Na­ši stu­den­ti su di­rek­to­ri ho­te­la, tu ris­tič­kih za­jed­ni­ca, za­uzi­ma­ju od­go­vor­ne funkcije u jav­nom sek­to ru ili pos­ta­ju us­pješ­ni po­du­zet­ni­ci

Do­ra Smol­čić Jur­da­na, de­ka­ni­ca Fa­kul­te­ta za me­nadž­ment u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu (FMTU), je­di­ne vi­so­ko pro­ši­re­nje fa­kul­te­ta i po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta za iz­vo­đe­nje svih vr­sta edu­ka­ci­ja či­me ova opa­tij­ska ins­ti­tu­ci­ja Škol­ske ins­ti­tu­ci­je u Hr­vat­skoj ko­ja prov

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ko 70% stu­de­na­ta do­la­zi iz­van Pri­mor­sko-go­ran­ske žu­pa­ni­je, dok upis u stu­dij­ski cen­tar Za­bok uglav­nom bi­ra­ju ma­tu­ran­ti iz Kra­pin­sko-za­gor­ske žu­pa­ni­je i Gra­da Za­gre­ba

Dobar me­nadž­ment u tu­riz­mu ključ­na je ka­ri­ka ko­ja jamči kvalitetan tu­ris­tič­ki pro­izvod i ra­zvoj mo­der­ne destinacije. Opa­tij­ski Fa­kul­tet za me­nadž­ment u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu sto­ga je važ­na adre­sa za broj­ne kom­pa­ni­je ko­je tre­ba­ju do­bro edu­ci­ran ka­dar na vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma.

Fa­kul­tet iz­vo­di dva pred­di­plom­ska sve­uči­liš­na stu­di­ja, Pos­lov­na eko­no­mi­ja u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu i Me­nadž­ment odr­ži­vog ra­zvo­ja ko­ji tra­ju če­ti­ri go­di­ne (240 ECTSa), te če­ti­ri di­plom­ska sve­uči­liš­na stu­di­ja, Me­nadž­ment u ho­te­li­jer­stvu, Me­nadž­ment u tu­riz­mu, Mar­ke­ting u tu­riz­mu i Odr­ži­vi ra­zvoj tu­riz­ma, u tra­ja­nju od jed­ne go­di­ne (60 ECTSa). Nas­ta­va se odvi­ja u Opatiji, a od 2001. go­di­ne Fa­kul­tet iz­vo­di nas­ta­vu i u svom Stu­dij­skom cen­tru u Za­bo­ku, či­me da­je do­pri­nos ra­zvo­ju kon­ti­nen­tal­nog tu­riz­ma.

Ra­di se o fa­kul­te­tu s tra­di­ci­jom du­gom vi­še od 50 go­di­na na ko­joj je di­plo­mu stek­lo vi­še od 15.000 stu­de­na­ta, ko­ji da­nas svo­jim zna­njem ak­tiv­no do­pri­no­se ra­zvo­ju hr­vat­skog tu­riz­ma.

Ujed­no, to je pr­va obra­zov­na ins­ti­tu­ci­ja u Hr­vat­skoj ko­ja je na pred­di­plom­ski stu­dij uve­la oba­vez­nu prak­su. Upis­na kvo­ta ove go­di­ne za pred­di­plom­ske sve­uči­liš­ne stu­di­je iz­no­si 433 stu­den­ta, a za di­plom­ske sve­uči­liš­ne stu­di­je 310 stu­de­na­ta, is­ti­če u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik de­ka­ni­ca FMTU, prof. dr. sc. Do­ra Smol­čić Jur­da­na, te ot­kri­va bu­du­će am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve pro­ši­re­nja fa­kul­te­ta i nje­go­vih ka­pa­ci­te­ta.

Ko­ja spe­ci­ja­lis­tič­ka zna­nja nu­di­te svo­jim stu­den­ti­ma?

Svi stu­dij­ski pro­gra­mi pred­di­plom­skog i di­plom­skog sve­uči­liš­nog stu­di­ja ori­jen­ti­ra­ni su obra­zo­va­nju bu­du­ćih me­na­dže­ra u tu­riz­mu, ho­te­li­jer­stvu ali i jav­nom sek­to­ru. Ti­je­kom stu­di­ja se kroz raz­li­či­te nas­tav­ne sa­dr­ža­je nu­di ov­la­da­va­nje eko­nom­skim zna­nji­ma, ali i zna­nji­ma iz dru­gih po­dru­čja ko­ja su da­nas re­le­vant­na za rad u tu­riz­mu. Prak­tič­na zna­nja stu­den­ti stje­ču i kroz struč­nu prak­su ko­ja tra­je go­to­vo ci­je­li se­mes­tar. U ok­vi­ru nas­ta­ve stu­den­ti rje­ša­va­ju slu­ča­je­va iz prak­se, a pri iz­ra­di di­plom­skih ra­do­va in­zis­ti­ra se na is­tra­ži­vač­kom pris­tu­pu i obra­di kon­kret­nih pro­ble­ma.

