Kraj rad­nič­kog di­oni­čar­stva, ali tko su ve­li­ki vje­rov­ni­ci?

Ak­tu­al­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Ste­čaj­ni pre­us­troj Upra­va Vi­aduk­ta na če­lu s D. Ke­ze­le­om pri­pre­ma no­vi plan

Vi­adukt od ste­ča­ja di­je­li se­zo­na go­diš­njih od­mo­ra u pra­vo­su­đu, pro­gla­šen bi mo­gao bi­ti 20. ko­lo­vo­za

Ni­jed­na gra­đe­vin­ska tvrt­ka ni­je ta­ko br­zo iš­la niz­br­do kao Vi­adukt, zbog če­ga je ta kom­pa­ni­ja i je­dins­tven slu­čaj. Us­po­red­be ra­di va­lja pod­sje­ti­ti na Kons­truk­tor. Split­ska se tvrt­ka već če­ti­ri go­di­ne bo­ri pro­tiv ste­ča­ja i još uvi­jek je u pret­hod­nom pos­tup­ku u ko­jem se is­pi­tu­ju ste­čaj­ni uvje­ti. No, za raz­li­ku od Vi­aduk­ta ko­ji zo­ve upo­moć dr­ža­vu da se uklju­či i mir­nim pu­tem ri­je­še 4 sud­ska i ar­bi­traž­na spo­ra iz tog fi­nan­cij­skog pri­li­va Vi­adukt vi­di mo­guć­nost za de­blo­ka­du ra­ču­na što je od­lu­ču­ju­ći uvjet i za nas­ta­vak pos­lo­va­nja tvrt­ke ti­je­kom oče­ki­va­nog ste­ča­ja, Kons­truk­tor je od jav­nih na­ru­či­te­lja pro­je­ka­ta u ces­to­grad­nji ne­du­go do­bio za­kaš­nje­lu is­pla­tu.

Nje­zin zna­čaj, pak, re­la­tiv­no je ma­li za pos­lo­va­nje u da­naš­njim uvje­ti­ma u od­no­su na pri­mje­ri­ce 2012., tvr­de poz­na­va­te­lji. Ali, bu­du­ći da je ri­ječ o 15ak mi­li­ju­na ku­na, za­nim­lji­vo je da no­vac još ni­je is­pla­ćen tvrt­ki i rad­ni­ci­ma. Pre­ma na­šim iz­vo­ri­ma pri­vre­me­ni ste­čaj­ni upra­vi­telj to­me se pro­ti­vi za­to što bi no­vac, ako bi se is­pla­tio u ste­ča­ju, pos­lu­žio za rav­no­mjer­no na­mi­re­nje svih ste­čaj­nih vje­rov­ni­ka, a ne sa­mo rad­ni­ka. Od ste­ča­ja, a na­kon što je obus­tav­ljen pred­ste­čaj, iz­gle­da da Vi­adukt di­je­li se­zo­na go­diš­njih od­mo­ra u pra­vo­su­đu ko­ja je u ti­je­ku. Tr- žiš­ni ak­te­ri na­ga­đa­ju da će do ste­ča­ja do­ći oko 20. ko­lo­vo­za. Upra­va Vi­aduk­ta na če­lu s Da­mi­rom Ke­ze­le­om, nes­luž­be­no se doz­na­je, in­ten­ziv­no pri­pre­ma pri­jed­log ste­čaj­nog pre­us­tro­ja ko­jim bi se u Vi­aduk­tu, ob­zi­rom da pla­ni­ra ve­li­kim vje­rov­ni­ci­ma po­nu­di­ti ula­zak u vlas­niš­tvo, za­tr­lo rad­nič­ko di­oni­čar­stvo. No, sma­nje­ni op­seg pos­lo­va i broj rad­ni­ka je­di­ni je na­čin da se sa­ču­va­ju re­fe­ren­ce Vi­aduk­ta i ugo­vo­re­ni pos­lo­vi, a za sa­da ih s iz­nim­kom Nje­mač­ke obav­lja­ju part­ne­ri iz pos­lov­ne za­jed­ni­ce i ko­ope­ran­ti. S dru­ge stra­ne, na­vod­no je cilj Upra­ve da se kroz ste­čaj na­mi­re rad­ni­ci u ci­je­los­ti. U kom­pa­ni­ji sa zna­čaj­kom pro­pa­log rad­nič­kog di­oni­čar­stva i radnička potraživanja su visoka te, doz­na­je­mo, s razlikom plaća unazad nekoliko godina u skladu s pravima iz Kolektivnog ugovora premašuju 150 mil. ku­na. A to ni­je ko­nač­ni iz­nos. Uz pri­liv iz pro­da­je vlas­nič­kog udje­la u MZLZu u vri­jed­nos­ti iz­me­đu 7 i 10 mil. eura, te re­ali­za­ci­ju na­pla­te iz ar­bi­traž­ne na­god­be za Li­bi­ju (ugo­vor Na­lut Gha­da­mes u Li­bi­ji, ko­ji vo­di me­đu­na­rod­na od­vjet­nič­ka ku­ća Mayer Brown), Vi­adukt ra­ču­na i na pri­liv od pro­da­je pro­jek­ta u Rad­nič­koj ces­ti pro­ci­je­nje­nog na oko 20 mil. eura.

RADNIČKA POTRAŽIVANJA SU VISOKA,

S RAZLIKOM PLAĆA UNAZAD NEKOLIKO GODINA U SKLADU S PRAVIMA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA PREMAŠUJU 150 MI­LI­JU­NA KU­NA

Tvrt­ka ra­ču­na i na pri­liv od pro­da­je pro­jek­ta u Rad­nič­koj ces­ti pro­ci­je­nje­nog na oko 20 mil. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.