VALAMARU SU PORASLI

PRIHODI I BROJ NOĆENJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Va­la­mar Ri­vi­era u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne os­tva­ri­la je 571 mi­li­jun ku­na pri­ho­da (+13%) te 21 mi­li­jun ku­na ne­to do­bi­ti, dvos­tru­ko ma­nje ne­go na po­lo­vi­ci proš­le go­di­ne. Gru­pa je za­bi­lje­ži­la 14 pos­to ve­ću pri­la­go­đe­nu za­ra­du pri­je ka­ma­ta, po­re­za, de­pre­ci­ja­ci­je i amor­ti­za­ci­je (EBITDA) od 90 mi­li­ju­na ku­na. “Rast je pr­vens­tve­no re­zul­tat vi­so­kog po­ras­ta pri­ho­da od pro­da­je od 22 pos­to, s 420 mi­li­ju­na na 512 mi­li­ju­na ku­na, te po­ve­ća­nja ope­ra­tiv­ne efi­kas­nos­ti kroz ni­žu di­na­mi­ku ras­ta ope­ra­tiv­nih tro­ško­va od 24 pos­to”, sto­ji u iz­vješ­ću. Pre­po­lov­lje­na ne­to do­bit s 42 na 21 mi­li­jun ku­na, objaš­nja­va se u iz­vješ­ću, “po­s­lje­di­ca je proš­lo­go­diš­njeg jed­no­krat­nog pri­ho­da od pro­da­je di­oni­ca iz por­t­fe­lja”. U pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne Va­la­mar Ri­vi­era os­tva­ri­la je 30 pos­to vi­še noćenja uz po­ve­ća­nje pro­sječ­ne dnev­ne ci­je­ne od osam pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.