Uvoz svih vr­sta mesa veći 23%

Dru­gi smjer Iz RH odas­la­no ma­nje ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

U jav­noj ras­pra­vi do 21.8. no­vi pra­vil­nik o mes­nim pro­izvo­di­ma, po­tro­ša­či se ču­de de­fi­ni­ci­ja­ma

Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de u jav­nu je ras­pra­vu pus­ti­lo Pra­vil­nik o mes­nim pro­izvo­di­ma, ko­jim se na no­vi na­čin re­gu­li­ra­ju pra­vi­la u pro­izvod­nji mes­nih pro­izvo­da, od pr­šu­ta, su­ho­mes­na­tih pro­izvo­da, pa­šte­ta do mes­nih na­re­za­ka, sa­la­ma i slič­nog. Jav­na ras­pra­va tra­je do 21. ko­lo­vo­za. U Cro­atis­to­ča­ru ka­žu da se ra­di o us­kla­đi­va­nju s no­vim EU pro­pi­si­ma i teh­no­lo­gi­ja­ma u pro­izvod­nji, no­vim sas­to­ji­ci­ma u mes­noj in­dus­tri­ji u svi­je­tu, te stan­da­ri­ma kak­vi se pri­mje­nju u EU.

“No­vi Pra­vil­nik ne do­no­si ne­ke dras­tič­ne no­vi­ne. Teh­no­lo­gi­ja pro­izvod­nje mes­nih pro­izvo­da je zna­čaj­no na­pre­do­va­la, a kod nas je na sna­zi ja­ko sta­ri pra­vil­nik. Pro­blem je što se od­no­si sa­mo na do­ma­će pro­izvo­đa­če i one s tre­ćih tr­ži­šta iz­van EU, ali ne i za mes­ne pro­izvo­de uve­ze­ne iz dr­ža­va čla­ni­ca”, re­ći će Bran­ko Bo­be­tić, di­rek­tor Cro­atis­to­ča­ra.

Ia­ko iz Mi­nis­tar­stva ni­smo do­bi­li od­go­vor što se mi­je­nja u no­vom Pra­vil­ni­ku, u pr­vim da­ni­ma jav­ne ras­pra­ve ne­za­do­volj­stvo de­fi­ni­ci­ja­ma što sve ne­ki pro­izvod mo­ra sa­dr­ža­va­ti, od­mah su is­ka­za­le udru­ge za za­šti­tu po­tro­ša­ča.

“Ni­smo bi­li ni na ko­ji na­čin uklju­če­ni u pi­sa­nje na­cr­ta Pra­vil­ni­ka. Sa­da je, kao što vi­di­te, ure­đe­no kao jav­na ras­pra­va na e-sa­vje­to­va­nju što baš i ni­je dos­tup­no ve­ći­ni po­tro­ša­ča. Za nas je po­seb­no bit­no da Mi­nis­tar­stvo pred­la­že Pra­vil­nik na­uš­trb po­tro­ša­ča i svjes­no se stav­lja­ju mi­ni­mal­ne ko­li­či­ne bje­lan­če­vi­na (mesa?) u pro­izvo­de. Na­ma je ta­kav na­čin pred­la­ga­nja ču­dan. Mo­gu oni re­ći da se ra­di o mi­ni­mal­nim ko­li­či­na­ma, ali svi zna­mo da in­dus­tri­je mesa ne­će si­gur­no stav­lja­ti vi­še ne­go mo­ra­ju, jer je to ka­pi­ta­li­zam i bit­ka za sva­ku li­pu, ka­že Tomislav Lon­čar, taj­nik Hr­vat­ske udru­ge za za­šti­tu po­tro­ša­ča.

Upo­zo­ra­va­ju i da se, ka­ko is­ti­ču, u Pra­vil­ni­ku na­ža­lost nig­dje de­ci­di­ra­no ne na­vo­di ko­li­ko mesa u ko­jem pro­izvo­du tre­ba bi­ti. “Što za nas la­ike

Tomislav Lon­čar

HUZP zna­či pos­to­tak bje­lan­če­vi­na? Za­što ni­su na­pi­sa­li da, pri­mje­ri­ce, pa­šte­ta mo­ra sa­dr­ža­va­ti 80% je­tre? Što je os­ta­lih 90% i kak­va je to kva­li­te­ta ili je to sa­mo ke­mi­ja? To bi mo­gli mo­žda ra­zjas­ni­ti struč­nja­ci i Hr­vat­ske agen­ci­je za hra­nu“, do­da­je Lon­čar.

Bo­be­tić ka­že ka­ko se ogro­man uvoz mesa i mes­nih pre­ra­đe­vi­na i da­lje nas­tav­lja. Uvoz go­ve­đeg mesa i da­lje se po­ve­ća­va te je u prva tri mjeseca veći za 12% u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne.

“Na­kon nekoliko mje­se­ci pa­da uvo­za svi­nje­ti­ne, u ožuj­ku je po­no­vo doš­lo do ras­ta uvo­za za 25% pa je ukup­ni uvoz svinj­skog mesa za prva tri mjeseca veći za 4% u od­no­su na 2016.”, objaš­nja­va Bo­be­tić.

Pre­ma Cro­atis­to­ča­ru, ukup­na vri­jed­nost uvo­za svih vr­sta mesa u prva tri mjeseca bi­la je oko 67 mi­li­ju­na eura, a iz­vo­za tek 15 mi­li­ju­na eura, što je ma­nje za oko 6%. Zna­čaj­no ras­te uvoz po­je­di­nih vr­sta mes­nih pro­izvo­da pa je ukup­ni uvoz po­ve­ćan za 23% u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu.

“Dis­pro­por­ci­ja vri­jed­nos­ti uvo­za mes­nih pro­izvo­da u od­no­su na iz­voz zna­čaj­no je ma­nja u od­no­su na sve vr­ste mesa”, za­klju­ču­je Bo­be­tić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.