Naj­ve­ćim iz­voz­ni­ci­ma gaz­de su stran­ci

Fi­at i Hes­te­el Iz­voz tvor­ni­ce auto­mo­bi­la 562, že­lje­za­re 280 mi­li­ju­na eura u pr­vom po­lu­go­di­štu

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Štrajk u kra­gu­je­vač­koj tvor­ni­ci auto­mo­bi­la je okon­čan, rad­ni­ci su ovih da­na opet u po­go­nu, auto­mo­bi­li se iz­ra­đu­ju, či­me se osi­gu­ra­va i nas­ta­vak pla­sma­na ‘ro­be’ u iz­voz.

A upra­vo je kom­pa­ni­ja Fi­at Chrys­ler Auto­mo­bi­li i naj­ja­či iz­voz­nik u Sr­bi­ji u pr­vom po­lu­go­di­štu 2017. Pre­ma Ta­nju­gu, ko­ji se po­zi­va na iz­vješ­će Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, iz­voz tvrt­ke ta­li­jan­skog gaz­de je os­tva­ren u iz­no­su od 562,2 mi­li­ju­na eura, no ni­je objav- lje­no je li veći ili ma­nji ne­go la­ni u is­tom raz­dob­lju. I ve­ći­na os­ta­lih naj­ve­ćih sr­p­skih iz­voz­ni­ka ta­ko­đer su tvrt­ke u stra­nom vlas­niš­tvu; dru­gi po op­se­gu je Hes­te­el Sr­bi­ja Iron and Ste­el Že­le­za­ra Sme­de­re­vo”, ki­ne­skog vlas­ni­ka, ko­ja je ima­la iz­voz od 280,1 mi­li­jun eura. Ti­gar Tyres, ‘gu­mar’ iz Pi­ro­ta, u sas­ta­vu fran­cu­skog Mic­he­li­na, je tre­ći sa 179,2 mi­li­ju­na eura. NIS, Naf­t­na in­dus­tri­ja Sr­bi­je (ve­ćin­ski u ru­ka­ma ru­sko­ga Ga­z­pro­ma) sli­je­di sa 136,9, pa Te­tra pak sa 110,9 mi­li­ju­na eura iz­vo­za u raz­dob­lju od si­ječ­nja do lip­nja. Pe­tro­he­mi­ja iz Pan­če­va os­tva­ri­la je iz­voz u vri­jed­nos­ti 94,5 mi­li­ju­na eura, Ro­bert Bos­ch 90 mi­li­ju­na... Ukup­na vri­jed­nost iz­ve­ze­nih ro­ba, pro­izvo­da i us­lu­ga pr­vih 15 naj­ve­ćih u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne iz­no­sio je 2,1 mi­li­jar­du eura.

SRĐAN ILIĆ/PIXSELL

Kra­gu­je­vač­ka tvrt­ka i da­lje je naj­važ­ni­ji iz­voz­nik u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.