Na­ši stu­den­ti po­du­pi­ru se da kroz pro­gra­ma mo­bil­nos­ti bo­ra­ve u ino­zem­s­tvu je­dan ili vi­še se­mes­ta­ra kako bi vi­dje­li tren­do­ve u glo­bal­nom tu­ris­tič­kom gos­po­dar­stvu. Sva­ke go­di­ne 30ak na­ših stu­de­na­ta bo­ra­vi na ugled­nim ino­zem­nim sve­uči­li­šti­ma, a ot­pri­li­ke jed­na­ko to­li­ko stra­nih stu­de­na­ta do­la­zi na naš fa­kul­tet. Vri­jed­no je is­tak­nu­ti da ima­mo pri­mje­re stra­nih stu­de­na­ta ko­ji­ma se to­li­ko svi­di studiranje u Opatiji da se opetovano vraćaju u ok­vi­ru razmjene na naš fa­kul­tet. Uz to, do­ma­ći­ni smo emi­nent­nim znans­tven ici­ma iz svi­je­ta ko­ji bo­ra­ve i pre­da­ju ti­je­kom aka­dem­ske go­di­ne na na­šem fa­kul­te­tu. Ove aka­dem­ske go­di­ne ta­ko je njih 16 pre­no­si­lo na­šim stu­den­ti­ma svo­ja zna­nja i svjet­ska is­kus­tva i is­to­dob­no se umre­ža­va­lo s na­šim pro­fe­so­ri­ma i asis­ten­ti­ma te smo za­jed­nič­ki otva­ra­li no­ve ak­tu­al­ne is­tra­ži­vač­ke te­me.

Što im se nu­di po za­vr­šet­ku stu­di­ja?

Po za­vr­šet­ku stu­di­ja otvo­re­na je mo­guć­nost dalje spe­ci­ja­li­za­ci­je u ok­vi­ru dva pos­li­je­di­plom­ska spe­ci­ja­lis­tič­ka stu­di­ja (Zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam, Me­nadž­ment u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu), a ra­zvi­ja­mo i no­ve. Oni pak, ko­ji že­le spo­ji­ti prak­su i ov­la­da­ti no­vim znans­tve­nim me­to­do­lo­gi­ja­ma omo­gu­ćen je upis na pos­li­je­di­plom­ske dok­tor­ske stu­di­je (Pos­lov­na eko­no­mi­ja u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu, Me­nadž­ment odr­ži­vog ra­zvo­ja). Tvrt­ka­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma omo­gu­ću­je­mo da de­fi­ni­ra­ju svo­je pos­lov­ne pro­ble­me ko­je znans­tve­nom me­to­do­lo­gi­jom mo­gu u ok­vi­ru dok­tor­skog stu­di­ja rje­ša­va­ti po­laz­ni­ci, nji­ho­vi za­pos­le­ni­ci, či­ju edu­ka­ci­ju fi­nan­ci­ra­ju.

Ko­ji je omjer te­ori­je i prak­se u nas­ta­vi, i gdje se prak­sa obav­lja?

Spe­ci­fič­nost stu­dij­skog pro­gra­ma Fa­kul­te­ta za me­nadž­ment u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu je pos­to­ja­nje po­seb­nog ko­le­gi­ja ‘Struč­na prak­sa’. Ko­le­gij se po pr­vi pu­ta po­čeo iz­vo­di­ti pri­je dvi­je go­di­ne i ima­mo od­lič­ne po­vrat­ne in­for­ma­ci­je kako od strane stu­de­na­ta ta­ko i od tvrt­ki u ko­ji­ma stu­den­ti obav­lja­ju prak­su. Struč­na prak­sa se pro­vo­di u obi­mu 350 sa­ti i to ti­je­kom ljet­nog se­mes­tra po­s­ljed­nje (če­t­vr­te) go­di­ne sve­uči­liš­nog pred­di­plom­skog stu­di­ja. Fa­kul­tet ima 37 pot­pi­sa­nih spo­ra­zu­ma o re­ali­za­ci­ji struč­ne prak­se s naj­e­mi­nent­ni­jim ho­tel­skim ku­ća­ma u či- jih 58 ho­te­la di­ljem Hr­vat­ske stu­den­ti obav­lja­ju men­to­ri­ra­nu struč­nu prak­su. Stu­den­ti­ma osim kroz struč­nu prak­su is­kus­tva iz gos­po­dar­stva pre­no­se i po­zva­ni gosti pre­da­va­či iz prak­se ko­ji stu­den­ti­ma pre­zen­ti­ra­ju ak­tu­al­ne te­me, go­to­vo na tjed­noj ra­zi­ni.

