Br­zi za­ključ­ci do­vo­de do pre­dra­su­da

Ko­li­ko se ra­zu­mi­je­mo Ki­na ima svo­je za­ko­ni­tos­ti i nuž­no je razumjeti kul­tu­ru ali ne ta­ko da se na­uče os­no­ve bon­to­na i ba­zič­ne prak­se kako gos­po­dar­stvo funk­ci­oni­ra. Bit­no je razumjeti me­ha­niz­me funk­ci­oni­ra­nja na­ci­je kao što je jed­na­ko važ­no sen­zi­bi­li­zi­ra­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr

Uda­naš­nje vri­je­me dos­tup­ne teh­no­lo­gi­je i ko­mu­ni­ka­cij­ske umre­že­nos­ti svi­jet je pos­tao glo­bal­no se­lo, ge­ograf­ske uda­lje­nos­ti ko­je su se nekada bro­ja­le u ti­su­ća­ma ki­lo­me­ta­ra sa­da se bro­je u se­kun­da­ma do po­zi­va. No, pi­ta­nje je ko­li­ko smo uis­ti­nu bli­zu i ra­zu­mi­je­mo li se su­štin­ski jer ra­zu­mi­je­va­nje je ba­za za pre­moš­ći­va­nje pre­pre­ka u pos­lo­va­nju, a s kraj­njim ci­ljem stva­ra­nja no­vih vri­jed­nos­ti. Ov­dje ne tre­ba ući u kom­plek­s­nost stva­ra­nja vri­jed­nos­ti već da sim­pli­fi­ci­ra­mo, nas­tu­pi­ti na tr­ži­štu, po­kre­nu­ti i re­ali­zi­ra­ti pro­jekt ko­ji ge­ne­ri­ra pro­fit za obje strane u jed­nom ugod­nom oz­ra­čju bez in­ten­ziv­ni­jih tur­bu­len­ci­ja. Zna­mo da je Hrvatska u kro­nič­nom mi­nu­su i da su nam nuž­ne financijske injek­ci­je, zdra­vi pro­jek­ti ko­ji mo­gu ge­ne­ri­ra­ti no­vi inves­ti­cij­ski cik­lus kako bi­smo kao gos­po­dar­stvo “sta­li na no­ge”. No, i dalje nas bo­le is­ti iz­a­zo­vi, i dalje ne us­pi­je­va­mo do­volj­nom br­zi­nom ge­ne­ri­ra­ti sta­bil­nost ko­ja nam je pri­je­ko po­treb­na.

Na­me­će se pi­ta­nje gdje gri­je­ši­mo? Je li pro­blem sa­mo u spo­ros­ti sus­ta­va ili ima­mo kom­plek­s­ni­ji za­da­tak ko­ji mo­ra­mo raz­ri­je­ši­ti. Uz­mi­mo pri­mjer Ki­ne ko­ja će i 2050. os­ta­ti pr­va svjet­ska eko­nom­ska si­la, bar pre­ma po­da­ci­ma ugled­ne ku­će Pri­cew ate rho­use Co­opers (PwC). I to, da­le­ko os­tav­lja­ju­ći SAD i Ru­si­ju ko­je su ite­ka­ko svjes­ne vlas­ti­tih po­zi­ci­ja te po­ku­ša­va­ju kroz gos­po­dar­ski i po­li­tič­ki kon­tekst ubla­ži­ti bu­du­će tren­do­ve. Na­rav­no, ne tre­ba­mo go­vo­ri­ti o Eu­ro­pi ko­ju tre­su unu­tar­nja pre­vi­ra­nja što, na­rav­no, utje­če da kao si­la ni­smo još sprem­ni za se­ri­oz­ni­ju eko­nom­sku tr­ku. O Hr­vat­skoj, li­je­poj na­šoj, ne tre­ba­mo ni­ti go­vo­ri­ti ali u pri­log nam ide da smo kons­ti­tu­ira­ni tek pri­je če­t­vrt sto­lje­ća te još pro­la­zi­mo te­en go­di­ne.

