Pri­ho­de Hr­vat­skog te­le­ko­ma uz­di­gla kup­nja u Cr­noj Go­ri

Za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma Ope­ra­tiv­na do­bit u 6 mje­se­ci ras­la 8,9, ne­to do­bit pala 1,7%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Polugodište za­klju­čio s ras­tom od 8,5 pos­to na 3,69 mi­li­jar­di ku­na na kri­li­ma ak­vi­zi­ci­je u Cr­noj Go­ri

Hr­vat­ski te­le­kom za­klju­čio je pr­vu po­lo­vi­cu 2017. go­di­ne s ras­tom pri­ho­da od 8,5 pos­to na 3,69 mi­li­jar­di ku­na. Je­dan od naj­ve­ćih sko­ko­va u re­zul­ta­ti­ma unazad nekoliko godina pos­tig­nut je za­hva­lju­ju­ći ak­vi­zi­ci­ji Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma. Ope­ra­ter je obja­vio da je čak i bez tog učin­ka imao bla­gi rast pos­lo­va­nja od 0,5 pos­to.

Osim pri­ho­da, HT je obja­vio i rast ope­ra­tiv­ne do­bi­ti od 8,9 pos­to na 1,46 mi­li­jar­di ku­na. No, ne­to do­bit sma­nje­na je 1,7 pos­to na 410 mi­li­ju­na ku­na. U HTu objaš­nja­va­ju da je to zbog in­fras­truk­tur­nih inves­ti­ci­ja i te­čaj­nih raz­li­ka. Sma­nje­na je i EBITDA mar­ža ko­ja sad iz­no­si 39,5 pos­to.

'Od­lič­ni re­zul­ta­ti'

Da­vor To­ma­ško­vić, pred­sjed­nik Upra­ve HTa ka­že da je za­do­vo­ljan re­zul­ta­tom.

“Od­lič­ni fi­nan­cij­ski re­zul­ta­ti omo­gu­ću­ju nam ula­ga­nja ko­ji­ma osi­gu­ra­va­mo teh­no­lo­šku su­pe­ri­or­nost HTa i ra­zvoj ino­va­tiv­nih us­lu­ga na ko­rist na­šim ko­ris­ni­ci­ma ali i ukup­nom hr­vat­skom gos­po­dar­stvu”, ka­že To­ma­ško­vić.

Čel­nik HTa kao naj­ve­ća pos­tig­nu­ća u pr­vom po­lu­go­di­štu na­vo­di no­vu TV plat­for­mu, ko­ja kom­bi­ni­ra IPTV i OTT, za ko­ju is­ti­če da pos­tav­lja stan­dard za te­le­ko­me ne sa­mo u Hr­vat­skoj već glo­bal­no. Hva­li se i pred­stav­lja­njem us­lu­ge go­vor­nih po­zi­va pre­ko LTEa, za­tim us­lu­gom Stre­am ON, ko­ja omo­gu­ću­je ko­ris­ni­ci­ma gle­da­nja za­bav­nih sa­dr­ža­ja bez tro­še­nja po­da­ta­ka iz ta­rif­nog pa­ke­ta.

“U idu­ćim mje­se­ci­ma nas­ta­vit će­mo ula­ga­nja u mre­žu i di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju kom­pa­ni­je kao pre­du­vje­te za najbolje ko­ris­nič­ko is­kus­tvo i Pre­mi­um po­zi­ci­ju na tr­ži­štu”, ka­že To­ma­ško­vić.

Di­oni­ca HTa na Za­gre­bač­koj bur­zi na­kon obja­ve re­zul­ta­ta po­ras­la je 0,48 pos­to na 181,01 ku­na. U HTu na­vo­de da su pri­pre­mi­li po­la mi­li­jar­de ku­na za ot­kup 2,5 mi­li­ju­na di­oni­ca u idu­će če­ti­ri go­di­ne.

Po­ve­ća­na pro­da­ja stru­je

U HTu na­vo­de da je u ti­je­ku in­te­gra­ci­ja Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma. Pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma prihodi tog ope­ra­te­ra u pr­vih po­la go­di­ne pa­li su 7,5 pos­to, a EBITDA za 6,3 pos­to dok su ka­pi­tal­na ula­ga­nja po­ve­ća­na 64,4 pos­to. U HT gru­pi u Hr­vat­skoj naj­ve­ći rast bi­lje­ži se u pro­da­ji stru­je, ve­le­pro­da­ji fik­s­nih te­le­kom us­lu­ga i ma­lo­pro­da­ji mo­bil­nih us­lu­ga, a pad u sis­tem­skoj in­te­gra­ci­ji i fik­s­noj te­le­fo­ni­ji.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Čel­nik HT-a Da­vor To­ma­ško­vić naj­av­lju­je dalj­nju di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.