Bri­tan­ski farmeri se­le njive na is­tok jer ne do­la­ze radnici

Brexit poljoprivreda Broj se­zon­skih stra­nih rad­ni­ka ove go­di­ne pao za 17 pos­to

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Ako ne­će Mu­ha­med br­du, on­da će br­do Mu­ha­me­du - iz­re­ka je o ko­joj sve vi­še raz­miš­lja­ju bri­tan­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci su­oče­ni s dras­tič­nim pa­dom rad­ne sna­ge s europ­skog is­to­ka. Na­ime, Po­lja­ci, Bu­ga­ri i Ru­mu­nji sve ma­nje od­la­ze na se­zon­ski rad na en­gle­ska po­lja, po­naj­vi­še zbog dras­tič­nog pa­da vri­jed­nos­ti fun­te na­kon proš­lo­go­diš­nje bri­tan­ske od­lu­ke o na­pu­šta­nju Eu­rop­ske uni­je.

Kako bi pre­mos­ti­li taj pro­blem, dio po­ljo­pri­vred­ni­ka raz­miš­lja o pre­se­lje­nju plan­ta­ža u is­toč­no­europ­ske dr­ža­ve. Ako ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge pos­ta­ne iz­ra­že­ni­ji, Tim Cham­bers, vlas­nik tvrt­ke W. B. Cham­bers & Son, raz­ma­tra pre­se­lje­nje pro­izvod­nje ma­li­na u Polj­sku, pa čak i pro­da­ju di­je­la zem­lje u En­gle­skoj. “Ako ne osi­gu­ra­mo do­tok rad­ne sna­ge, mo­rat će­mo pri­la­go­di­ti i res­truk­tu­ri­ra­ti na­še pos­lo­va­nje te pre­ba­ci­ti dio pro­izvod­nje u ino­zem­s­tvo”, tvr­di za Re­uters Cham­bers. Iako je ove go­di­ne us­pio pro­na­ći 1200 rad­ni­ka pre­te­ži­to Bu­ga­ra za ber­bu ma­li­na, pr­vi pu­ta ni­je imao lis­tu če­ka­nja.

Na­ci­onal­na udru­ga britanskih po­ljo­pri­vred­ni­ka tvr­di da je od po­čet­ka go­di­ne do svib­nja broj stra­nih se­zon­skih rad­ni­ka pao 17 pos­to, a na bri­tan­skim po­lji­ma ne­dos­ta­ja­lo je u svib­nju 1500 rad­ni­ka od po­treb­nih 9411 ljudi. Sa­mo vo­ćar­stvo Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva go­diš­nje po­tra­žu­je 29.000 se­zon­skih rad­ni­ka, a glav­ni­na je do sa­da do­la­zi­la iz Polj­ske, Ru­munj­ske i Bu­gar­ske.

Iz vo­ćar­ske udru­ge tvr­de kako se udjel stra­nih rad­ni­ka ko­ji tre­nut­no ra­de u Bri­ta­ni­ji, a na­mje­ra­va­ju se opet vra­ti­ti, sma­njio sa ne­ka­daš­njih 70 na 35 pos­to. “Nekada smo ima­li 10 kan­di­da­ta za jed­no rad­no mjes­to. Sa­da ima­mo sa­mo tri”, ka­že La­uren­ce Olins, pred­sjed­nik udru­ge. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, sa­mo će dio pro­izvo­đa­ča mo­ći pre­se­li­ti plan­ta­že u ino­zem­s­tvo.

“Ne­ma­ju svi farmeri mo­guć­nost od­la­ska na kon­ti­nent. Ako ne­će bi­ti rad­ni­ka, ve­ći­na pro­izvo­đa­ča mo­rat će zatvoriti po­sao”, ocje­nju­je Olins. A oni ko­ji pre­se­le ne­mi­nov­no će tra­ži­ti vi­šu ci­je­nu za svo­ju ro­bu. Pro­cje­ne udru­ge go­vo­re da će bri­tan­ske ma­li­ne i ja­go­de s is­to­ka EU bi­ti skup­lje iz­me­đu 37 i 50 pos­to.

VE­ĆI­NA BRITANSKIH

FARMERA NE­MA MO­GUĆ­NOST SELIDBE NA IS­TOK EU­RO­PE, PA ĆE VJE­RO­JAT­NO MO­RA­TI ZATVORITI PO­SAO, TVR­DE IZ UDRU­GE VOĆARA

RE­UTERS

Udjel stra­nih rad­ni­ka ko­ji se že­le opet vra­ti­ti na bri­tan­ska po­lja pao je sa 70 na 35 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.