Tko su va­ši stu­den­ti, ma­tu­ran­ti ili ljudi iz sus­ta­va ko­ji tre­ba­ju edu­ka­ci­ju? Odak­le vam sti­žu stu­den­ti?

Po­nos­no mo­že­mo is­tak­nu­ti da ras­te in­te­res ma­tu­ra­na­ta iz ci­je­le Hr­vat­ske za upis na naš fa­kul­tet, te da su kon­ti­nu­ira­no na­ši bru­co­ši ma­tu­ran­ti sa sve ve­ćim bro­jem pos­tig­nu­tih bo­do­va na dr­žav­noj ma­tu­ri i sred­njo­škol­skom obra­zo­va­nju. Bu­du­ći da smo mi je­di­na vi­so­ko­škol­ska ins­ti­tu­ci­ja u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj ko­ja pro­vo­di sve ra­zi­ne edu­ka­ci­ja za tu­ri­zam i ugos­ti­telj­stvo (od pred­di­plom­ske pre­ko di­plom­ske do dok­tor­ske ra­zi­ne), na­ša spe­ci­fič­nost je da smo za­nim­lji­vi ma­tu­ran­ti­ma iz ci­je­le Hr­vat­ske ko­ji svo­ju ka­ri­je­ru vi­de u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu. Po­s­lje­dič­no, pre­ko 70% na­ših stu­de­na­ta do­la­zi iz­van Pri mor­sko go­ran­ske žu­pa­ni­je, dok upis u stu­dij­ski cen­tar Za­bok uglav­nom bi­ra­ju ma­tu­ran­ti iz Kra­pin­sko za­gor­ske žu­pa­ni­je i Gra­da Za­gre­ba.

Fa­kul­tet ta­ko­đer nu­di či­ta­vu pa­le­tu pro­gra­ma cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja ko­ji su us­mje­re­ni na po­tre­be tu­ris­tič­kog gos­po­dar­stva i ra­zvi­ja­ju se u uskoj su­rad­nji s njim. Kroz te pro­gra­me po­laz­ni­ci stje­ču do­dat­ne struč­ne kom­pe­ten­ci­je ko­je će im po­mo­ći pri za­poš­lja­va­nju, od­nos­no u da­ljem ra­zvo­ju ka­ri­je­ra. Ove aka­dem­ske go­di­ne ima­li smo 300ti­njak po­laz­ni­ka raz­li­či­tih pro­gra­ma cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja. Pre­da­va­či na tim pro­gra­mi­ma su uz nas­tav­ni­ke fa­kul­te­ta i emi­nent­ni struč­nja­ci iz prak­se.

Na ko­jim po­zi­ci­ja­ma se zapošljavaju va­ši stu­den­ti, ovis­no o stu­di­ji­ma ko­je iz­vo­di­te?

Is­kus­tva po­ka­zu­ju da naj­ve­ći broj njih, po­seb­no jer se dis­per­zi­ra­ju di­ljem Hr­vat­ske pro­na­la­zi po­sao u stru­ci, no u po­čet­ku ni­je ri­jet­kost da ra­de pos­lo­ve ni­žih kva­li­fi­ka­ci­ja od onih za ko­je su se obra­zo­va­li. Ipak, ten­den­ci­je tvrt­ki su da­nas da da­ju pros­tor za br­zi na­pre­dak, ta­ko da im se otva­ra­ju mo­guć­nos­ti na­pre­do­va­nja. Po­nos­ni smo kad di­ljem Hr­vat­ske su­sre­će­mo na­še biv­še stu-