Glaz­ba kao alat

Ki­na kao gos­po­dar­stvo je kom­plek­s­na i iz­nim­no bo­ga­ta, u kul­tur­nom ali i fi­nan­cij­skom smis­lu te je is­to­vre­me­no i otvo­re­na i za­tvo­re­na za su­rad­nju. Otvo­re­na je za upor­ne pos­lov­ne lju­de ko­ji ima­ju zna­nja, ko­ji uče i zna­ju na ko­ji na­čin pris­tu­pi­ti ovak­vom jed­nom sus­ta- vu. Za­tvo­re­na je za sprin­te­re, ali one spo­ri­je ko­ji sma­tra­ju da će u br­zom tr­kom, bez zna­nja o kom­plek­s­nos­ti sus­ta­va, po­ko­ri­ti Ki­nu. Ova zem­lja ima svo­je za­ko­ni­tos­ti te je nuž­no razumjeti kul­tu­ru ali ne ta­ko da se na­uče os­no­ve bon­to­na i ba­zič­ne prak­se kako gos­po­dar­stvo funk­ci­oni­ra. Iz­nim­no bit­no je du­bin­ski razumjeti me­ha­niz­me funk­ci­oni­ra­nja na­ci­je te je bit­no sen­zi­bi­li­zi­ra­ti ki­ne­sku jav­nost pre­ma Hr­vat­skoj kao zem­lji. Ovo pra­vi­lo vri­je­di i u obr­nu­tom prav­cu, na is­ti na­čin, uz duž­no po­što­va­nje pre­ma jed­ni­ma i dru­gi­ma. Ras­pros­tra­nje­ni men­tal­ni obras­ci ljud­skog ro­da tre­nut­no funk­ci­oni­ra na br­zim za­ključ­ci­ma ko­ji se ge­ne­ri­ra­ju “u ho­du” što vo­di do pre­dra­su­da.

Upra­vo su pre­dra­su­de je­dan od kri­tič­kih fak­to­ra uma ko­je va­lja nad­v­la­da­ti, a u ovom seg­men­tu ne po­ma­že ni­ti je­zič­na ba­ri­je­ra ko­ja je oči­ta u ki­ne­sko-hr­vat­skim od­no­si­ma. Alat ko­ji se mo­že ko­ris­ti­ti za nad­v­la­da­va­nje pre­dra­su­da i pre­moš­ći­va­nje je­zič­nih ba­ri­je­ra jest glaz­ba. Glaz­ba kao uni­ver­zal­ni je­zik čo­vje­čans­tva, neo­vis­no o pre­fe­ren­ci­ja­ma, ima sna­gu da nas pri­bli­ži da se bo­lje ra­zu­mi­je­mo, a kul­tur­na do­ga­đa­nja po­put Silk Road Fes­ti­va­la ko­jeg or­ga­ni­zi­ra­mo u su­rad­nji s na­šim part­ne­ri­ma iz bo­ga­te ki­ne­ske po­kra­ji­ne He­bei je jed­na od pr­vih ini­ci­ja­ti­va da os­na­ži­mo kul­tur­nu i gos­po­dar­sku raz­mje­nu iz­me­đu ze­ma­lja. Fes­ti­val će ugos­ti­ti po­naj­bo­lje ki­ne­ske glaz­be­ni­ke 11. ko­lo­vo­za ove go­di­ne u pul­skoj Areni.

Priv­la­če­nje su­prot­nos­ti

U su­rad­nji s Hr­vat­sko-ki­ne­skim kul­tur­nim cen­trom i Ki­ne­sko Ju­go­is­toč­no Europ­skom pos­lov­nom aso­ci­ja­ci­jom us­ta­no­vi­li smo da je su­rad­nja me­đu zem­lja­ma upra­vo de­fi­ci­tar­na u su­štin­skom ra­zu­mi­je­va­nju jer smo kul­tu­ro­lo­ški di­ja­me­tral­no su­prot­ni te smo s ki­ne­skim part­ne­ri­ma de­fi­ni­ra­li sustavne ope­ra­ci­je ko­je će, uz ovak­vu kul­tur­nu raz­mje­nu, do­dat­no or­ga­ni­zi­ra­ti i te­mat­ska pos­lov­na do­ga­đa­nja ra­di umre­ža­va­nja, bo­ljeg ra­zu­mi­je­va­nja i ši­re­nja zna­nja, no preteča “ozbiljnijim” događanjima jest kul­tu­ra ko­ja na ne­ki na­čin “omekšava” ozračje razmjene i me­đu­sob­ne komunikacije.

