Pi­vo u Hr­vat­skoj za­poš­lja­va 28.000 ljudi, pro­izvod­nja ras­te

Pros­pe­ri­tet Sta­bil­nost sek­to­ra te­melj je za rast po­prat­nih gos­po­dar­skih gra­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BI­ČAK

Hrvatska je u po­troš­nji pi­va po sta­nov­ni­ku tek 20. u EU, ali s ‘učin­kom’ ino­zem­nih tu­ris­ta za­uzi­ma vi­so­ko 8. mjes­to, na­vo­di ana­li­za HGK

Iako se Hrvatska obič­no ne per­ci­pi­ra kao tra­di­ci­onal­na pi­var­ska zem­lja, po­da­ci Udru­že­nja pi­va­ra pri Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri po­ka­zu­ju da je pi­vo Hr­va­ti­ma, a po­se­bi­ce stra­nim tu­ris­ti­ma, sve dra­že. S go­diš­njom pro­izvod­njom od 3,4 mi­li­ju­na hek­to­li­ta­ra pi­va za­uzi­ma­mo 22. mjes­to u Eu­rop­skoj uni­ji.

No, kako na­vo­di ana­li­za HGK, ukup­na go­diš­nja po­troš­nja pi­va na hr­vat­skom tr­ži­štu, u što je uklju­če­na i po­troš­nja ino­zem­nih tu­ris­ta, iz­no­si oko 80 li­ta­ra per ca­pi­ta te je Hrvatska na vi­so­kom osmom mjes­tu u Uni­ji.

Se­zo­nal­ni ka­rak­ter

Bez tu­ris­tič­ke po­troš­nje, po­troš­nja pi­va bi iz­no­si­la oko 64 li­tre po sta­nov­ni­ku, pri če­mu bi Hrvatska bi­la na 20. mjes­tu po po­troš­nji u EU. Naj­ve­ći pi­vo­pi­je su Če­si sa 143 li­tre, a sli­je­de Aus­tri­jan­ci i Ni­jem­ci sa 105 li­ta­ra. Kako is­ti­če Bo­ži­ca Mar­ko­vić, di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra za po­ljo­pri­vre­du, pre­hram­be­nu in­dus­tri­ju i šu­mar­stvo HGK, u Hr­vat­skoj je pri­mje­tan iz­ni­man se­zo­nal­ni ka­rak­ter po­troš­nje pi­va. “Ana­li­za tr­ži­šta pi­va u Hr- vat­skoj po­ka­zu­je da je pi­var­ska in­dus­tri­ja sta­bil­na, ja­ka i pros­pe­ri­tet­na in­dus­tri­ja ko­ja po­ka­zu­je uz­laz­ne tren­do­ve, a ti­me pru­ža si­gu­ran te­melj za dalj­nji rast pi­var­stva, ali i po­prat­nih mu gos­po­dar­skih gra­na. Pi­var­ska in­dus­tri­ja u Hr­vat­skoj, iz­rav­no i ne­iz­rav­no, za­poš­lja­va oko 28.000 oso­ba. Jed­no rad­no mjes­to u in­dus­tri­ji otva­ra do­dat­nih 13 rad­nih mjes­ta u po­ve­za­nim dje­lat­nos­ti­ma.

Ras­tu­ćim tren­dom otva­ra­nja ma­lih pi­vo­va­ra, te zna­čaj­nim ula­ga­nji­ma u no­ve bren­do­ve, in­dus­tri­ja se pri­la­go­đa­va sve raz­no­li­ki­jim zah­tje­vi­ma po­tro­ša­ča, što re­zul­ti­ra sve ve­ćom po­nu­dom pi­va u je­ku tu­ris­tič­ke se­zo­ne”, ka­za­la je Mar­ko­vić.

Ras­tu­ća craft sce­na

Osim što u Hr­vat­skoj pos­to­ji šest ve­ćih in­dus­trij­skih pi­vo­va­ra, hr­vat­sko tr­ži­šte bi­lje­ži i ras­tu­ći trend ma­lih tzv. craft pi­vo­va­ra, ko­jih je tre­nu­tač­no 30ak ak­tiv­nih s tr­žiš­nim udje­lom od ne­kih dva pos­to. No­vi pro­izvo­di po­di­žu imidž i ka­te­go­ri­ju cje­lo­kup­ne in­dus­tri­je, što ja­ča po­ten­ci­jal ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva i ko­nač­no re­zul­ti­ra ras­tom tren­da za­poš­lja­va­nja.

Na kra­ju lis­te ve­li­kih, ali opet pre­ve­li­ka da bi se mo­gla svr­sta­ti u craft in­dus­tri­ju je Pi­vo­va­ra Da­ru­var ko­ja je po ve­li­či­ni 6. u Hr­vat­skoj sa svo­jih 40ak ti­su­ća hek­to­li­ta­ra go­diš­nje. Kako po­jaš­nja­va Kre­šo Ma­rić, maj­stor pi­var Pi­vo­va­re Da­ru­var, oni se že­le po­zi­cio- ni­ra­ti kao svo­je­vr­s­ni in­dus­trij­ski craft pro­izvo­di­ti kva­li­tet­no pi­vo craft kva­li­te­te, a is­to­dob­no svo­jom teh­no­lo­škom i lo­gis­tič­kom sna­gom uči­ni­ti da tak­vo pi­vo bu­de dos­tup­no i cje­nov­no pri­hvat­lji­vo tr­ži­štu.

“Od 2014. ima­mo u po­nu­di craft pi­vo 5th Ele­ment. Poz­na­to je da se pi­vo sas­to­ji od če­ti­ri sas­toj­ka: vo­da, slad, kva­sac i hmelj, a pe­ti ele­ment je ono ne­što lju­bav, tra­di­ci­ja i pi­var ko­ji to ra­di. Zbog to­ga smo i na­zva­li ovaj brend 5th Ele­ment u ko­jem prev­la­da­va gor­či­na i aro­ma. Pr­vo je to pi­vo ti­pa ale sku­ha­no u in­dus­trij­skoj pi­vo­va­ri u Hr­vat­skoj. Jas­no mi je da će na­šu pi­vo­va­ru jav­nost te­ško do­ži­vje­ti kao kla­sič­ni craft”, ka­že Ma­rić.

FOTOLIA/PD

Go­diš­nje Hr­vat pro­sječ­no po­pi­je 64 li­tre pi­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.