74 za­pos­le­ni­ka u znans­tve­no-nas­tav­nom ili su­rad­nič­kom zva­nju na FMTU-u 433 stu­de­na­ta upis­na je kvo­ta za pred­di­plom­ske stu­di­je DOBAR ME­NADŽ­MENT U TU­RIZ­MU KLJUČ­NA JE KA­RI­KA KO­JA JAMČI KVALITETAN TU­RIS­TIČ­KI PRO­IZVOD I RA­ZVOJ MO­DER­NE DESTINACIJE IMA­MO PRI­MJE­RE STRA­NIH STU­DE­NA­TA KO­JI­MA SE TO­LI­KO SVI­DI STUDIRANJE U OPATIJI DA SE OPETOVANO VRAĆAJU U OK­VI­RU RAZMJENE

den­te, vr­lo mla­de, kao di­rek­to­re ho­te­la, tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca, na od­go­vor­nim funk­ci­ja­ma u jav­nom sek­to­ru, us­pješ­ne po­du­zet­ni­ke. Nji­hov us­pjeh, us­pjeh je fa­kul­te­ta i nas kao nas­tav­ni­ka.

Kako to da i dalje ima­mo ne­dos­ta­tak ka­dro­va za me­nadž­men­tu u tu­riz­mu? I na va­šem fa­kul­te­tu je ma­nje ljudi ne­go pri­jaš­njih go­di­na?

Ra­di­ti i gra­di­ti ka­ri­je­ru u tu­riz­mu vr­lo je iz­a­zov­no i di­na­mič­no. Ne za­bo­ra­vi­mo, tu­ri­zam je jed­na od naj­pro­pul­ziv­ni­jih eko­nom­skih ak­tiv­nos­ti u svi­je­tu, ali no­vos­ti su stal­ne, zah­tje­vi sve ve­ći. Na­ža­lost, mo­ram re­ći da su se do sa­da ne­do­volj­no sus­tav­no pro­mo­vi­ra­la za­ni­ma­nja u tu­riz­mu i za­to su hva­le vri­jed­ni na­po­ri ko­je ula­že Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma.

Što se ti­če upis­ne po­li­ti­ke fa­kul­te­ta, ona je odre­đe­na kvo­tom ko­ju pro­pi­su­je Sve­uči­li­šte u Ri­je­ci, a na te­me­lju ka­pa­ci­te­ta Fa­kul­te­ta. Sva­ke go­di­ne svje­do­či­mo da zbog ve­li­kog in­te­re­sa ma­tu­ra­na­ta zbog li­mi­ti­ra­ne kvo­te zna­ča­jan dio njih os­ta­ne ne­upi­san na re­do­vi­ti stu­dij, pa se upi­su­ju na iz­van­red­ni stu­dij pri če­mu sa­mo sno­se tro­ško­ve stu­di­ra­nja. U sko­roj bu­duć­nos­ti pla­ni­ra­mu­ni­ci­ra­nja mo pros­tor­no pro­ši­re­nje fa­kul­te­ta što će za­si­gur­no po­ve­ća­ti na­še ka­pa­ci­te­te za iz­vo­đe­nje svih vr­sta edu­ka­ci­ja. Ka­drov­ski oja­ča­ni, na je­dins­tve­noj lo­ka­ci­ji u Opatiji, že­li­mo pos­ta­ti cen­tar edu­ka­ci­je za tu­ri­zam ne sa­mo Hr­vat­ske, već i ši­re re­gi­je i Me­di­te­ra­na. Ta­ko da Hrvatska, osim što pred­nja­či u ra­zvo­ju tu­riz­ma, bu­de i ra­sad­nik no­vih zna­nja i is­tra­ži­va­nja ve­za­nih uz tu­ri­zam.

Kako se no­si­te sa stal­nim iz­mje­na­ma po­tre­ba tr­ži­šta, saz­na­nji­ma, tren­do­vi­ma?

Osim pret­hod­no na­ve­de­nih pro­gra­ma cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja, svjes­ni či­nje­ni­ce da se ko­li­či­na no­vih zna­nja po­ve­ća­va iz go­di­ne u go­di­nu, upra­vo raz­no­vr­s­noš­ću i kva­li­te­tom svo­jih pro­gra­ma že­li­mo una­pre­đi­va­ti zna­nja ka­dro­va u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu ne sa­mo kroz pro­gra­me cje­lo­ži­vot­nog uče­nja ne­go i kroz no­vo oform­ljen ka­ta­log edu­ka­ci­ja ko­ji se stal­no na­do­pu­nju­je.

