­nja, ali i iz­vr­s­ne ope­ra­tiv­ne re­zul­ta­te, te­ško je oče­ki­va­ti da bi se net­ko s nji­ma nad­me­tao i tro­šio ener­gi­ju, oso­bi­to ako ima i drug­dje pri­li­ku.

Ste­čaj - naj­ma­nje vje­ro­ja­tan

Sto­ga je moguće da se kao iz­gled­ni­ja op­ci­ja na­met­ne model pre­uzi­ma­nja na te­me­lju po­tra­ži­va­nja ta­ko da vje­rov­ni­ci i do­bav­lja­či po mo­de­lu Pe­ve­ca uđu u vlas­niš­tvo Kon­zu­ma. U tom bi slu­ča­ju na te­me­lju do­brog druš­tve­nog ugo­vo­ra kroz dvi­je do tri go­di­ne mo­gli pos­ti­ći cilj pri­pre­mi­ti Kon­zum za pro­da­ju.

Ta­ko­đer, ako ban­ke uđu u suv­las­niš­tvo, Kon­zum mo­že ra­ču­na­ti s po­volj­ni­jim ka­ma­ta­ma.

Ko­nač­no, tre­ća op­ci­ja, ko­ja se za­sad ipak ne či­ni vje­ro­jat­nom, jest ste­čaj. On bi na red do­šao ako po­vje­re­nik ne bi us­pio pos­ti­ći kon­sen­zus vje­rov­ni­ka oko na­god­be i ot­pi­sa, ali u toj va­ri­jan­ti bi ino­zem­ni vje­rov­ni­ci naj­vi­še iz­gu­bi­li.

KON­ZUM KO­JI IMA DO­BRE LOKACIJE I BREND, AKO SE ISPUNI NE­KO­LI­KO UVJE­TA, MO­ŽE PROCVJETATI. MO­RA SE PONAŠATI KAO KON­KU­REN­CI­JA, KA­ŽE MU­NJI­ZA

Uđu li u Kon­zum ban­ke, ka­ma­te bi mo­gle bi­ti po­volj­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.