Zbog ne­iz­vr­še­nja obve­za ra­ski­nu­to osam pos­to ugo­vo­ra

Pro­da­ja dr­žav­ne imo­vi­ne Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju u FBiH iz­da­la iz­vješ­će o kon­tro­li obve­za iz ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od ukup­no 617 ugo­vo­ra, kod 488 (79 pos­to) kup­ci su iz­vr­ši­li sve obve­ze pre­ma Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju u Fe­de­ra­ci­ji BiH

Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju u FBiH na­či­ni­la je iz­vješ­će o kon­tro­li iz­vr­še­nja obve­za iz ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra u pos­tup­ku pri­va­ti­za­ci­je sa sta­njem na dan 31. pro­sin­ca 2016., a na os­no­vi po­da­ta­ka pri­kup­lje­nih kon­tro­lom, suk­lad­no ugo­vo­ri­ma i pra­vil­ni­ku o obav­lja­nju kon­tro­le iz­vr­še­nja obve­za iz ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra u pos­tup­ku pri­va­ti­za­ci­je, pi­še Ve­čer­nji list BiH.

Iz­vješ­će je re­zul­tat kon­ti­nu­ira­nih ak­tiv­nos­ti u pos­tup­ku kon­tro­le iz­vr­še­nja ugo­vor­nih obve­za, pri­va­ti­zi­ra­nih po­du­ze­ća, kao i ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji imo­vi­ne, di­je­lo­va ili udje­la po­du­ze­ća i op­ćin­skih pos­lov­nih pros­to­ra iz nad­lež­nos­ti Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju u FBiH i žu­pa­nij­skih agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju.

No­va za­poš­lja­va­nja

Dos­tav­lje­nim iz­vješ­ći­ma obu­hva­će­ni su svi ugo­vo­ri kod ko­jih je vr­še­na kon­tro­la nad­lež­ne agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju, uz pre­gled iz­vr­še­nih, ra­ski­nu­tih ugo­vo­ra, ugo­vo­ra kod ko­jih je po­kre­nut pos­tu­pak za ra­skid te ak­tiv­nih ugo­vo­ra. Iz­vješ­će sa­dr­ži po­dat­ke o po­du­ze­ći­ma nad ko­ji­ma je po­kre­nut ste­čaj­ni pos­tu­pak.

Iz pre­zen­ti­ra­nih po­da­ta­ka se vi­di kako su u ku­po­pro- da­ji dr­žav­nog ka­pi­ta­la 617 po­du­ze­ća kup­ci bi­li obvez­ni pla­ti­ti ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu od 769,627.437 KM i ulo­ži­ti do­dat­nih 1.419,900.757 KM, za­dr­ža­ti 42.509 za­te­če­nih i za­poš­lja­va­nje 14.043 no­va rad­ni­ka.

Obve­ze ku­pa­ca iz 647 ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra za imo­vi­nu, di­je­lo­ve ili udje­le po- du­ze­ća i op­ćin­skih pos­lov­nih pros­to­ra bi­le su ku­po­pro­daj­na ci­je­na u iz­no­su od 140,588.554 KM, inves­ti­ci­je u iz­no­su od 169,198.393 KM, pri­jem 3300 za­te­če­nih rad­ni­ka i za­poš­lja­va­nje 3575 no­vih rad­ni­ka.

Iz pre­zen­ti­ra­nih po­da­ta­ka mo­že se za­klju­či­ti da je, od ukup­no 1264 ku­po­pro­daj­na ugo­vo­ra, 1067 ili 84 pos­to iz­vr­še­no te da je 77 ili šest pos­to pos­to ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra ak­tiv­no, od­nos­no oni su još uvi­jek pred­met kon­tro­le.

Zbog ne­iz­vr­še­nja ugo­vo­re­nih obve­za, ra­ski­nu­ta su 102 ili osam pos­to ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra, a za 18 ili 1,42 pos­to ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra u ti­je­ku su sud­ski pos­tup­ci za ra­skid ugo­vo­ra. Kom­pa­ri­ra li se stu­panj iz­vr­še­nja ugo­vo­re­nih ob-

45 ti­su­ća rad­ni­ka obve­za­li su se pre­uze­ti no­vi vlas­ni­ci tvrt­ki

ve­za za po­du­ze­ća i imo­vi­nu po­du­ze­ća, mo­že se kons­ta­ti­ra­ti kako se u ve­ćem obuj­mu re­ali­zi­ra­ju obve­ze iz ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra ve­za­nih uz imo­vi­nu tvrt­ki, ma­nji je broj ra­ski­nu­tih ugo­vo­ra te ma­nji broj po­kre­nu­tih pos­tu­pa­ka za ra­skid ugo­vo­ra. Od ukup­no 617 ugo­vo­ra, kod 488 ili 79 pos­to ugo­vo­ra iz­vr­še­ne su sve obve­ze.

Sud­ski spor za ra­skid ugo­vo­ra

Od 18 ugo­vo­ra iz nad­lež­nos­ti Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju u FBiH iz­vr­še­no je 12 ugo­vo­ra ili 67 pos­to. Ka­da su u pi­ta­nju imo­vi­na, di­je­lo­vi ili udje­li po­du­ze­ća i op­ćin­ski pos­lov­ni pros­to­ri, od ukup­no 647 ugo­vo­ra, kod 579 ugo­vo­ra iz­vr­še­ne su sve obve­ze. Od 34 za­klju­če­na ugo­vo­ra u nad­lež­nos­ti Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju u FBiH, kod 26 su iz­vr­še­ne sve obve­ze. Od ukup­no 617 ugo­vo­ra, za 16 ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra po­kre­nut je sud­ski spor za ra­skid ugo­vo­ra. Od 18 ugo­vo­ra iz nad­lež­nos­ti Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju u FBiH, za dva ku­po­pro­daj­na ugo­vo­ra po­kre­nut je sud­ski spor za ra­skid ugo­vo­ra.

Naj­češ­ći, ali ne i je­di­ni, raz­lo­zi za po­kre­ta­nje sud­skog spo­ra za ra­skid ugo­vo­ra su neizvršavanje obve­ze investiranja te neizvršavanje obve­za pre­uzi­ma­nja za­te­če­nih rad­ni­ka, kao i pri­ma­nja no­vih.

Pre­ma po­da­ci­ma dos­tav­lje­nim od žu­pa­nij­skih agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju, u 64 po­du­ze­ća po­kre­nut je ste­čaj­ni pos­tu­pak. S ob­zi­rom na to da Agen­ci­ja ni­je nad­lež­na u ste­čaj­nim pos­tup­ci­ma, ne­ma po­da­ta­ka kod ko­jih je po­du­ze­ća ste­čaj­ni pos­tu­pak u ti­je­ku, a kod ko­jih je okon­čan.

RAZ­LOG ZA RA­SKID JE NEIZVRŠAVANJE OBVE­ZE INVESTIRANJA I NO­VOG ZA­POŠ­LJA­VA­NJA

FOTOLIA

U 64 tvrt­ke po­kre­nut je ste­čaj­ni pos­tu­pak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.