Po po­tre­bi za po­je­di­ne tvrt­ke sprem­ni smo po­nu­di­ti i ci­lja­no ra­zvi­ja­ne edu­ka­ci­je upra­vo za nji­ho­ve po­tre­be. Na po­pi­su pro­gra­ma cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja nu­di­mo edu­ka­ci­ju od spe­ci­ja­lis­ta odje­la hra­ne i pi­ća, pos­lov­nog ko- na stra­nim je­zi­ci­ma, me­nadž­men­ta kam­ping re­sor­ta, do uprav­lja­nja ener­gi­jom u ho­te­lu.

Što tra­ži­te od svo­jih pre­da­va­ča?

Fa­kul­tet tre­nut­no ima 74 za­pos­le­ni­ka u znans­tve­no­nas­tav­nom ili su­rad­nič­kom zva­nju, od če­ga je čak njih 31 u zva­nju re­do­vi­tog ili iz­van­red­nog pro­fe­so­ra. Nas­tav­ni­ci i su­rad­ni­ci se kon­ti­nu­ira­no usa­vr­ša­va­ju kako u znans­tve­nom i struč­nom ra­du u zem­lji i ino­zem­s­tvu, ta­ko i u nas­tav­nič­kim kom­pe­ten­ci­ja­ma kako bi što kva­li­tet­ni­je pre­ni­je­li zna­nje stu­den­ti­ma. Osim uklju­če­nos­ti nas­tav­ni­ka u struč­ne pro­jek­te s tu­ris­tič­kim gos­po­dar­stvom, fa­kul­tet ima i vr­lo do­bre kon­tak­te s gos­po­dar­stve­ni­ci­ma ko­ji se re­do­vi­to uklju­ču­ju kao gosti pre­da­va­či u nas­tav­ni pro­ces, te se ta­ko stu­den­ti iz pr­ve ru­ke upoz­na­ju s tren­do­vi­ma, ali i po­ten­ci­jal­nim iz­a­zo­vi­ma i nji­ho­vim rje­ša­va­njem u re­al­nom okru­že­nju s ko­jim će se su­sres­ti po za­vr­šet­ku fa­kul­te­ta.

U ovom kon­tek­s­tu bit­no je na­po­me­nu­ti ak­tiv­nost Alum­ni udru­ge bivših stu­de­na­ta Fa­kul­te­ta. Na­ši biv­ši stu­den­ti, da­nas us­pješ­ni pos­lov­ni ljudi i po­du­zet­ni­ci i Fa­kul­tet stal­no gra­de part­ner­ske od­no­se. Po­zi­va­mo ih da mla­dim stu­den­ti­ma pre­ne­su svo­ja is­kus­tva, kako pos­lov­na, ta­ko i ži­vot­na, da im uka­žu da uz za­la­ga­nje mo­gu u Hr­vat­skoj re­ali­zi­ra­ti svo­je am­bi­ci­je.

Uz edu­ka­ci­ju, na ko­ji na­čin FMTU su­dje­lu­je u ra­zvo­ju tu­riz­ma i pro­ved­bi za­cr­ta­nih stra­te­gi­ja?

Bu­du­ći da je mi­si­ja fa­kul­te­ta bi­ti ak­ti­van part­ner u gos­po­dar­skim i druš­tve­nim zbi­va­nji­ma, nas­tav­ni­ci i su­rad­ni­ci Fa­kul­te­ta ra­de na znans­tve­nim is­tra­ži­va­nji­ma od zna­ča­ja za da­lji ra­zvoj tu­riz­ma, ra­de na struč­nim pro­jek­ti­ma i pro­jek­ti­ma fi­nan­ci­ra­nim iz EU fon­do­va. Uz dva kon­gre­sa ko­ja tra­di­ci­onal­no or­ga­ni­zi­ra­mo, ak­tiv­no su­dje­lu­je­mo u ra­du kon­fe­ren­ci­ja, okru­glih sto­lo­va i dru­gim te­mat­skim sku­po­vi­ma kako u Hr­vat­skoj ta­ko i ino­zem­s­tvu. Svo­je pro­gra­me ino­vi­ra­mo i gra­di­mo na na­čin da an­ti­ci­pi­ra­mo po­tre­be tu­ris­tič­kog gos­po­dar­stva Hr­vat­ske, te gra­di­mo plat­for­me zna­nja pa­ra­lel­no ali i pri­je ne­go do­đe do po­kre­ta­nja no­vih pro­ce­sa.

350 sa­ti struč­ne prak­se obav­lja se ti­je­kom če­t­vr­te go­di­ne stu­di­ja 300 po­laz­ni­ka raz­li­či­tih pro­gra­ma cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja

PD

Vi­še od 15.000 stu­de­na­ta stek­lo je di­plo­mu FMTU-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.