Do­bit Atlan­ti­ca 154 mi­li­ju­na, 15,4% ve­ća

Prihodi ras­li 2 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Atlan­tic

Gru­pa je u pr­voj po­lo­vi­ci 2017. os­tva­ri­la rast pri­ho­da za dva pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni, dok je EBITDA ras­la za 8,4, a ne­to do­bit za 15,4 pos­to. Na­ime, Atlan­tic je imao ukup­ni pri­hod od pro­da­je u iz­no­su od 2,5 mi­li­jar­de ku­na, EBITDAu od 281,5 mi­li­ju­na, dok je ne­to do­bit bi­la 154,1 mi­li­jun ku­na. Una­toč sma­nji­va­nju tr­žiš­nog udje­la ma­lo­pro­da­je zbog kri­ze Agro­ko­ra kao naj­ve­ćeg kup­ca, Atlan­tic je ši­re­njem su­rad­nje s dru­gim kup­ci­ma os­tva­rio uku­pan rast pro­da­je u pr­vom di­je­lu go­di­ne.

U ovom raz­dob­lju je iz­vr­še­no i de­zi­nves­ti­ra­nje pro­izvod­nje sport­ske pre­hra­ne i fo­ku­si­ra­nje na ra­zvoj bren­di­ra­nog pos­lo­va­nja u ovom seg­men­tu. Tvor­ni­ce u nje­mač­kom Blec­ke­deu te u No­voj Gra­diš­ci pre­uzeo je stra­te­ški part­ner, bel­gij­ska kom­pa­ni­ja Ami­no­labs, za uku­pan iz­nos od 200 mi­li­ju­na ku­na.

U po­go­nu u No­voj Gra­diš­ci Atlan­tic je za­dr­žao ma­njin­ski udio, a u obje­ma tvor­ni­ca­ma nas­ta­vit će ugo­vor­no pro­izvo­di­ti Atlan­ti­cov asor­ti­man sport­ske pre­hra­ne. U ukup­nim pri­ho­di­ma Atlan­tic Gru­pe naj­vi­še ot­pa­da na ka­vu, od ko­je je doš­lo po­la mi­li­jar­de ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.