HT razvio alat ko­ji mu ot­kri­va sustavne neplatiše

Iz­voz­ni po­ten­ci­jal Sus­tav su kre­ira­li uglav­nom do­ma­ći struč­nja­ci, a za nje­ga je za­in­te­re­si­ran i glo­bal­ni IT igrač

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kom­pa­ni­je glo­bal­no sve vi­še ula­žu u di­gi­ta­li­za­ci­ju pos­lo­va­nja te se že­le što vi­še pri­bli­ži­ti po­tro­ša­či­ma. Te­le­ope­ra­te­ri su je­dan od sek­to­ra ko­ji je naj­vi­še na­pra­vio u tom smje­ru, a iz Hr­vat­skog te­le­ko­ma su obja­vi­li da su ra­zvi­li rje­še­nje na­pla­te te­me­lje­no na pra­će­nju po­na­ša­nja ko­ris­ni­ka, bi­he­vi­oral­nom pris­tu­pu, za ko­je se in­te­re­si­ra­ju i glo­bal­ni igra­či po­put SAPa. U HTu po­jaš­nja­va­ju da je no­vi sus­tav u ve­li­koj mje­ri ra­zvi­jen s vlas­ti­tim ka­drom, ali uz po­moć vanj­skih stručnjaka iz kom­pa­ni­ja po­put IBMa, Net­crac­ke­ra i Co­mar­c­ha. Kako po­jaš­nja­va Go­ran Mar­ko­vić, vo­di­telj Od­sje­ka za na­pla­tu po­tra­ži­va­nja i uprav­lja­nje kre­dit­nim ri­zi­kom HTa, no­vi sus­tav osi­gu­ra­va kva­li­tet­nu ana­li­zu na­vi­ka ko­ris­ni­ka i in­di­vi­du­alan pris­tup HTa pre­ma sva­kom ko­ris­ni­ku. ”Uvo­đe­njem bi­he­vi­oral­nog pris­tu­pa u pro­ce­su na­pla­te po­tra­ži­va­nja že­li­mo pre­poz­na­ti do­sa­daš­nje na­vi­ke pla­ća­nja ko­ris­ni­ka pa na sva­kom po­je­di­nač­nom pri­mje­ru vi­dje­ti je li u slu­ča­ju kaš­nje­nja s pod­mi­ri­va­njem ra­ču­na to iz­nim­ka ili pra­vi­lo. U slu­ča­ju da je to iz­nim­ka, naš cilj je da se u na­pla­ti pre­ma tak­vom ko­ris­ni­ku pris­tu­pi na mno­go flek­si­bil­ni­ji na­čin od do­sa­daš­njeg. Že­li­mo da se i u ovom seg­men­tu pos­lo­va­nja po­bolj­ša ko­ris­nič­ko iskus­tvo ko­ri­šte­nja us­lu­ga HTa, a sad ima­mo i alat za to”, objaš­nja­va Mar­ko­vić. Do­da­je da je ova­kav sus­tav je­dins­tven na hr­vat­skom tr­ži­štu, a ri­jet­ke su kom­pa­ni­je ko­je ima­ju ne­što slič­no u svi­je­tu. Ko­li­ko je ovaj sus­tav slo­žen, go­vo­ri i či­nje­ni­ca da HT mje­seč­no iz­da oko 1,5 mi­li­ju­na ra­ču­na ko­je tre­ba seg­men­ti­ra­ti.

PD

HT-ov tim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.