I na­ma je, mom part­ne­ru Me­ri­tum ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma i Art Hil­lu, bio iz­a­zov pre­mos­ti­ti raz­li­ke u kul­tu­ri, vre­men­ske ok­vi­re i do­go­vo­re oko sa­me su­rad­nje, na is­ti na­čin i na­šim ki­ne­skim part­ne­ri­ma, no ni­smo odus­ta­li jer nam je cilj Ki­nu pri­bli­ži­ti Hr­vat­skoj i obrnuto, a za to su po­treb­ni re­sur­si, pr­vens­tve­no vri­je­me, stru­čan tim, zna­nje, upor­nost, te na­rav­no i fi­nan­ci­je. Ki­na de­fi­ni­tiv­no ni­je vi­še da­le­ko kao što je bi­la za vri­je­me Mar­ka Po­la ali je po­treb­no pro­na­ći model pos­lo­va­nja i na­uči­ti se strp­lje­nju što je su­ho zla­to u ovo mo­der­no, užur­ba­no vri­je­me. Kad se od­lu­či­te da že­li­te nas­tu­pi­ti na tr­ži­štu raz­miš­lja­te i pla­ni­ra­te kon­tek­s­tu­al­no te u tom pro­ce­su je bit­no razumjeti tr­ži­šte, nje­zi­ne za­ko­ni­tos­ti do naj­dub­ljih de­ta­lja jer je to ključ­no za us­pjeh.

I na­rav­no bi­ti upo­ran, ne po­sus­ta­ti na­kon par ne­ga­ci­ja za su­rad­nju. Uvi­jek se u ko­nač­ni­ci pri­mi­je­ti kad ima­te zna­nje, pos­lov­ni en­tu­zi­ja­za­ma i sna­gu za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta, to svi ra­zu­mi­ju, bez ob­zi­ra na je­zik i kul­tu­ru. Glaz­ba po­ma­že da se ubr­za pro­ces ra­zu­mi­je­va­nja i pri­hva­ća­nja jed­ne kul­tu­re što u ko­nač­ni­ci ge­ne­ri­ra vri­jed­nos­ti, a cilj nam tre­ba bi­ti pri­bli­ži­ti se kul­tu­ri Ki­ne kroz bo­lje ra­zu­mi­je­va­nje ko­je ni­je pro­že­to pre­dra­su­da­ma i br­zim, čes­to ilu­zor­nim, pre­dra­su­da­ma ko­je nas sa­mo mo­gu ogra­ni­či­ti.

DOK NE­MA PODBAČAJA U UHLJEBLJIVANJU, BIT ĆE I HR­VAT­SKE. OS­TA­LO VI­ŠE MA­NJE… Ko­ris­nik mi­gra na čla­nak o pod­ba­ča­ju pri­va­ti­za­ci­je u RH PRETEČA ‘OZBILJNIJIM’ DOGAĐANJIMA JE KUL­TU­RA KO­JA ‘OMEKŠAVA’ OZRAČJE RAZMJENE I ME­ĐU­SOB­NE KOMUNIKACIJE SILK ROAD FES­TI­VAL JED­NA JE OD PR­VIH INI­CI­JA­TI­VA ZA OSNAŽIVANJE KUL­TUR­NE I GOS­PO­DAR­SKE RAZMJENE KI­NE I HR­VAT­SKE CILJ FES­TI­VA­LA KI­NE­SKE GLAZ­BE 11. KO­LO­VO­ZA U PUL­SKOJ ARENI JE KI­NU PRI­BLI­ŽI­TI HR­VAT­SKOJ I OBRNUTO

IVA ŠALAMON REŠKOVAC*

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.