Ne­oin­fov sof­tver za ma­le avi­ot­vrt­ke u Ame­ri­ci

Za­gre­bač­ki clo­ud za le­to­ve Tvrt­ka poz­na­ta po rje­še­nji­ma za fi­ska­li­za­ci­ju, ula­zi u pro­jek­te di­gi­ta­li­za­ci­je avi­oin­dus­tri­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Ra­zvi­je­na je clo­ud plat­for­ma za br­zu di­gi­ta­li­za­ci­ju avi­opri­je­voz­ni­ka, ko­ja se već ko­ris­ti u Hr­vat­skoj i Ga­ni, cilj je ula­zak u SAD i Ka­me­run

Za­gre­bač­ka sof­tver­ska tvrt­ka Ne­oin­fo, do­sad poz­na­ta kao je­dan od pr­va­ka fi­ska­li­za­ci­je, ima ve­li­ke pla­no­ve i u di­gi­ta­li­za­ci­ji avi­oin­dus­tri­je. Kom­pa­ni­ja je ra­zvi­la clo­ud sof­tver­sku plat­for­mu Sim­pla­ir, ko­ja ma­lim avi­okom­pa­ni­ja­ma omo­gu­ću­je da se br­zo di­gi­ta­li­zi­ra­ju, te se s tim rje­še­njem pla­ni­ra pro­ši­ri­ti u SAD i Ka­me­run.

Od bo­okin­ga do pla­na le­ta

Sim­pla­ir je rje­še­nje ko­je di­gi­ta­li­zi­ra cje­lo­kup­no pos­lo­va­nje avi­okom­pa­ni­ja od bo­okin­ga pre­ko uprav­lja­nja imo­vi­nom do fi­nan­ci­ja i pla­ni­ra­nja le­to­va. U Hr­vat­skoj ga ko­ris­ti Eu­ro­pe­an Co­as­tal Air­li­nes, u Ga­ni pri­je­voz­nik Gi­ana­ir.

Igor Vuk­mi­ro­vić, di­rek­tor tvrt­ke Ne­oin­fo ka­že da su od­lu­či­li is­ko­ris­ti­ti po­dr­šku Eu­rop­ske ko­mi­si­je kroz pi­lot pro­jekt po­ti­ca­nja glo­ba­li­za­ci­je pos­lo­va­nja europ­skih ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka zvan Re­ady2Go kako bi po­ve­ća­li svo­je pri­ho­de.

“Pro­cje­nju­jem da no­va tr­ži­šta u pr­voj go­di­ni mo­gu do­ni­je­ti rast pri­ho­da od 10 do 20 pos­to, ali za­sad je dos­ta ne­za­hval­no ra­di­ti prog­no­ze”, ka­že Vuk­mi­ro­vić.

Pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne tvrt­ka Ne­oin­fo la­ni je za­dr­ža­la pri­hod na ra­zi­ni od 3,34 mi­li­ju­na ku­na uz ja­ča­nje pro­fi­ta­bil­nos­ti s 556 na 774 ti­su­će ku­na ne­to do­bi­ti. Svjet­ska avio in­dus­tri­ja, pre­ma po­da­ci­ma IATAe, ove će go­di­ne bi­ti pod pri­ti­skom ni­za čim­be­ni­ka da op­ti­mi­zi­ra, kon­so­li­di­ra i di­gi­ta­li­zi­ra pos­lo­va­nje. IATA na­vo­di da je la­ni sek­tor ko­mer­ci­jal­nih avi­opri­je­voz­ni­ka imao naj­ve­ću do­bit do­sad, od 35,6 mi­li­jar­di do­la­ra, kao i naj­ve­ću ne­to pro­fit­nu mar­gi­nu od 5,1 pos­to.

Pri­ro­dan ko­rak

Dok IATA naj­vi­še pros­to­ra za rast vi­di u Azi­ji, u Ne­oin­fu po­jaš­nja­va­ju da že­le u SAD za­to što je to glo­bal­no naj­ve­će IT tr­ži­šte na svi­je­tu dok im je Ka­me­run pri­ro­dan idu­ći ko­rak u ši­re­nju po Afri­ci.

“S ob­zi­rom na ra­zvi­je­nost Ka­me­ru­na i pos­to­ja­nje slič­nih zra­ko­plov­nih kom­pa­ni­ja, te či­nje­ni­cu da smo već u Ga­ni, Ne­oin­fo će pre­ko te dr­ža­ve po­ku­ša­ti ući na tr­ži­šte Cen­tral­ne Afri­ke. SAD je pak lo­gi­čan iz­bor za pro­na­la­že­nje part­ne­ra i do­go­va­ra­nje pos­lo­va”, za­klju­ču­je Vuk­mi­ro­vić.

OD IZ­LA­SKA NA NO­VA TR­ŽI­ŠTA U PR­VOJ GO­DI­NI OČEKUJEM RAST PRI­HO­DA DO 20 POS­TO

PD

Plat­for­mu Sim­pla­ir već ko­ris­ti pri­je­voz­nik Gi­ana­ir u Ga­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.