Osi­gu­ra­nje od po­ža­ra je­dva se­dam pos­to pre­mi­je

Sim­bo­lič­ni udje­li Kod osi­gu­ra­nja usje­va od ne­po­go­da pre­mi­ja ni­ža do 1,5%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TOMISLAV PILI

Osi­gu­ra­nja od ele­men­tar­nih ne­po­go­da su­dje­lu­je s go­to­vo sim­bo­lič­nim udje­li­ma u ukup­noj bru­to za­ra­ču­na­toj pre­mi­ji do­ma­ćih osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća. Hr­vat­ski ured za osi­gu­ra­nje (HUO) pod­sje­ća ka­ko je proš­li tje­dan sa­mo na po­dru­čju Spli­ta iz­go­rje­lo vi­še od 200 hek­ta­ra mas­li­ni­ka te 40 hek­ta­ra vi­no­gra­da i voć­nja­ka.

“Šte­te se bro­je u mi­li­ju­ni­ma ku­na. Slič­noj si­tu­aci­ji svje­do­či­li smo i u ne­dav­noj proš­los­ti, za vri­je­me ve­li­kih po­ža­ra na Kor­ču­li i Pe­lješ­cu te ka­tas­tro­fal­nih po­pla­va u Gu- nji, u ko­ji­ma su lju­di iz­gu­bi­li imo­vi­nu ko­ju su stje­ca­li ci­je­li ži­vot”, na­vo­di se u pri­op­će­nju HUOa. Me­đu­tim, u ukup­no za­ra­ču­na­toj bru­to pre­mi­ji u Hr­vat­skoj za 2016. go­di­nu, osi­gu­ra­nje od po­ža­ra i ele­men­tar­nih šte­ta su­dje­lu­je sa 6,6 pos­to, dok u struk­tu­ri lik­vi­di­ra­nih šte­ta ta vr­sta osi­gu­ra­nje su­dje­lu­je s 4,1 pos­to.

HUO uka­zu­je i na važ­nost osi­gu­ra­nja po­ljo­pri­vred­nih usje­va i na­sa­da sa svr­hom za­šti­te od mo­gu­ćih ele­men­tar­nih i dru­gih ne­po­go­da jer se ra­di o vi­so­ko ri­zič­noj pro­izvod­nji. Osi­gu­ra­nje usje­va i na­sa­da uklju­ču­je po­kri­će od os­nov­nih opas­nos­ti, kao što su tu­ča, po­žar, udar gro­ma. Me­đu­tim, osi­gu­ra­nje usje­va i na­sa­da u ukup­no za­ra­ču­na­toj bru­to pre­mi­ji za proš­lu go­di­nu su­dje­lu­je s 1,47 pos­to. Is­ti­če se ka­ko je svr­ha osi­gu­ra­nja imo­vi­ne na­dok­na­di­ti šte­tu na imo­vi­ni zbog nas­tan­ka osi­gu­ra­nog slu­ča­ja, bi­lo da se ra­di o pri­rod­nim ne­po­go­da­ma, ljud­skom pro­pus­tu ili na­mjer­no na­ne­se­noj šte­ti.

Osim is­pla­te u slu­ča­ju pre­trp­lje­ne šte­te, svr­ha je imo­vin­skih osi­gu­ra­nja i po­ve­ća­va­nje eko­nom­ske sta­bil­nos­ti po­je­di­na­ca, ali i druš­tva u cje­li­ni. Što je ve­ća zas­tup­lje­nost osi­gu­ra­nja to je ma­nja even­tu­al­na obve­za dr­ža­ve u na­dok­na­di šte­te i eko­nom­ske po­mo­ći po­je­din­ci­ma i po­du­ze­ći­ma.

Proš­lo­tjed­ni po­ža­ri stvo­ri­li mi­li­jun­ske šte­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.