Umjes­to u dru­gi blok Pljev­lje, ulo­ži­ti u ob­no­vu pos­to­je­će­ga

Ener­go­iza­zov Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re ima al­ter­na­ti­vu grad­nji ter­mo­elek­tra­ne

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Ana­li­ti­ča­ri dr­že da EPCG, na­kon iz­la­ska ta­li­jan­skog suv­las­ni­ka, pla­ni­ra po­bolj­ša­ti sa­daš­nje pos­tro­je­nje sve do nje­go­va za­tva­ra­nja

Ia­ko se ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A po­vuk­la iz Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re (EPCG), u ko­joj ima 41,7 pos­to udje­la (dr­ža­va 57 pos­to) po­ka­zav­ši ti­me što mis­li o ve­leb­nom pro­jek­tu grad­nje dru­go­ga blo­ka Ter­mo­elek­tra­ne Pljev­lja, sma­tra­ju­ći da je 324,5 mi­li­ju­na eura pre­vi­še za, mis­le, ne­do­volj­no is­pla­tiv pro­jekt, pre­mi­jer Cr­ne Go­re ovih je da­na ob­z­na­nio da će se taj ener­get­ski pot­hvat ipak nas­ta­vi­ti. Una­toč to­me što, na­vo­di list Dan, kre­di­tor još ni­je osi­gu­ran. No­vi­ne pre­no­se i pri­op­će­nje Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS, u ko­jem se is­ti­če da EPCG raz­miš­lja i o al­ter­na­ti­vi. Tvrt­ka ra­zvi­ja mo­del po ko­jem se dru­gi blok ne bi gra­dio, već bi se već osi­gu­ran no­vac ulo­žio u sa­daš­nji blok.

“EPCG pro­ji­ci­ra da bi pos­to­je­ći blok ra­dio naj­ma­nje do 2030., uz ula­ga­nja od još 86 mi­li­ju­na eura. A na­kon ga­še­nja tog blo­ka, pro­cje­nju­je se da bi za­tva­ra­nje pos­tro­je­nja ko­šta­lo još 17 mi­li­ju­na”, ka­že ko­or­di­na­to­ri­ca MANS-a Ines Mr­do­vić. Da­tum za­tva­ra­nja sta­rog blo­ka još ni­je de­fi­ni­ran, jer, do- da­je, ovi­si o od­lu­ci za grad­nju no­vo­ga, dru­gog blo­ka TEPa.

Poz­na­to je da pr­vi mo­del zna­či ula­ga­nje u mo­der­ni­za­ci­ju i ob­no­vu pos­to­je­ćeg blo- ka ko­ji bi nas­ta­vio ra­di­ti ba­rem još 13 godina. Po­treb­no je iz­gra­di­ti i no­vi de­po­nij i pos­tro­je­nja za pro­čiš­ća­va­nje vo­de i zra­ka. Dru­gi mo­del, ili sce­na­rij, po­dra­zu­mi­je­va da bi se dru­gi blok TEPa iz­gra­dio i da bi se ti­me pro­du­ljio i rad­ni vi­jek ter­mo­elek­tra­ne, sve do 2060. Do te je go­di­ne TEP “pro­gra­mi­ran” da ra­di, tj. EPCG sma­tra da bi se tad mo­gao za­tvo­ri­ti.

No, pi­ta­nje je ka­ko se to us­kla­đu­je s pro­pi­si­ma EU, u ko­joj i Cr­na Go­ra jed­nom vi­di svo­je mjes­to. Zah­tjev Eu­rop­ske ko­mi­si­je je da se svi ovak­vi objek­ti ter­mo­ener­ge­ti- ke pos­tup­no uga­se do 2050., s am­bi­ci­jom da se do­tad po­ve­ća udio pro­izvod­nje ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, za što je is­to po­treb­no gra­di­ti no­ve elek­tra­ne. “Zbog to­ga je i ne­jas­no za­što EPCG ne sa­gle­da­va taj as­pekt, ra­ni­jeg za­tva­ra­nja objek­ta, ka­da go­vo­ri o iz­grad­nji dru­gog blo­ka TE Pljev­lje. Vla­da još ni­je objas­ni­la tko će pla­ti­ti grad­nju i kak­va će i za ko­ga bi­ti ko­rist od dru­gog blo­ka tak­vog za­ga­đi­va­ča”, pi­ta­ju se iz MANSa. Ne na­vo­di se što če­ška Ško­da i ame­rič­ki Ge­ne­ral Elec­tric, iz­vo­đa­či ra­do­va grad­nje, mis­le o ovim ide­ja­ma.

PD

Pre­dvi­đe­no je da grad­nja dru­gog blo­ka TE Pljev­lja ko­šta 324,5 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.