Re­kor­dan iz­nos ula­ga­nja u fi­nan­cij­sko teh­no­lo­ške tvrt­ke

Bu­duć­nost pla­ća­nja U dru­gom tro­mje­se­čju ulo­že­no 5,19 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Naj­ve­ća ula­ga­nja pri­vuk­le su azij­ske i sje­ver­no­ame­rič­ke tvrt­ke, dok je su fon­do­vi ri­zič­nog ka­pi­ta­la za­obi­laz­li Eu­ro­pu

Teh­no­lo­ške tvrt­ke ko­je se ba­ve fi­nan­ci­ja­ma priv­la­če tre­nut­no re­kord­ni iz­nos ula­ga­nja fon­do­va ri­zič­nog ka­pi­ta­la. Pre­ma po­da­ci­ma CB In­sig­h­t­sa, ula­ga­nja ri­zič­nog ka­pi­ta­la u ta­ko­zva­ne fin­tech kom­pa­ni­je u dru­gom su tro­mje­se­čju ove go­di­ne sko­či­la 38 pos­to u od­no­su na is­to laj­n­sko raz­dob­lje.

Ve­li­ke tran­sak­ci­je

Fi­nan­cij­sko teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je iz ci­je­log svi­je­ta pri­vuk­le su 5,19 mi­li­jar­di do­la­ra u 251 tran­sak­ci­ji u tri mje­se­ca do kra­ja lip­nja, dok su u is­tom proš­lo­go­diš­njem raz­dob­lju pri­ku­pi­le 3,75 mi­li­jar­di, ali u 247 tran­sak­ci­ja. Ta­ko je proš­li kvar­tal bio re­kor­dan po iz­no­su ula­ga­nja, ali ne i po bro­ju tran­sak­ci­ja. Naj­vi­še ih je za­bi­lje­že­no u pr­vom tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne, njih 268, ka­da je u fi­nan­cij­sko teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je ulo­že­no ma­lo ma­nje od pet mi­li­jar­di do­la­ra.

Re­kor­dan vo­lu­men u dru­gom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju re­zul­tat je ne­ko­li­ko ve­li­kih tran­sak­ci­ja, po­put 300 mi­li­ju- na do­la­ra ulo­že­nih u ame­rič­ku tvrt­ku AvidXc­han­ge te 107 mi­li­ju­na do­la­ra ulo­že­nih u nju­jor­ški R3. Ako se po­gle­da po­bli­že, u proš­lom je kvar­ta­lu za­bi­lje­že­no 18 tran­sak­ci­ja ve­ćih od 50 mi­li­ju­na do­la­ra, na­su­prot njih 11 iz proš­le go­di­ne u is­tom raz­dob­lju.

Naj­ve­ći dio ve­li­kih ula­ga­nja ri­zič­nog ka­pi­ta­la oti­šao je u sje­ver­no­ame­rič­ke fi­nan­cij­sko teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je ko­je su ta­ko anu­li­ra­le oštar pad ula­ga­nja ti­je­kom pr­vog tro­mje­se­čja. Fi­nan­ci­ra­nje fin­t­ch kom­pa­ni­ja pa­lo je i u Eu­ro­pi, ali je za­to sko­či­lo u Azi­ji, po­naj­vi­še zbog ula­ga­nja 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra ja­pan­ske te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske kom­pa­ni­je Sof­t­bank u tvrt­ku One97, ma­tič­nu kom­pa­ni­ju in­dij­skog ser­vi­sa za pla­ća­nje Paytm.

Na do­brom pu­tu

Gle­da­no ukup­no, ova je go­di­na na do­brom pu­tu da pos­ta­vi no­vi re­kord. Na­ime, u do­sa­daš­njem di­je­lu 2017. go­di­ne fi­nan­cij­sko teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je pri­vuk­le su osam mi­li­jar­di do­la­ra ula­ga­nja, a za ru­še­nje dvi­je go­di­ne sta­rog re­kor­da po­treb­no je još 6,1 mi­li­jar­da do­la­ra. Ako se ova­kav tem­po nas­ta­vi, u CB In­sig­h­tu pro­cje­nju­ju kako bi ovo­go­diš­nja ula­ga­nja mo­gla bi­ti 19 pos­to vi­ša ne­go lanj­ska.

U iz­vješ­ću CB In­sig­h­ta na­vo­di se i kako je pet fin­tech kom­pa­ni­ja uš­lo u klub ta­ko­zva­nih jed­no­ro­ga, od­nos­no star­tup tvrt­ki vred­ni­jih od mi­li­jar­du do­la­ra. Ra­di se o če­ti­ri ame­rič­ke tvrt­ke Clo­ve­ru, Symp­honyju, Ro­binHo­odu i već spo­me­nu­tom AvidXc­han­geu - te ki­ne­skoj tvrt­ki Tu­an­da­iwang.

FOTOLIA

Ti­je­kom ove go­di­ne ukup­no je ulo­že­no osam mi­li­jar­di do­la­ra u fin­tech tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.